Ders Adı İslam Felsefesinde Varlık ve Bilgi
Ders Kodu 02FDB5160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kindî, Farabî, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali ve İşrakilik ekolünün varlık, bilgi, değer problemine dair düşüncelerini kavramış olma. İslâm felsefesinde Tehâfüt geleneğini ve önemini anlama. İslâm düşüncesinin Osmanlı düşüncesindeki etkilerini inceleme ve araştırma yapma yeteneğini geliştirme. İslâm felsefesinin duraklama sürence girişinin nedenlerini kavrama ve günümüzdeki konumunu değerlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslâm felsefesinde ekoller ve akımlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İslâm felsefesinde ekoller ve akımlar, İslâm felsefesinde bilgi, varlık ve değer problemini kavratmak, İslam felsefesinde siyaset düşüncesini, İslam düşüncesinin Osmanlı düşüncesindeki etkilerini incelemek, İslam düşüncesinin İbn Rüşd sonrası durumunu ve duraklama sürecine girişinin nedenlerini kavratmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Meşşailik ekolünün genel karakteristiği ve diğer ekollerle mukayesesi
  Ön Hazırlık: Bayrakdar, ‘M., İslâm Felsefesine Giriş’, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye. At Atay, H., ‘Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma’, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye.
2 Kindi’nin Tanrı ve âlem hakkındaki görüşleri
  Ön Hazırlık: Şulul, C., Kindî Metafiziği, ISBN: 975-574-370-7, İnsan Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
3 Farabi’nin varlık düşüncesi
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Metafizik Düşünce’, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye.
4 Farabi’nin bilgi teorisi
  Ön Hazırlık: Aydın, İ.H., ‘Farabî’de Bilgi Teorisi, ISBN: 975-437-462-7, Ötüken Neşriyat, 2003, İstanbul, Türkiye.
5 İbn Sina’nın Tanrı anlayışı, İbn Sina’ya göre Tanrı’nın sıfatları
  Ön Hazırlık: Kutluer, İ., İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, ISBN: 975-355-465-6, İz Yayıncılık, 2002, İstanbul, Türkiye.
6 İbn Rüşd’ün varlık anlayışı
  Ön Hazırlık: Sarıoğlu, H., ‘İbn Rüşd Felsefesi’, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
7 İşrakilik ekolünün varlık görüşü
  Ön Hazırlık: Bayrakdar, ‘M., İslâm Felsefesine Giriş’, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye.
8 Gazzali’nin varlık ve bilgi hakkındaki görüşleri
  Ön Hazırlık: Bayrakdar, ‘M., İslâm Felsefesine Giriş’, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye.
9 İslâm felsefesinde Tehâfüt geleneği
  Ön Hazırlık: Sözen, K., İbn Kemal’de Metafizik, ISBN: 795-7135-04-6, Fakülte Kitabevi, 2001, Isparta, Türkiye.
10 İbn Haldûn’un devlet görüşü, organizm ve tavırlar teorisi
  Ön Hazırlık: İbn Haldûn, Mukaddime, C. I-II, (trc. Süleman Uludağ),, ISBN: 978-975-6611-72-2, Dergâh Yayınları, İstanbul, Türkiye.
11 İbn Rüşd sonrası İslâm felsefesinin genel karakteristiği
  Ön Hazırlık: Bayrakdar, ‘M., İslâm Felsefesine Giriş’, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye.
12 İslâm düşüncesinin Osmanlı düşüncesine yansımaları
  Ön Hazırlık: Sözen, K., İbn Kemal’de Metafizik, ISBN: 795-7135-04-6, Fakülte Kitabevi, 2001, Isparta, Türkiye.
13 Osmanlı düşüncesinde felsefe-kelâm-tasavvuf ilişkisi
  Ön Hazırlık: Sözen, K., İbn Kemal’de Metafizik, ISBN: 795-7135-04-6, Fakülte Kitabevi, 2001, Isparta, Türkiye.
14 İslâm düşüncesinin duraklama sürecine girmesinin temel sebepleri
  Ön Hazırlık: Bayrakdar, ‘M., İslâm Felsefesine Giriş’, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İslam Felsefesinde varlık ve bilgi konusu
Diğer Kaynaklar 1.- Bayrakdar, ?M., İslâm Felsefesine Giriş?, , ISBN:975-389-245-4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Türkiye. 2.- Atay, H., ?Farabi ve İbn Sina?ya Göre Yaratma?, ISBN: 975-17-2721-9, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye. 3.- Şerif, M.M. (ed.), ?Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri?, ISBN: 975-574-227-1, İnsan Yayınları, 1997, İstanbul, Türkiye. 4.- Kaya, M., ?İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri?, ISBN: 975-8740-10-5, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 5- Şulul, C., Kindî Metafiziği, ISBN: 975-574-370-7, İnsan Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 6- Aydın, İ.H., ?Farabî?de Metafizik Düşünce?, Bil Yayınları, 2000, İstanbul, Türkiye. 7- Aydın, İ.H., ?Farabî?de Bilgi Teorisi, ISBN: 975-437-462-7, Ötüken Neşriyat, 2003, İstanbul, Türkiye. 8- Kutluer, İ., İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, ISBN: 975-355-465-6, İz Yayıncılık, 2002, İstanbul, Türkiye. 9- Sarıoğlu, H., ?İbn Rüşd Felsefesi?, ISBN: 975-8740-04-0, Klasik Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 10- İbn Haldûn, Mukaddime, C. I-II, (trc. Süleman Uludağ),, ISBN: 978-975-6611-72-2, Dergâh Yayınları, İstanbul, Türkiye. 11- Sözen, K., İbn Kemal?de Metafizik, ISBN: 795-7135-04-6, Fakülte Kitabevi, 2001, Isparta, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)