Ders Adı Mantığa Yöneltilen Eleştiriler
Ders Kodu 02FDB6176
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mantığın hangi açılardan eleştirildiğini bilmek, felsefi düşüncenin gelişimi katkı sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam düşüncesinde Mantığa yöneltilen eleştiriler, Modern dönemde Mantığa yöneltilen eleştiriler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mantığa yapılan eleştirileri öğretmek.
Dersin Amacı Mantık eleştirileri hakkında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam Düşüncesinde Mantık Eleştirisine Giriş
  Ön Hazırlık: Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları, İstanbul, 2004.
2 İlk Dönem Kelamcıların Mantık Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları, İstanbul, 2004.
3 Hadisçilerin Mantık Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları, İstanbul, 2004.
4 Fakihler ve Mutasavvıfların Mantık Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları, İstanbul, 2004.
5 İbn Teymiyye’nin Mantık Eleştirisi
  Ön Hazırlık: er-Red Ale'l-Mantıkiyyin, Ebü'l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim İbn Teymiyye, Lahor, İdaretu Tercümani's-Sünne, 1976.
6 Osmanlı Düşüncesinde Mantık Savunusu
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, Nihat Keklik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1969.
7 Suyuti’nin Mantık Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Savnü'l-Mantık Ve'l-Kelam An Fenni'l-Mantık Ve'l-Kelam, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyuti, thk. Ali Sami Neşşar, Beyrut, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1970.
8 Vize
9 İbn Haldun ve Mantık
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, Nihat Keklik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1969.
10 Modern Dönemde Mantık Eleştirileri
  Ön Hazırlık: Felsefe ve Dil, Ömer Naci Soykan, MVT Yayıncılık, 2006.
11 Wittgenstein ve Mantık
  Ön Hazırlık: Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Metis Yayınları, 2008.
12 Ayer ve Mantık
  Ön Hazırlık: Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayıncılık., İstanbul, 1998.
13 Mantık-Metafizik İlişkisine Yöneltilen Eleştiriler
  Ön Hazırlık: Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayıncılık., İstanbul, 1998.
14 Mantık-Varlık İlişkisine Yöneltilen Eleştiriler
  Ön Hazırlık: Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayıncılık., İstanbul, 1998.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Nakzü'l-Mantık, Ebü'l-Abbas Takıyyüddin Ahmed B. Abdülhalim İbn Teymiyye, Süleyman b. Abdurrahman Sani, thk. Muhammed b. Hamza, Kahire, Mektebetü's-Sünneti'l-Muhammed, 1951. 2. Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Metis Yayınları, 2008. 3. Joergersen, The Development of Logicial Positivizm, Chicago, 1951. 4. Felsefe ve Dil, Ömer Naci Soykan, MVT Yayıncılık, 2006. 5. İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, John Locke, Kabalcı Yayınları, 1996. 6. Söz Edimleri Kuramı ve Etik, Paul Ricoeur, Asa Yayınları, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)