Ders Adı Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
Ders Kodu 02SOS5120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplumsal Cinsiyet Kavramsallaştırmaları ve Tartışmalarının Kavranması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal Cinsiyet Kavramsallaştırmaları ve Tartışmalarının Kavranması
Dersin Amacı Toplumsal Cinsiyet Kavramsallaştırmaları ve Tartışmalarının Kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal Cinsiyet Kavramsallaştırmaları ve Tartışmaları
  Ön Hazırlık: (Giddens 2000, Ecevit 2003, Thebaud 2005)
2 Feminizmin tarihsel süreç ve dinamikleri
  Ön Hazırlık: (S. Sallan Gül ve Yerli Bir Feminizme doğru/S. Çakır)
3 Feminizmin tarihsel süreç ve dinamikleri
  Ön Hazırlık: (Wallace ve Wolf 2004, Sallan Gül 2003, Ergas 2005)
4 Feminist teoriler, Farklı feminizmler
  Ön Hazırlık: (Ş. Tekeli 1998, Özbudun 1984, Searles and Berger 1987; Demir 1997,))
5 Feminist teoriler, Farklı feminizmler
  Ön Hazırlık: www.ksgm.gov.tr/rapor
6 Uluslar arası Kadın Araştırma ve Raporları (CEDAW_PEKİN KSGM KADIN Raporu)
  Ön Hazırlık: www.ksgm.gov.tr/rapor
7 Uluslar arası Kadın Araştırma ve Raporları (CEDAW_PEKİN KSGM KADIN Raporu)
  Ön Hazırlık: www.ksgm.gov.tr/rapor
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 Türkiye?de Kadın Hareketi?nin süreç ve dinamikleri
  Ön Hazırlık: (Acuner 2007, Altınay 2007, Ergas 2005, Işık 2007
10 Cinsiyet ve Toplumsal Hizmetlere Erişim İlişkisi
  Ön Hazırlık: S. Sallan ve A. Alican/Sultanbeyli
11 Toplumsal-Mekansal İşbölümü ve Cinsiyet Mekanları
  Ön Hazırlık: (Altınaya 2007, Vecchio 2005, Işık 2007, Subaşı ve Akın 2003: KAOS GL vb.)
12 Toplumsal Cinsiyet-Şiddet ilişkisi: Kadına ve Gaylere yönelik şiddet
  Ön Hazırlık: (Polat 2008, Zel 2002)
13 Öğrenci Sunumları
  Ön Hazırlık: (Alkan 2005, Gönüllü ve İşki 2001)
14 Final
  Ön Hazırlık: Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Acuner S. (2007), ?90?lı Yıllar ve Resmi Düzeyde Kurumsallaşmanın Doğuş Aşamaları?, 90?larda Türkiye?de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Akal C. Bali (1994), Siyasi İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, Ankara. Alkan A. (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet; Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınevi, Ankara. Altınay A. (2007) ?Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti?, 1990?larda Türkiye?de Feminizm, der. : Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Arat, Y. (1987), ?Türkiye?de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934? 1980?, Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 45?66. Arat, Y (1989), The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey, Fairleigh?Dickinson University Pres., Arat, Y. (1991), ?1980?ler Türkiyesi?nde Kadın Hareketi?, Toplum ve Bilim, 53, Bahar, s. 7?19. Çakır S. (1994), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları. Çakır S. ve Akgökçe N. (ed.)(1998), Kadın Çalışmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul. Demir Z. (1997), Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yayıncılık, İstanbul. Durakbaşa A. (1998), ?Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve ?Münevver Erkekler??, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. B. Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Ergas Y. (2005), ?Kadınların Tarihi İçinde (1970?lerin Feminizmleri)?, Cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Gönüllü M. ve İşki G. (2001), ?Çalışma Yaşamında Kadınlar: Aile ve İş İlişkileri?, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:25 No:1 Işık N., (2007) 1990?larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler?, 90?larda Türkiye?de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. İlyasoğlu A. ve Akgökçe N. (der.) (2001), Yerli Bir Feminizme Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık. Sallan Gül S. 2003 Çağdaş Kamu Yönetimi İçinde (Dünyada ve Türkiye?de Feminizm ve Kadın Hareketi), Cilt:1 S.127. Tekeli Ş. (1978), ?Türkiye?de Kadının Siyasal Hayattaki Yeri?, içinde Türk Toplumunda Kadın, der. N. A. Unat, Ankara. Tekeli Ş. (1982), Kadınlar ve Siyasal Yaşam, İstanbul: Birikim Yayınları. Tekeli Ş., (der.) (1990), Kadın Bakış Açısından 1980?ler Türkiye?sinde Kadın, İstanbul: İletişim Yayınları. Tekeli Ş. (1998), ?Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi?, içinde 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, der. A. B. Hacımirzaoğlu, İ stanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Thebaud Françoise (2005), Kadınların tarihi İçinde (Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları), cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Özbudun S. (1984) ?Niçin Feminizm Değil?, Doğuş Matbaası, İstanbul, 1984. Partricia Searles and Ronald J. Berger, ?The Feminist Self Defense Movement: A Case Study?, Gender&Society, Vol. 1, No.1, March 1987. Subaşı N., Akın A., (2003) Kadına Yönelik Şiddet Nedenleri ve Sonuçları, Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Vecchio S. (2005) ?İyi Karı?, Kadınların Tarihi Cilt 3, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Wallace Ruth, Wolf Alison, ?Çağdaş Sosyoloji Kuramları?, İzmir, 2004 Zel U. (2002), İş Arenasında Kadın Yöneticilerin Algılanması ve ?Kraliçe Arı Sendromu?, TODAİE, 35/2.
Diğer Kaynaklar Acuner S. (2007), ?90?lı Yıllar ve Resmi Düzeyde Kurumsallaşmanın Doğuş Aşamaları?, 90?larda Türkiye?de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Akal C. Bali (1994), Siyasi İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, Ankara. Alkan A. (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet; Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınevi, Ankara. Altınay A. (2007) ?Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti?, 1990?larda Türkiye?de Feminizm, der. : Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Arat, Y. (1987), ?Türkiye?de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934? 1980?, Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 45?66. Arat, Y (1989), The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey, Fairleigh?Dickinson University Pres., Arat, Y. (1991), ?1980?ler Türkiyesi?nde Kadın Hareketi?, Toplum ve Bilim, 53, Bahar, s. 7?19. Çakır S. (1994), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları. Çakır S. ve Akgökçe N. (ed.)(1998), Kadın Çalışmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul. Demir Z. (1997), Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yayıncılık, İstanbul. Durakbaşa A. (1998), ?Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve ?Münevver Erkekler??, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. B. Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Ergas Y. (2005), ?Kadınların Tarihi İçinde (1970?lerin Feminizmleri)?, Cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Gönüllü M. ve İşki G. (2001), ?Çalışma Yaşamında Kadınlar: Aile ve İş İlişkileri?, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:25 No:1 Işık N., (2007) 1990?larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler?, 90?larda Türkiye?de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. İlyasoğlu A. ve Akgökçe N. (der.) (2001), Yerli Bir Feminizme Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık. Sallan Gül S. 2003 Çağdaş Kamu Yönetimi İçinde (Dünyada ve Türkiye?de Feminizm ve Kadın Hareketi), Cilt:1 S.127. Tekeli Ş. (1978), ?Türkiye?de Kadının Siyasal Hayattaki Yeri?, içinde Türk Toplumunda Kadın, der. N. A. Unat, Ankara. Tekeli Ş. (1982), Kadınlar ve Siyasal Yaşam, İstanbul: Birikim Yayınları. Tekeli Ş., (der.) (1990), Kadın Bakış Açısından 1980?ler Türkiye?sinde Kadın, İstanbul: İletişim Yayınları. Tekeli Ş. (1998), ?Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi?, içinde 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, der. A. B. Hacımirzaoğlu, İ stanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Thebaud Françoise (2005), Kadınların tarihi İçinde (Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları), cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Özbudun S. (1984) ?Niçin Feminizm Değil?, Doğuş Matbaası, İstanbul, 1984. Partricia Searles and Ronald J. Berger, ?The Feminist Self Defense Movement: A Case Study?, Gender&Society, Vol. 1, No.1, March 1987. Subaşı N., Akın A., (2003) Kadına Yönelik Şiddet Nedenleri ve Sonuçları, Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Vecchio S. (2005) ?İyi Karı?, Kadınların Tarihi Cilt 3, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Wallace Ruth, Wolf Alison, ?Çağdaş Sosyoloji Kuramları?, İzmir, 2004 Zel U. (2002), İş Arenasında Kadın Yöneticilerin Algılanması ve ?Kraliçe Arı Sendromu?, TODAİE, 35/2.
