Ders Adı Sosyal Politika Sınıf Üzerine Tartışmalar
Ders Kodu 02SOS5124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil Kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Refah Devletinin dönüşümünden etkilenen toplumsal kesimlerin değerlendirilmesi Yeni-Sağ politikalar ve sosyal politikaların değişen yönü Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yansımaları Sosyal Güvenlikteki dönüşümler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Refah devletinin dönüşümünü hazırlayan sosyo-ekonomik koşullar ve refah devletinin gelişimi, refah devletinin krizi, refah devletine yöneltilen eleştirilerin irdelenmesi, Yeni-sağ politikalarının temel tartışmaları, çalışan sınıflar ve dezavantajlı grupların etkilenme süreç ve biçimleri, Türkiye?de uygulanan sosyal politikalar ve sosyal politikalarda yaşanan dönüşümler ve dönüşümlerin günümüzdeki yansımalarının değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri refah devletinin dönüşümünün anlaşılması refah devleti sonrasında etkin olan politikaların tartışılması
Dersin Amacı Refah devletinin dönüşümü ve bu dönüşüm sonucunda etkin olan politikaların tartışılması, yoksullar, çalışan sınıflar ve dezavantajlı grupların bu dönüşümden nasıl etkilendiklerinin değerlendirilerek, Türkiye perspektifinde irdelenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Refah Devletinin doğuşu ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Buğra ve Keyder 2006, Buğra 2007, Güven 1995)
2 Refah devletinin doğuşu ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Buğra ve Keyder 2006, Buğra 2007, Güven 1995)
3 Refah devletinin krizi ve sosyal politikaların değişen yönü
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Buğra and Keyder 2004)
4 Refah devletinin krizi ve sosyal politikaların değişen yönü
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Buğra ve Keyder 2004 )
5 Yeni-sağ politikalar ve refah devletinin değişen yönü)
  Ön Hazırlık: (Friedman 2008, Sallan Gül 2004, Bauman 1999, Chossudovsky 1999, Cohen 2000
6 Yeni-sağ politikalar ve refah devletinin değişen yönü)
  Ön Hazırlık: (Friedman 2008, Sallan Gül 2004, Bauman 1999, Chossudovsky 1999, Cohen 2000
7 Değişen sosyal politikaların kaybedenleri olan toplumsal kesimler
  Ön Hazırlık: (Öngen 2007, Buğra 2007, Arslan 2004, Taburoğlu 2002)
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Arasınav
9 Değişen sosyal politikaların kaybedenleri olan toplumsal kesimler
  Ön Hazırlık: (Öngen 2007, Buğra 2007, Arslan 2004, Taburoğlu 2002)
10 Türkiye'de Sosyal Politika ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Koray 2008, Talas 1995, Güven 1995)
11 1980 sonrası Türkiye'deki sosyal politika süreç ve dinamikleri
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Şenses 2001)
12 Sosyal Güvenlikte yaşanan dönüşümler ve Sosyal Politika (öğrenci sunumları)
  Ön Hazırlık: (Dericioğullar Ergun ve Ergun 2009)
13 Türkiye'nin Değişen Refah Rejimi ve Yeni Yoksulluk (öğrenci sunumları)
  Ön Hazırlık: ( Buğra ve Keyder 2003)
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Arslan, Hakan (2004), Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri ve Seçenek Sorunu içinde Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, Der. E. Ahmet Tonak, İmge Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar Arslan, Hakan (2004), Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri ve Seçenek Sorunu içinde Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, Der. E. Ahmet Tonak, İmge Kitabevi, Ankara. Bauman, Z. 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul,. Boyer, Robert, Kapitalizmlerin Çeşitliliği ve Geleceği Çev. A. Kandemir, Mülkiye Dergisi Cilt XXX S.250 Braudel, Fernand, 1997, Bugünkü Dünya ve Kapitalizm, Birikim Sayı:104, İstanbul. Buğra A., 2007, Bir Toplumsal Dönüşümü Anlama Çabalarına Katkı: Bugün Türkiye?de E.P. Thompson?ı Okumak, içinde Korkut Boratav?a Armağan, Ed. Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A. 2003, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,. Buğra A., ve Keyder Ç., 2006, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul, Buğra ve Keyder, Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu, 2003. Buğra A. ve Sınmazdemir T, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen, D. 2000, Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul. Chossudovsky,M., 1999, Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul. Dumanlı, R., 1996, Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara. Dericioğulları A., Ergun C. 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. Ercan, F., 2007, Sınıftan Kaçış: Türkiye?de Kapitalizmin Analizinde Sınıf Gerçekliğinden Kaçış Üzerine, İçinde Korkut Boratav?a Armağan, Der. Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları, İstanbul. Friedman M. 2008, Kapitalizm ve Özgürlük, Plato Yayınları, İstanbul. Güven S. 1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Öngen, T., 2007, Yeni Liberal Dönüşüm Projesi ve Türkiye Deneyimi, içinde Korkut Boratav?a Armağani Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H. 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. SallanGül,S. ,2005, ?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül, S., 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H. 1996, ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. Susan, George, Neo-liberalizmin Kısa Tarihçesi:Seçkinci Ekonominin Yirmi Yılı ve Yapısal Değişim Şansları Çev.Füsun Çiçekoğlu Mülkiye Dergisi Cilt: XXIII S. 219. Şenses, F. 2007, Yoksullukla Mücadelenin Neresindeyiz?: Gözlemler ve Öneriler, içinde Korkut Boratav?a Armağan, Der. Köse A., Şenses F., Yeldan E., İletişim Yayınları. Taburoğlu, Özgür, 2002 ?Küresel Sapmalar: Endüstri Sonrasında Sınıf, Politika ve Şiddet?, Toplum ve Bilim sayı: 92, İstanbul. Talas, C. 1979, Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası. Talas C., Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, 1995 Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. World Bank, 2005, Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Materyal
Dökümanlar Arslan, Hakan (2004), Küreselleşmenin Emek Üzerindeki İdeolojik Etkileri ve Seçenek Sorunu içinde Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, Der. E. Ahmet Tonak, İmge Kitabevi, Ankara. Bauman, Z. 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul,. Boyer, Robert, Kapitalizmlerin Çeşitliliği ve Geleceği Çev. A. Kandemir, Mülkiye Dergisi Cilt XXX S.250
Ödevler bulunmamaktadır
Sınavlar vize- final sınavı
Materyal Diğer bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)