Ders Adı İslam Felsefesinde Teleolojik Düşünce
Ders Kodu 02FDB6193
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam Felsefesinde teleolojik düşünce Teleolojik kavramlar Gaye kavramı Düzen kavramı İlahi inayet kavramı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Felsefesinde Teleolojik Düşünce
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam felsefesinde teleolojik düşüncenin ve teleolojik kavramların kavratılması
Dersin Amacı İslam Felsefesinde Teleolojik Düşüncesinin Analizi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Teleoloji Kavramı
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, iz Yayıncılık, İstanbul 1998
2 Teleoloji kavramının içerdiği kavramlar
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, iz Yayıncılık, İstanbul 1998
3 Gaye kavramı
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, iz Yayıncılık, İstanbul 1998
4 Nizam kavramı
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, iz Yayıncılık, İstanbul 1998
5 İlahi İnayet-hikmet kavramları
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. Aydın Topaloğlu, ?Tanısal İnayetin Felsefîş Anlamı ve Tarihsel Arka Planı?, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 27, Yıl 2004/2.
6 Teleolojinin farklı disiplinlerdeki anlamı
  Ön Hazırlık: 2.- İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, iz Yyaıncılık, İstanbul 1998.
7 Ahlak felsefesinde teleoloji
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004
8 Vize
9 Metafizikte teleoloji
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004
10 Fizikte teleoloji
  Ön Hazırlık: 1.- İbn Sina, Fizik, I-II, nşr. ve trc. Muhittin Macit-Ferruh Özpilavcı, Litera Yyaıncılık, İstanbul, 2004.
11 Kindi ve Farabi felsefesinde teleolojik düşünce
  Ön Hazırlık: 1.- Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002. 2.- Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, trc. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990.
12 İbn Sina felsefesinde teleolojik düşünce
  Ön Hazırlık: 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc., H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010.
13 Gazzâlî felsefesinde teleoloji
  Ön Hazırlık: 1.- Gazzâlî, Tehâfüt?l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), nşr. ve trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yayınları, İstanbul 2005.
14 İbn Rüşd felsefesinde teleoloji
  Ön Hazırlık: 1.- İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Metin ve trc. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 0
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 0
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 0
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 0
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 0
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 0
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 0
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 0
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 0
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 0
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 0
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 7 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İslam Felsefesinde Teleolojik düşüncenin ve Teleolojik kavramların kavratılması
Diğer Kaynaklar 1.-İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.- İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, Metin ve trc. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 3.- İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba?de?t-tabî?a, nşr. m. Maurice Bouyges, Beyrut 1973. 4.- Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002. 5.- Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc., H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 6.- Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, trc. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 7.- Gazzâlî, Tehâfüt?l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), nşr. ve trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yayınları, İstanbul 2005. 8.- İbn Sina, Fizik, I-II, nşr. ve trc. Muhittin Macit-Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004. 9.- İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, iz Yayıncılık, İstanbul 1998. 10.- Aydın Topaloğlu, ?Tanısal İnayetin Felsefî Anlamı ve Tarihsel Arka Planı?, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 27, Yıl 2004/2.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)