Ders Adı Türk Kimliğinin Sosyolojik Temelleri
Ders Kodu 36a6f909da6e42ae9c
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-A.Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk kültürü sosyolojik bakımdan öğrenilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk kültürü binlerce yıllık yazılı ve sözlü bir kültürdür. Kökenleri Asya içlerindeki resim yazılarla başlayarak, Yenisey-Oehun yazıtlarınca devam etmekte ve günümüze ulaşmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk milletinin kültürel yapısını anlamak.
Dersin Amacı Türk millî kimliğinin toplumsal ve kültürel kökenlerinin ortaya konulması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk kimliği nedir?
2 Saymalıtaş resim yazıları
3 Yenisey mezar taşları
4 Kültigin Abidesi
5 Bilge Kağan Abidesi
6 Bilge Tonyukuk Abidesi
7 Türkçe Budist metinler
8 İlk İslami Dönem metinleri
9 Kutadgu Bilig
10 Divanu Lügati't-Türk
11 Ahmed Yesevi dönemi
12 Büyük göç
13 Göç ve kültürel değişim
14 Sonuç
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 3
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 4
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 3
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 4
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 4
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Aalto, Pentti (2000) “Orhon Yazıtlarındaki At İsimleri Üzerine”, (Çev. Erhan Aydın), Türk Dili, 587, 453-457. Abik, A. Deniz (2011), “Orhun Yazıtlarında -MA- Olumsuzluk İşaretleyicisi Alan Fiiller”, “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı (Cilt 1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 15-30. Açıkgöz, Halil (1996), “Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (i)ki (e)d(i)z k(e)r(e) küll(ü)g mü Yoksa kid(i)z k(e)r(e)kül(ü)g “keçe çadırlı” mı Okunmalı?”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı–Belleten 1994, Ankara, 1-10. Akay, Nilay (2006), Orhun Abideleri Üzerine Bir Sentaks Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksan, Doğan (1983), “Köktürkçenin Söz Varlığı Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı –Belleten, 1980 – 1981, Ankara, 17-21. Aksan, Doğan (1994), “Göktürk Anıtlarında Söz Sanatları: Güçlü Anlatım Yolları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1990, Ankara, 1-12. Aksan, Doğan (2000), En Eski Türkçenin İzlerinde, Orhun ve Yenisey Yazıtları Üzerinde Sözcükbilim, Anlambilim ve Biçembilim İncelemelerinin Aydınlattığı Gerçekler, İstanbul: Simurg Kitapçılık ve Yayıncılık. Alyılmaz, Cengiz (1994), Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. Alyılmaz, Cengiz (1996), “Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 4, 155-163. Alyılmaz, Cengiz (2000), “Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme”, TDAYBelleten, 11-18. Alyılmaz, Cengiz (2003), “Köl Tigin Yazıtına Sonradan Yapılan Eklemeler” TUBA, 27/1, 99-108. Alyılmaz, Cengiz (2004), “İpek Yolu ve Orhun Yazıtları, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 24, 181-192.
Materyal
Dökümanlar Alyılmaz, Cengiz (2005), Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Ankara: Kurmay Yayınları. Alyılmaz, Cengiz (2007), “(Kök) Türk Harfli Yazıtların İzinde”, Ankara: Karam Yayıncılık. Amanoğlu, Ebülfez (2003), “Göktürk Yazıtlarındaki Üç Yer Adı Hakkında İnceleme” Türksoy, 8, 15-19. Amanoğlu, Ebülfez (2011), “Orhon Yazıtlarındaki Bulak Boy İsmi ve Türk Tarihinde Yansımaları”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” Konulu 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (Cilt-1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 51-54. Arezı, Aierken (2011), Orhon Yazıtları’nın Çağdaş Uygarca Çevirisi ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki İlgili Çalışmaların Genel Bir Değerlendirilmesi, “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı (Cilt 1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 55-70. Asker, Ramiz (2011), Orhon-Yenisey Yazıtlarının Azerbaycan’da İncelenmesi Tarihinden Bazı Sayfalar , “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” Konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı (Cilt 1), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 77-82. Aydın, Erhan (1997), “Orhon Yazıtlarında Hendiadyoinler”, Türk Dili Dergisi, 544, 417-421. Aydın, Erhan (2003), “Orhon Bölgesindeki Kazı Çalışmaları Hakkında Düşünceler”, Türk Dili, 622, 554-556. Aydın, Erhan (2005), “1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış”, İlmi Araştırmalar, 20, 43-56. Aydın, Erhan (2006), “Bilge Kağan Yazıtında Geçen Kök Teyen Hayvan Adı Üzerine”, Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları, 347-356. Aydın, Erhan (2006), “Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine”, Belleten, (LXX) 257, 83-94.
Ödevler -
Sınavlar .
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)