Ders Adı Modern Dönemde Mantık
Ders Kodu 02FDB5194
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Modern dönem Mantık faaliyetlerinin tarihçesi, problemleri ve eleştirileri hakkında bilgi sahibi olunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Salt ve Formel Mantık Tartışmaları, Sembolik Mantık, Fuzzy Mantığı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Modern Mantığını öğretmek.
Dersin Amacı 1- Modern dönem Mantık eserleri ile ilgili bilgilendirmek 2- Sembolik Mantık ve Fuzzy Mantığını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Salt ve Formel Mantık
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul. 2-Fârâbî, Fusulu müntezeât, nşr.M. Fahri, (el-Firkru’l-arabî, II içinde, s.65-83), Beyrut, 1979. 3-İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-ahlâk, Beyrut, 1398. 4-İbn Hazm’ın el-Ahlâk ve’s-siyer fî müdâvâti’n-nüfûs, Beyrut, 1985. 5-Râgıb el-Isfahânî, ez-Zerîa ilâ mekârîmi’ş-şerîa, Kahire, 1405/1985. 6-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-dîn, Kahire, 1334. 7-Maverdî Edebu’d-dünya ve’dîn, Beyrut, 1978. 8-Foot, Philippa, ed., Theories of Ethics, OUP, 1967 9-Mackie, J.L., Invanting Right and Wrong Penguin, 1977. 10-Singer, Peter, ed. A Companion to Ethics, Blackwell, 1991. 11-Moore, G.E., Principia Ethica, CUP, 1993. 12-Williams, B. and Smart, J.J.C., Utilitarianism: for and against, CUP, 1973. 13-Williams, B., Morality New York, Harper, 1972. 14-Mill, J.S., Utilitarianism, 15-Maritain, Jacques, Moral Philosophy, New York, 1964.
2 Klasik Mantığın Aristoteles Sonrası Gelişimi
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
3 Sembolik Mantığa Geçiş
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
4 Doğruluk Fonksiyonu Mantığı
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
5 Önermeler Kalkülünün Kuruluşu
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
6 Niceleme Mantığı
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
7 Sembolleştirme
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
8 vize
9 Doğruluk Fonksiyonu Mantığında Sembolleştirme
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
10 Niceleme Mantığında Sembolleştirme
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
11 Sembolleştirme ve Denetleme
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
12 Sembolik Mantığa Yöneltilen Eleştiriler I
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
13 Sembolik Mantığa Yöneltilen Eleştiriler II
  Ön Hazırlık: Doğan Özlem, Mantık, İnkılâp Yay., İstanbul.
14 Fuzzy Mantığı
  Ön Hazırlık: Şafak Ural, "Puslu (Fuzzy) Mantık", Mantık, Matematik ve Felsefe, I. Ulusal Sempozyumu, 2003 Assos, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, 43-60.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Kindî, el-Hîle li-def’il’l-ahzân, thk. Mustafa Çağrıcı, MÜİFYayınları, İstanbul, 1999. 2-Fârâbî, Fusulu müntezeât, nşr.M. Fahri, (el-Firkru’l-arabî, II içinde, s.65-83), Beyrut, 1979. 3-İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-ahlâk, Beyrut, 1398. 4-İbn Hazm’ın el-Ahlâk ve’s-siyer fî müdâvâti’n-nüfûs, Beyrut, 1985. 5-Râgıb el-Isfahânî, ez-Zerîa ilâ mekârîmi’ş-şerîa, Kahire, 1405/1985. 6-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-dîn, Kahire, 1334. 7-Maverdî Edebu’d-dünya ve’dîn, Beyrut, 1978. 8-Foot, Philippa, ed., Theories of Ethics, OUP, 1967 9-Mackie, J.L., Invanting Right and Wrong Penguin, 1977. 10-Singer, Peter, ed. A Companion to Ethics, Blackwell, 1991. 11-Moore, G.E., Principia Ethica, CUP, 1993. 12-Williams, B. and Smart, J.J.C., Utilitarianism: for and against, CUP, 1973. 13-Williams, B., Morality New York, Harper, 1972. 14-Mill, J.S., Utilitarianism, 15-Maritain, Jacques, Moral Philosophy, New York, 1964.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)