Ders Adı Bölgelerarası Dengesizlik ve Kalkınma
Ders Kodu 02SOS5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Murat Ali Dulupçu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Ekonomik alan kavramı, 2- Ekonomik gelişmeye bağlı olarak bölgesel gelişme farklılıklarının nasıl ortaya çıktığını, 3- Bölgeler arası gelişmişlik farklarının yarattığı sorunlar 4- Bölgesel gelişme farklılıkları azaltmaya yönelik politikaların nedenleri ve ilkeleri, 5- Bölgesel gelişme farklılıklarını gidermeye yönelik çeşitli ülkelerde gerçekleşen uygulamalar, 6- Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik araçları, 7- Yeni sanayi odakları, 8- Bölgesel Kalkınma Ajanslarının işlevleri, 9- Bölgesel kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, 10- Bölgesel kalkınmada sivil toplumun rolü, 11- Bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve rekabet, 12- Bölgesel dengesizliğe yönelik teoriler, 13- Ülke kalkınması açısından bölgesel kalkınmanın önemi ve teşvikleri 14- Türkiye’de kalkınmaya yönelik yerel projeler, 15- İnovasyon ve bölgesel kalkınma etkileşimi, konularında bilgi sahibi olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik gelişme, bölgelerarası dengesizlik, bölgelerarası dengesizliklerin neden ve sonuçları ile bunları gidermeye yönelik Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan uygulamalar irdelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonomik gelişme, bölgelerarası dengesizlik, bölgelerarası dengesizliklerin neden ve sonuçları ile bunları gidermeye yönelik Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan uygulamalar anlaşılması ve öğretilmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin ekonomik gelişme ve bölgesel kalkınmanın önemi, ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgelerarası dengesizliklerin nedenleri ile bu dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar ve bu alanda çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen uygulamaları öğrenmesidir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bölge Nedir? Bölge Kavramı, Bölge Türleri ve Bölgesel Planlama Kavramı
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000; Fikret Şenses, Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim Yay., İstanbul, 1996
2 Bölge Nedir? Bölge Kavramı, Bölge Türleri ve Bölgesel Planlama Kavramı
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000; Fikret Şenses, Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim Yay., İstanbul, 1996
3 Bölge Nedir? Bölge Kavramı, Bölge Türleri ve Bölgesel Planlama Kavramı
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000; Fikret Şenses, Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim Yay., İstanbul, 1996
4 Bölgesel Kalkınma Politikalarında Dönüşüm: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme Olguları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
5 Bölgesel Kalkınma Politikalarında Dönüşüm: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme Olguları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
6 Bölgesel Kalkınma Politikalarında Dönüşüm: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme Olguları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
7 Bölgesel Kalkınma Politikalarında Dönüşüm: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme Olguları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 PHARE, ISPA ve SAPARD Programları
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
10 PHARE, ISPA ve SAPARD Programları
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
11 Türkiye?de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölgesel Kalkınma Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
12 Türkiye?de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölgesel Kalkınma Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
13 Türkiye?de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölgesel Kalkınma Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001; Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 1
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 10 4 40
Sunum 10 4 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
Diğer Kaynaklar Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
Materyal
Dökümanlar Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
Ödevler dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar arasınav- final sınavı
Materyal Diğer bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)