Ders Adı İslam Düşüncesinde Mantık Geleneği
Ders Kodu 02FDB6179
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hülya Altunya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam Düşüncesinde Mantığın yerini öğrenmek, mantık ilmine kapsamlı bakış sağlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam düşüncesinde Mantığın ortaya çıkışı ve gelişimi, Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd Mantığı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam felsefesinde Mantık ilminin konumu hakkında bilgi edinmek.
Dersin Amacı İslam Mantık anlayışı hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam Mantık Geleneğine Giriş
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
2 İslam Mantığının Problem Alanı
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
3 İlk Mantık Eserleri
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
4 Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesine Etkisi
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
5 Farabi Mantığı
  Ön Hazırlık: Kitabu'l-Burhan, Farabi, Klasik Yayınları, 2008.
6 İbn Sina Mantığı
  Ön Hazırlık: II.Analitikler Burhan, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006.
7 Gazali Mantığı
  Ön Hazırlık: Gazzali'nin Düşünce Sisteminin Temelleri Bilgi-Mantık-İman, Necip Taylan, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1989.
8 Vize
9 İbn Rüşd Mantığı
  Ön Hazırlık: İbn Rüşd Telhisu Mantıki Aristo, thk: Ceyrar Cehami, Beyrut, Câmiatü'l-Lübnaniyye, 1982.
10 İbn Hazm Mantığı
  Ön Hazırlık: Et-Takrib, İbn Hazm.
11 Ebheri’nin İsagoji Adlı Eserinin Tahlili
  Ön Hazırlık: Haşiyetü'l-Attar Ala İsaguci Fi'l-Mantık, Kubbealtı-Sahaf.
12 Gelenbevi’nin Mantık Anlayışı
  Ön Hazırlık: Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, Abdülkuddüs Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1993.
13 Ahmet Cevdet Paşa’nın Mi’yar-ı Sedat adlı Eserinin Tahlili
  Ön Hazırlık: Mi'yar-ı Sedat (Klasik Mantık), Ahmet Cevdet Paşa, Fecr Yayınevi.
14 İslam Düşüncesinde Mantığa Yöneltilen Eleştiriler
  Ön Hazırlık: İslam Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, Nihat Keklik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1969.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1.Farabi'nin Bazı Mantık Eserleri, Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1990. 2.Gazali'nin Mantık Anlayışı, Dr. İbrahim Çapak, Elis Yayınları, 2005. 3.İlm'l-Mantık Mizanu'l-Ukul, Muhammed Hüseyin En-Neccar, Kubbealtı-Sahaf. 4. İslam'da Suri Mantık, Süleyman Fahir, Eser Neşriyat. 5.Aristoteles Gazzali İle Leibniz'de Yargı Mantığı, Sadık Türker, Dergah Yayınları, 2002. 6. II. Analitikler Burhan, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. 7. Mantığa Giriş Medhal, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. 8. Birinci Çözümlemeler, Aristoteles, Dost Kitabevi Yayınları. 9. Kategoriler, Aristoteles, İmge Kitabevi Yayınları. 10. Organon 5 Topikler, Aristoteles, Hamlet Yayınları.
Diğer Kaynaklar İkinci Çözümlemeler, Aristoteles, Yapı Kredi Yayınları. İsagoge Aristoteles'in Kategorilerine Giriş, Porphyrios, Remzi Kitabevi. Harfler Kitabı, Farabi, Litera Yayınları, 2008. İsaguci Mantığa Giriş, Ebheri, İz Yayıncılık. Yorum Üzerine Kitabu'ş-Şifa İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. Topikler, İbni Sina, Litera Yayınları, 2008. Sofistik Deliller Safsata, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. Düşünme, Konuşma Ve Söz Verme (El-Me'arifur'l-Akliyye), Gazali, İnsan Yayınları. Aristo'nun Mantık Ve İlim Anlayışı, Hamdi Ragıp Atademir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1974. Mantık Metinleri, Abdurrahman Nacim/Ahmed Hamdi Şirvanlı/Kudret Büyükcoşkun, Ravza Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)