Ders Adı Küreselleşen Dünyada Uluslararası Nüfus Hareketleri
Ders Kodu 02SOS1113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Çiğdem Manap Kırmızıgül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Learning outcomes include an understanding of the dynamics of global restructuring and its implications for labour, and capital, history of migration, conceptual approaches across disciplines, policies and politics of migration, and the emerging global trends in migration patterns.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders şu soruya cevap vermeyi amaçlamaktadır: Küresel yeniden yapılanma göç hareketlerini nasıl etkiler? Küreselleşmeyle ilişkili beş tür nüfus hareketi kategorisi tanımlanmıştır: 1. artan çatışma, sivil çekişme ve doğal afetler nedeniyle nüfusun yer değiştirmesi; 2. kadın ticareti de dahil olmak üzere uluslararası göçmen işgücü düzenlemelerinin yasadışı biçimleri; 3. kuzeyden güneye ve kentten kırsala göçü tersine çevirmek; 4. güçlü bağlantıları ile iki veya daha fazla dünya arasında mekik; 5. serbest geçici göçmen emeği. İlgili uluslararası kuruluşlar; göç politikaları; cinsiyet farklılıkları; kimliklerin, ağların ve toplulukların sosyal inşası; hanehalkı yaşam stratejileri ve nüfus hareketleri için ortaya çıkan eğilimler, kısıtlamalar ve beklentiler dikkate alınacaktır. Bu nüfus hareketleri örüntüleri küresel bir bağlamda analiz edilirken, öğrencilerden Türkiye örneğinde olduğu gibi her kategoriyi analiz etmeleri beklenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi, küreselleşme dinamikleri içinde nüfus hareketlerinin farklı örüntülerini incelemektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, küreselleşme dinamikleri içinde nüfus hareketlerinin farklı örüntülerini incelemektir. Bu bağlamda aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlamaktadır: Küresel yeniden yapılanma insanların mekânsal hareketlerini nasıl etkiler? Yeni sınırlar eskisinin yerini aldıkça göçmen akınları ne tür biçimler alır? Mevcut göç teorilerinin ortaya çıkan yeni paternleri açıklaması mümkün müdür? Ulusal ve uluslararası göç politikalarının durumu nedir?
WorkPlacement Süleyman Demirel Üniversitesi
Hafta Konular  
1 Küreselleşme ve göç
2 Göçün küresel ve yerel boyutları. İç göç, uluslararası göç
3 Göçün nedenleri, dinamikleri ve biçimleri
4 Kuramlar ve yeni yaklaşımlar
5 Kuramlar ve yeni yaklaşımlar
6 Kuramlar ve yeni yaklaşımlar
7 Göç sürecinin sosyo-kültürel etkileri
8 Göç ve iş gücü piyasası
9 Göç ve aile. Kadın göçü
10 Göç ve eğitim
11 Göç ve kültür
12 Göç, bütünleşme ve uyum
13 Uluslararası göç: Türkiye ve Batı Avrupa
14 Ulus ötesi göç. Sığınmacılar/mülteciler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 40
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Güncel okuma listesi dönem içinde paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar Güncel okuma listesi dönem içinde paylaşılacaktır.
Materyal
Dökümanlar Güncel okuma listesi dönem içinde paylaşılacaktır.
Ödevler Ödevlerle ilgili bilgiler sistem üzerinden paylaşılacaktır.
Sınavlar Sınav bilgileri dönem içinde paylaşılacaktır.
Materyal Diğer Dönem içinde paylaşılacaktır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)