Ders Adı Anadolu ve Rumeli'nin Sosyokültürel BakımdanTürkleşmesi
Ders Kodu 37d07ba433454c9496
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-A.Yılmaz Soyyer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk kültürünü anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Malazgirt savaşı sonrasında Türkmen savaşçı dervişlerinin Anadolu ve rumeli'yi Türk vatanı yapmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anadolunun Türkleşme sürecini öğrenmek
Dersin Amacı Anadolu ve Rumeli'nin türkleşme sürecini anlamak
WorkPlacement .
Hafta Konular  
1 Anadolu ve Rumeli'de Türk kültürü
2 Dede Korkut Hikayeleri
3 Dede Korkut hikayelerinin antropolojik özellikleri
4 Dede Korkut ve Türk kültürü
5 Saltukname ve Türk destan geleneği
6 Bir destan kahramanı olarak Sarı Saltuk
7 Saltuknamenin antropolojik özellikleri
8 Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi
9 Vilayetnamenin tasavvufi özellikleri
10 Bektaşiliğin kökenleri ve Viayetname
11 Otman Baba Vilayetnamesi
12 Otman Baba Vilayetnamesi'nde türk kültürü
13 Otman Baba Vilayetnamesinin antropolojik özellikleri
14 .
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 4
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 3
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 4
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Abdal Musa Vilâyetnâmesi, haz.: Abdurrahman Güzel, Ankara 1999. ABDURRAHMAN EL-ASKERÎ, Mir’âtü’l-Işk, haz.: İsmail E. Erünsal, XV-XVI. Asır Bayrâmî-Melâmîliği’nin Kaynaklarından Abdurrahman el-Askerî’nin Mir’âtü’l-Işk’ı, Ankara 2003. ABDURRAHMAN CÂMÎ, Nefahâtü’l-Üns (Evliya Menkıbeleri), terc.: Lâmî Çelebi, haz.: Süleyman Uludağ-Mustafa Kara, İstanbul 1995. ABDÜLHALÛK GÜCDÜVÂNÎ, Makâmât-ı Yusuf Hemedanî, Rutbetü’l-Hayât (Hayat Nedir) içinde, çev.: Necdet Tosun, İstanbul 1998. EBU’L-FEREC, Gregory Abû’l Farac (Bar Habreus), Abû’l-Farac Tarihi, I, İng. Çev.: Ernest A. Wallis Budge, Türk. Terc.: Ömer Rıza Doğrul, 2. Baskı, Ankara 1987. AHMED b. MAHMUD, Selçuk-Nâme, I, haz.. Erdoğan Merçil, İstanbul 1977.
Diğer Kaynaklar AHMED EFLÂKÎ, Menâkibu’l-Ârifîn, I-II, terc.: Tahsin Yazıcı, İstanbul 1995. AHMED GAZZÂLÎ, Sevânihu’l-Uşşâk[Aşk’ın Halleri], terc.: T.Koç-M. Çetinkaya, İstanbul 2004. AHMED YESEVÎ, Divân-ı Hikmet, haz.: Hayati Bice, Ankara 1993. -----------------------------; Fakr-nâme, haz.: Kemal Eraslan, “Yesevi’nin Fakr-nâme’si”, TDED, XXII (1977). AHMEDÎ, Dâstân ve Tevârih-i Mülûk-ı Âl-i Osmân, haz.: H. Nihal Atsız, Osmanlı Tarihleri I içinde, İstanbul 1925-1947. ALİ ŞİR NEVÂYÎ, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve, haz.: Kemal Eraslan, İstanbul 1979. ANNA KOMMENA, Alexiad, Malazgirt’in Sonrası, ter.: Bilge Umar, İstanbul 1996. An Anonymous Grek Chronicle of the Seventeenth Century (Codex Barberinus Graecus 111) Byzantium, Europe and the Otoman Sultans 1373-1513, trns.: Marios Philippides, New York 1990; Türkçe tercümesi: 16. Asırda YazılmışGrekçe Anonim Osmanlı Tarihi, Girişve Metin, haz.: Şerif Baştav, Ankara 1973. Anonim Tevârih-i Âl-i Osman, -F. Giese Neşri- haz.: Nihat Azamat, İstanbul 1992. Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512), haz.: Necdet Öztürk, İstanbul 2000. ÂŞIK ÇELEBİ, Meşâ’ir üş-Şu’arâ, by G.M. Meredth-Owens, London 1971. ÂŞIK PAŞA, Garib-nâme, I-II, haz.: Kemal Yavuz, İstanbul 2000. AŞIKPAŞAZÂDE, Târih, neşr.: Âli Bey, İstanbul 1332. AZÎMÎ, Azîmî Târihi, Selçuklularla İlgili Bölümler, yay.: Ali Sevim, Ankara 1988. BABA TAHİR URYAN, Dübeytiler, haz.: Ömer Kavalcı, [Baba Tahir Uryan ve Şiirleri], Ankara 1989. BALDIRZÂDE SELÎSÎ ŞEYH MEHMED, Ravzâ-i Evliyâ, haz.: Mefail Hızlı-Murat Yurtsever, İstanbul 2000. BAYATLI MAHMUD OĞLU HASAN, Câm-ı Cem Âyîn, haz.: Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlı Tarihleri I içinde, İstanbul 1925-1947, ss. 371-403. Bulgar Kroniği, [“Osmanlı Tarihin İlk Devirlerine Ait Bulgar ve Sırp Kronikleri”], (çev.: Akdes Nimet Kurat), TAD, III/4-5 (1965), ss. 183-195. BUNDARÎ, Zubdetu’n-Nusra ve Nuhbeti’l-Usra (Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi), terc.: Kıvameddin Burslan, İstanbul 1943. DÂVUD el-KAYSERÎ, Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf, er-Resâil içinde, neşr.: Mehmet Bayraktar, Kayseri 1997. 362
Materyal
Dökümanlar DURSUN FAKİH, Gazavât-ı Resulullah: Kıssâ-i Mukaffa Cengi, Millet Ktp., Ali Emiri-Şer’iye- nr. 1222, vr. 80a-107b; krş.: Tursun Fakih, Gazavat-ı Resulûllah, haz.: Numan Külekçi, İstanbul 2002. -----------------------------; Cumhur-nâme, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp., Yazma nr. 978; krş.: Neslihan Yazıcı, Tursun Fakı’nın Cumhûr-nâme Adlı Eserinin Metni ve İncelemesi, (YLS Tezi), İstanbul 2005. -----------------------------; Hikâye-i Hazret-i Muhammed Hanefî, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Ef., nr. 4739. EBU’L-GÂZÎ BAHADIR HAN, Şecere-i Terâkime, İstanbul ts. EBU’L-HAYR RÛMÎ, Saltuk-nâme, II, haz.: H. Şükrü Akalın, İstanbul 1988. EVHADÜDDİN KİRMÂNÎ, Rubâiler, terc.: Mehmet Kanar, İstanbul 1999. ELVAN ÇELEBİ, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye: Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevi Tarihi, haz.: İsmail E. Erünsal-Ahmet Yaşar Ocak, Ankara 1995. ENİSÎ, Hüseyin Enisî, Manâkib-i Akşemse’d-dîn, haz.: Ali İhsan Yurd-Mustafa S. Kaçalin, Akşemseddin, Hayatı ve Eserleri içinde, İstanbul 1994. ENVERÎ, Düsturnâme (Düsturnâme-i Enverî: Osmanlı Tarihi Kısmı 1299-1465), haz.: Necdet Öztürk, Kitabevi, İstanbul 2003. ESRÂR DEDE, Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviyye, haz.: İlhan Genç, Ankara 2000.
Ödevler .
Sınavlar .
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)