Ders Adı İslam Düşüncesinde Bilgi Problemi
Ders Kodu df72a66afc4f4c7c82
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hatice TOKSÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi Probleminin analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Düşüncesinde genel olarak bilgi probleminin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgi Probleminin analizi Bilgi Probleminin analizi
Dersin Amacı Bilginin imkânı ve kaynağı probleminin, bilginin değeri ve sınırının, İslam felsefesinde insan bilgisinin ve Tanrı bilgisinin analizini yapmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilgi Problemi
  Ön Hazırlık: 1.- Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 2.- Kuşpınar, B., İbn Sina’da Bilgi Teorisi, Ankara 2001. 3.- Vural, M., Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara 2004. 4.- Yakıt, İ, İhvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, İstanbul 1992. 5.- İbn Haldûn, Mukaddime, Beyrut 1993.
2 Bilginin imkanı ve kaynakları
  Ön Hazırlık: 1.- Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 2.- Kuşpınar, B., İbn Sina’da Bilgi Teorisi, Ankara 2001. 3.- Vural, M., Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara 2004. 4.- Yakıt, İ, İhvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, İstanbul 1992. 5.- İbn Haldûn, Mukaddime, Beyrut 1993.
3 İnsan bilgisinin safhaları
  Ön Hazırlık: 1.- Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 2.- Kuşpınar, B., İbn Sina’da Bilgi Teorisi, Ankara 2001. 3.- Vural, M., Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara 2004. 4.- Yakıt, İ, İhvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, İstanbul 1992. 5.- İbn Haldûn, Mukaddime, Beyrut 1993.
4 İslam felsefesinde Tanrı’nın bilgisi meselesi
  Ön Hazırlık: 1.Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. 2.Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003.
5 Tanrı’nın ilim sıfatı
  Ön Hazırlık: 1. Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. 2. Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 3 İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
6 Tanrı’nın tümelleri bilmesi
  Ön Hazırlık: 1. Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. 2. Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 3 İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
7 Tanrı’nın tikelleri bilmesi
  Ön Hazırlık: 1. Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. 2. Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 3. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
8 Vize
9 Tanrı’nın ma’dûmu bilmesi
  Ön Hazırlık: 1.Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. 2. Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 3. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004.
10 Tanrı’nın bilgisi meselesinde Kelamcıların görüşleri
  Ön Hazırlık: 1. Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003.
11 Kindi ve Farabî’de Tanrı’nın bilgisi meselesi
  Ön Hazırlık: 1. Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002. 2. Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2003. 3.-Farabî', Kitâbu Ârâu ehli’l-medîneti’l-fâzıla, (nşr. Albir Nasri Nadir) Dâru’l-meşrık, Beyrut 1986; Türkçe çevirisi, İdeal Devlet, çvr. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara 1990.
12 İbn Sina’ya göre Tanrı’nın bilgisi
  Ön Hazırlık: 1.İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 2.İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 3.M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân Aristoteles’ten İbn Sina’ya İmkânın Tarihi, Klasik Yayınları, İstanbul 2011. 4.Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010.
13 Tanrı’nın bilgisi meselesinde Gazzâlî’nin filozoflara eleştirisi
  Ön Hazırlık: 1.Gazzâlî, Tehâfüt’l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), nşr. ve trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yyaınları, İstanbul 2005.
14 Tanrı’nın bilgisi konusunda İbn Rüşd’ün değerlendirmeleri
  Ön Hazırlık: 1.İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, I-II, Daru’l-Maarif, Kahire 1968 2.Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 4
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 4
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 4
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 3
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 4
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bilgi Probleminin analizi
Diğer Kaynaklar 1.- Aydın, İ. Hakkı, Farabî’de Bilgi Teorisi, ISBN: 975-437-462-7, İstanbul 2003. 2.- Kuşpınar, B., İbn Sina’da Bilgi Teorisi, ISBN: 975-11-0797-0, Ankara 2001. 3.- Vural, M., Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, ISBN: 975-8190-72-5, Ankara 2004. 4.- Yakıt, İ, İhvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, ISBN: 975-404-271-3, İstanbul 1992. 5.- İbn Haldûn, Mukaddime, Beyrut 1993. 6.İbn Rüşd, Tehâfütü’t-Tehâfüt, I-II, Daru’l-Maarif, Kahire 1968 7.Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul 2003. 8. Hüseyin Tunçbilek, İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003. 9. İbn Sina, Metafizik, I-II metin ve tercüme, Ekrem Demirli-Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004. 10. İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul 2002. 11. M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân Aristoteles’ten İbn Sina’ya İmkânın Tarihi, Klasik Yayınları, İstanbul 2011. 12. Robert Wisnovsky, İbn Sina Metafiziği, trc. H. İbrahim Üçer, Klasik Yayınları, İstanbul 2010. 13. Kindi, felsefî Risaleler, trc. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)