Ders Adı Sosyal Politika ve Siyaset
Ders Kodu 02SOS5125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları ----
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal politikanın tanımı ve tarihsel gelişimini anlamak Refah devletinin doğuşunu hazırlayan şartlar ve süreçlerin kavranması Refah devletinin dönüşümü ve Yeni-Sağ tartışmalarını gerçekleştirmek Türkiye'de sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yansımalarını değerlendirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal politikaları ortaya çıkartan tarihsel süreç ve dinamikleri, refah devletinin dönüşüm süreci, Yeni-Sağ politikaların irdelenmesi ve Türkiye açısından bu sürecin etkilerinin tartışılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal politikanın gelişiminde refah devletinin yükselişi ve düşüşünü hazırlayan dinamik ve süreçlerin Türkiye perspektifi de dahil edilerek irdelenmesi.
Dersin Amacı Sosyal politikanın gelişiminde refah devletinin yükselişi ve düşüşünü hazırlayan dinamik ve süreçlerin Türkiye perspektifi de dahil edilerek irdelenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İngiliz Yoksulluk yasaları ve sosyal politikanın temelleri
  Ön Hazırlık: (Kovancı 2003, Sallan Gül 2004)
2 Sosyal Politikanın doğuşunu hazırlayan şartlar
  Ön Hazırlık: ( Keyder ve Buğra 2004, Sallan Gül 2004)
3 Sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve süreçleri
  Ön Hazırlık: (Talas 1995, Güven 1995)
4 Refah devletinin krizi ve sosyal politikaların değişen yönü
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Buğra ve Keyder 2004)
5 Refah devletinin krizi ve sosyal politikaların değişen yönü
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Buğra ve Keyder 2004)
6 Sosyal Politika ve Uluslararası Kuruluşlar
  Ön Hazırlık: (Cohen 2000 Şenses 2001 Chossudovsky 1999 Şahin 2000)
7 Sosyal Politika ve Uluslararası Kuruluşlar
  Ön Hazırlık: (Cohen 2000 Şenses 2001 Chossudovsky 1999 Şahin 2000)
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 Türkiye'de Sosyal Politika ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Koray 2008, Talas 1995, Güven 1995)
10 1980 sonrası Türkiye'deki sosyal politika süreç ve dinamikleri
  Ön Hazırlık: (Sallan Gül 2004, Şenses 2001)
11 Sosyal Güvenlikte yaşanan dönüşümler (öğrenci sunumları)
  Ön Hazırlık: (Dericioğullar Ergun ve Ergun 2009)
12 Türkiye'nin Değişen Refah Rejimi ve Yeni Yoksulluk (öğrenci sunumları)
  Ön Hazırlık: ( Buğra ve Keyder 2003)
13 Yoksulluk Raporları
  Ön Hazırlık: (UNDP raporları, SSGUL ve diğerlerini raporu, 2006)
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra A., 1999, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A.,2003,Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Buğra A., ve Keyder Ç.,2004, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra veKeyder,2003,Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu. BuğraA. ve SınmazdemirT, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen,D.,2000,Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul,. Chossudovsky,M.,1999,Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul,. Dumanlı, R., 1996., Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara,. Dericioğulları A., Ergun C., 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. GüvenS.1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Koşar G. N., 2000, Sosyal Hizmetlerde Sosyal yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) Ankara. Kovancı O., 2003, Hayır Anlayışından Sosyal Devlete: İngiliz Yoksulluk Yasaları, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXVII Sayı:239. Sallan Gül, S. 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H., 1996 ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. SallanGül,S.,2005,?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül S., ve Gül H., 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. Talas,C.,1979,Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Talas C., 1995, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. WorlBank,2005,Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Diğer Kaynaklar Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra A., 1999, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A.,2003,Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Buğra A., ve Keyder Ç.,2004, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra veKeyder,2003,Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu. BuğraA. ve SınmazdemirT, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen,D.,2000,Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul,. Chossudovsky,M.,1999,Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul,. Dumanlı, R., 1996., Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara,. Dericioğulları A., Ergun C., 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. GüvenS.1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Koşar G. N., 2000, Sosyal Hizmetlerde Sosyal yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) Ankara. Kovancı O., 2003, Hayır Anlayışından Sosyal Devlete: İngiliz Yoksulluk Yasaları, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXVII Sayı:239. Sallan Gül, S. 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H., 1996 ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. SallanGül,S.,2005,?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül S., ve Gül H., 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. Talas,C.,1979,Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Talas C., 1995, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. WorlBank,2005,Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Materyal
Dökümanlar Bauman, Z., 1999, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ümit Öktem, Sarmal Yay., İstanbul. Buğra A., 1999, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra,A.,2003,Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Buğra A., ve Keyder Ç.,2004, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul. Buğra veKeyder,2003,Yeni Yoksulluk ve Türkiye?nin Değişen Refah Rejimi, UNDP İçin Hazırlanmış Proje Raporu. BuğraA. ve SınmazdemirT, Yoksullukla Mücadelede İnsani ve Etkin Bir Yöntem, B.Ü. Sosyal Politika Forumu, Araştırma Raporu, İstanbul. Cohen,D.,2000,Dünyanın Zenginliği Ulusların Fakirliği, İletişim Yay., İstanbul,. Chossudovsky,M.,1999,Yoksulluğun Küreselleşmesi,Çev.:Neşenur Domaniç, Çiviyazıları Yay., İstanbul,. Dumanlı, R., 1996., Yoksulluk ve Türkiye?deki Boyutları, Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara,. Dericioğulları A., Ergun C., 2009, Geleceğin Güvensiz İnşası Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul. GüvenS.1995, Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi,. Işık, O., ve Pınarcıoğlu, M. 2001, Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. Koşar G. N., 2000, Sosyal Hizmetlerde Sosyal yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet) Ankara. Kovancı O., 2003, Hayır Anlayışından Sosyal Devlete: İngiliz Yoksulluk Yasaları, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXVII Sayı:239. Sallan Gül, S. 2004, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Etik Yayınları, İstanbul. Sallan Gül S., ve Gül H., 1996 ?Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar?, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt XXI, Sayı 199, s. 3?20. SallanGül,S.,2005,?Türkiye?de Yoksulluğun Kadınsılaşması?, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, s. 25?45, Mart. Sallan Gül S., ve Gül H., 2006, Yoksulluk Yardımları ve İstihdam Araştırması: Sosyal Yardımlar ve İşgücüne Katılım İlişkisi, UNDP İçin Hazırlanan Proje Raporu. Talas,C.,1979,Sosyal Ekonomi, Sevinç Matbaası, Talas C., 1995, Toplumsal Politika, İmge Kitabevi, Toplum ve Bilim, 2001, Yoksulluk Özel Sayısı, Birikim Yayınları, İstanbul. World Bank, Turkey: Poverty and Coping After Crises, Report no: 24185, WB Human Developtment Unit, Europa and Central Asia Region, Washington DC. WorlBank,2005,Turkey Joint Poverty Assesment Report, Volume I: Main Report, Turkey.
Ödevler Sosyal Politika Tanım ve Tarihi
Sınavlar Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)