Materyal
Dökümanlar Acuner S. (2007), ?90?lı Yıllar ve Resmi Düzeyde Kurumsallaşmanın Doğuş Aşamaları?, 90?larda Türkiye?de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Akal C. Bali (1994), Siyasi İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, Ankara. Alkan A. (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet; Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınevi, Ankara. Altınay A. (2007) ?Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti?, 1990?larda Türkiye?de Feminizm, der. : Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Arat, Y. (1987), ?Türkiye?de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934? 1980?, Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 45?66. Arat, Y (1989), The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey, Fairleigh?Dickinson University Pres., Arat, Y. (1991), ?1980?ler Türkiyesi?nde Kadın Hareketi?, Toplum ve Bilim, 53, Bahar, s. 7?19. Çakır S. (1994), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları. Çakır S. ve Akgökçe N. (ed.)(1998), Kadın Çalışmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul. Demir Z. (1997), Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yayıncılık, İstanbul. Durakbaşa A. (1998), ?Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve ?Münevver Erkekler??, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. B. Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Ergas Y. (2005), ?Kadınların Tarihi İçinde (1970?lerin Feminizmleri)?, Cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Gönüllü M. ve İşki G. (2001), ?Çalışma Yaşamında Kadınlar: Aile ve İş İlişkileri?, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:25 No:1 Işık N., (2007) 1990?larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler?, 90?larda Türkiye?de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. İlyasoğlu A. ve Akgökçe N. (der.) (2001), Yerli Bir Feminizme Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık. Sallan Gül S. 2003 Çağdaş Kamu Yönetimi İçinde (Dünyada ve Türkiye?de Feminizm ve Kadın Hareketi), Cilt:1 S.127. Tekeli Ş. (1978), ?Türkiye?de Kadının Siyasal Hayattaki Yeri?, içinde Türk Toplumunda Kadın, der. N. A. Unat, Ankara. Tekeli Ş. (1982), Kadınlar ve Siyasal Yaşam, İstanbul: Birikim Yayınları. Tekeli Ş., (der.) (1990), Kadın Bakış Açısından 1980?ler Türkiye?sinde Kadın, İstanbul: İletişim Yayınları. Tekeli Ş. (1998), ?Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi?, içinde 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, der. A. B. Hacımirzaoğlu, İ stanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Thebaud Françoise (2005), Kadınların tarihi İçinde (Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları), cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Özbudun S. (1984) ?Niçin Feminizm Değil?, Doğuş Matbaası, İstanbul, 1984. Partricia Searles and Ronald J. Berger, ?The Feminist Self Defense Movement: A Case Study?, Gender&Society, Vol. 1, No.1, March 1987. Subaşı N., Akın A., (2003) Kadına Yönelik Şiddet Nedenleri ve Sonuçları, Toplumsal Cinsiyet Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Vecchio S. (2005) ?İyi Karı?, Kadınların Tarihi Cilt 3, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Wallace Ruth, Wolf Alison, ?Çağdaş Sosyoloji Kuramları?, İzmir, 2004 Zel U. (2002), İş Arenasında Kadın Yöneticilerin Algılanması ve ?Kraliçe Arı Sendromu?, TODAİE, 35/2.
Ödevler Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Sınavlar Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)