Ders Adı İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler
Ders Kodu c4f27855a7c5469cba
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ontoloji kavramı Ontolojik kavramlar Varlık kavramı Zorunlu, imkân kavramı Mümteni kavramı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Felsefesinde Ontolojik Problemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslam Felsefesinde ontolojik problemlerin analizi
Dersin Amacı İslam felsefesinde ontolojik problemler, ontolojik kavramların, varlık anlayışının, Tanrı anlayışının kavratılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam Felsefesinde ontoloji kavramı
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2.İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 3.İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 4.M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân Aristoteles?ten İbn Sina?ya İmkânın Tarihi, Klasik Yayınları, İstanbul 2011. 5.Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 6.Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu?l-mevâkıf, I, trc. Ömer Türker, Kırk Gece Yayınları, İstanbul 2011.
2 İslam felsefesinde ontolojinin yeri
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2.İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
3 Genel olarak varlık (mutlak varlık)
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2.İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
4 Varlığın kısımları (zorunlu-mümkün ve mümteni varlık)
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
5 Varlıkla ilgili genel kavramlar (birlik-çokluk)
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
6 Varlıkla ilgili genel kavramlar (kuvve-fiil)
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
7 Varlıkla ilgili genel kavramlar (illet-ma?lûl)
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
8 Vize
9 Ontoloji-teoloji ilişkisi
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
10 Kindi felsefesinde ontoloji
  Ön Hazırlık: 1.Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002.
11 Farabî?nin düşüncesinde ontoloji
  Ön Hazırlık: 1.Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990.
12 İbn Sina?nın düşüncesinde ontoloji
  Ön Hazırlık: 1.İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 3. M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân Aristoteles?ten İbn Sina?ya İmkânın Tarihi, Klasik Yayınları, İstanbul 2011. 4. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010.
13 Gazzâlî?de ontoloji
  Ön Hazırlık: 1.Gazzâlî, Tehâfüt?l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), nşr. ve trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yayınları, İstanbul 2005.
14 İbn Rüşd?de ontoloji
  Ön Hazırlık: 1.İbn Rüşd, Tehâfütü?t-Tehâfüt, I-II, Daru?l-Maarif, Kahire 1968 2.Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 3
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İslam felsefesinde ontolojik problemler
Diğer Kaynaklar .- Farabî', Kitâbu Ârâu ehli?l-medîneti?l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru?l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, trc. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990. 2.Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002. 3.bn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 4.İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 5.M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân Aristoteles?ten İbn Sina?ya İmkânın Tarihi, Klasik Yayınları, İstanbul 2011. 6.Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 7.Gazzâlî, Tehâfüt?l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), nşr. ve trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yyaınları, İstanbul 2005. 8.İbn Rüşd, Tehâfütü?t-Tehâfüt, I-II, Daru?l-Maarif, Kahire 1968. 9.Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2003. 10.Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu?l-mevâkıf, I, trc. Ömer Türker, Kırk Gece Yayınları, İstanbul 2011.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)