Ders Adı Ontoloji-Metafizik-Varlık Felsefesi
Ders Kodu 02FDB5180
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Metafizik ve varlık felsefesi kavramları üzerinde bilgi sahibi olur Metafizik ve varlık felsefesi kavramlarının tarihi gelişim sürecindeki farklı düşünürlerce nasıl ele alındığını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Varlık felsefesinin temel kavramlarını, sorunlarını, varlığın farklı görünümlerini inceler. Varlık felsefesinin diğer felsefe disiplinleriyle olan ilişkisine ve bu ilişkinin önemine dikkati çeker. Felsefe tarihinin konuya ilişkin önemli örneklerini ele alır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Felsefenin en önemli ve ilk disiplini olan metafizik ve varlık felsefesinin sorunları, kavramları ve sorunlar karşısındaki tartışmaları ortaya koymak, varlık sorununun diğer felsefe sorunları karşısındaki yerini belirlemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 “Varlık” ve “varolan” kavramları
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005 Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi; İstanbul 2007
2 “Varlık tarzları” hakkında bilgi ve felsefe tarihindeki örnekler
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005 Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi; İstanbul 2007
3 “Metafizik” kavramı
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005 Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi; İstanbul 2007
4 Metafizik-ontoloji karşılaştırması
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005 Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi; İstanbul 2007
5 Platon'un Metafizik Teorisi
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005 Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi; İstanbul 2007
6 “Kategori”, “öz”, “töz”, “ilinek” kavramları ve Aristoteles
  Ön Hazırlık: Aristoteles, Metafizik, Çev. A.Arslan, Sosyal Yay., İstanbul, 1996
7 Ortaçağ islam filozoflarında Metafizik kavramı
  Ön Hazırlık: İbni Sina, Metafizik I-II, Kitabu’ş-Şifa, Çev. E.Demirli-Ö.Türker, Litera Yay., 2004 Avicenna, Metaphysics Of The Healing, Ed. M. E. Marmura, Univ of Chicago Pr, 2005 İbni Rüşd, Metafizik Şerhi, Çev. M.Macit, Litera Yay., 2004
8 Vize
9 Metafizikte Teori Tipleri: Kartezyanizm
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005
10 Metafizikte Teori Tipleri: İdealizm, Materyalizm
  Ön Hazırlık: Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005
11 “Kategori” kavramı ve Kant
  Ön Hazırlık: Gilles Deleuze, Kant'ın Eleştirel Felsefesi, Çeviren: Taylan Altuğ, İstanbul, 1995 Mehmet Emin Eriş, Kant ve Felsefesi, İnsan Yayınları; İstanbul 1997
12 Martin Heidegger Edmund Husserl
  Ön Hazırlık: Martin Heidegger; Metafizik Nedir?, Çeviren: M. Şevket İpşiroğlu-Suut Kemal Yetkin,Kaknüs Yayınları; İstanbul , 1998
13 Nicolai Hartmann ve Yeni ontoloji
  Ön Hazırlık: Nicolai Hartmann, Ontolojide Yeni Yollar, İlya Yayıncılık, 2005
14 Metafizik Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Afşar Timuçin, Düşünce Tarihi, Çetin Matbaası, İstanbul 1992. Taylan Altuğ, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Ebabil Yayıncılık , Ankara, 2006 Heimsoht Heinz, Immanuel Kant'm Felsefesi, Çev: Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul 1986.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Aristoteles, Metafizik, Çev. A.Arslan, Sosyal Yay., İstanbul, 1996 Ahmet CEVİZCİ (2001) (Derleyen ve Çeviren), Metafiziğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)