Ders Adı Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
Ders Kodu 9d3e43a402c64feaa5
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme. 2. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma. 3. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma. 4. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Manevi danışmanlığın teorik temellerini, amacını, kapsamını ve uygulama alanlarına yönelik teknik ve becerileri kazandırmaya yönelik teorik ve pratik bilimsel veriler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme. 1. Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme. 2. Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanma. 3. Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturma. 4. Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olma. 5. Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanma. 6. Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme. 7. Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanma.
Dersin Amacı Manevi danışmanlık ve rehberlik bilincini kazandırmak
WorkPlacement Hastane, hapishane, huzurevi, Aile ve Dini rehberlik büroları
Hafta Konular  
1 Manevi Danışmanlık ve Rehberlik nedir? Teorik Temelleri ve amacı.
2 Kur'an ve Hadislerde Dini Danışmanlık
3 Danışmanlık Teorileri
4 Danışmanlık Teorileri
5 Danışmanlık İlke ve Teknikleri
6 Bireyi Tanıma Teknikleri
7 Manevi Danışmanlıkta Araştırma Teknikleri
8 Ara Sınav
9 Manevi Danışmanlık uygulama alanları
10 Kriz Odaklı Dini Danışmanlık
11 Hastane ve Huzurevlerinde Dini Danışmanlık
12 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık
13 Aile Sorunları ve Danışmanık
14 Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 4
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 50
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. Altaş, Nurullah, "Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi", Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri ( ed. Nurullah Altaş-Mustafa Köylü), Gündüz Yayıncılık, Ankara, 2012 2. Aşıkoğlu, Nevzat, “Dinî Danışmanlık”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, C. 2, 2008, TDV Yay., Ankara, ss. 439-442. 3. Cebeci, Suat, “Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Destek”, S. Cebeci (ed.), AB Giriş Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları içinde, Adapazarı, Değişim Yayınları, 2002 4. Karacoşkun, M. Doğan, “Din Görevlilerinin Bireylerin Dini Görünüşlü Kişisel ve Sosyopsikolojik Problemlerine Katkı Sağlayabilme Yolları”, 1. Dın Hızmetleri Sempozyumu, C. 2, TDV Yay., 2008, Ankara, ss. 140-155. 5. Karagül, Arslan, “Manevi Bakım: Anlamı, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi (Hollanda Örneği)”, Dini Araştırmalar, Ankara, 2012, C. 14, Sayı 40, ss. 5- 27. 6. Karataş, Zeki, Evde Bakım Hizmeti Sunan Aile Bireyi Bakıcıların Moral ve Manevi Değerlerinin Başaçıkmadaki Etkisi, Rize Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Rize, 2011. Kaymakcan, Recep ve Şirin, Turgay, “Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli’nin Din Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi”, DED, C.11, No. 26, 2013, ss.111-148. (Kitap olarak Yayınlandı) 7. Klavuz, M. Akif , “Huzurevlerinde Din Eğitimi ve Dinî Danışmanlık”, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu – II, DİB Yay., Ankara, 2012, ss.501-516. 8. Koç, Mustafa, “Manevî-[Psikolojik] Danışmanlık ile İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma-II, ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2), Adana, 2012, ss. 239-275. 9. Ok, Üzeyir, Dinsel Danışmanlığın Teorik Çatısı, AÜSBE (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1997. 10. Topuz, İlhan, Din Görevlilerinin Manevi Danışmanlık Yeterlilikleri, Mans Yay., Isparta, 2014.
Diğer Kaynaklar İlgili Literatür
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)