Ders Adı Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi
Ders Kodu 02SOS5129
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Prof.Dr.Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)- Sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini kavramak 2)- Sosyolojinin ortaya çıkış ve gelişim sürecini öğrenmek 3)- Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak 4)-Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyolojik kuramın yapısı. Sosyoloji kuramlarının entelektüel kökenleri. İşlevselcilik. Çatışma kuramı. Evrimci kuram. Yapısalcılık. Simgesel etkileşimcilik. Akılsal seçim kuramı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyolojik kuramın yapısını ve ortak özelliklerini öğrenmek. Sosyolojik teori inşa sürecinin tarihsel değişimini ve sonuçlarını anlamak. Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak. Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapmak.
Dersin Amacı Sosyolojik kuramın yapısını ve ortak özelliklerini öğrenmek. Sosyolojik teori inşa sürecinin tarihsel değişimini ve sonuçlarını anlamak. Sosyologların yaklaşım ve analizlerini kavramak. Toplumla ilgili sosyolojik analizler yapmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ana Hatlarıyla Sosyoloji Kuramının Tarihi: İlk Yıllar I. Karl Marx-1:Diyalektik Yöntem, İnsan doğası, Yabancılaşma, Kapitalist toplumun yapıları, Tarihin maddeci kavranışı.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
2 Karl Marx-2: Kapitalist Toplumun kültürel yönleri; İdeoloji, Özgürlük, Eşitlik ve İdeoloji, Din, Marx'ın Ekonomi Bilimi,Komünizm,Eleştiriler.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Mark Abrahamson, İşlevselcilik, Konya, 1990.
3 Emile Durkheim-1:Toplumsal Olgular,Toplumsal İşbölümü, İntihar,
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Mark Abrahamson, İşlevselcilik, Konya, 1990.
4 Emile Durkheim-2: Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri, Ahlak Eğitimi ve Toplumsal Reform, Eleştiriler.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Mark Abrahamson, İşlevselcilik, Konya, 1990.
5 Max Weber-1: Yöntembilim Anlayışı; Tarih ve sosyoloji, Verstehen, Nedensellik, İdeal Tipler, Değerler. Özsel Sosyoloji Anlayışı; Toplumsal Eylem, Sınıf-Statü-Parti, Otorite yapıları.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
6 Max Weber-2: Otorite tipleri ve gerçek dünya, Rasyonelleşme ve Rasyonelleşme Tipleri.Biçimsel ve Özsel Rasyonellik, Çeşitli Toplumsal Alanlarda Rasyonelleşme, Criticism.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
7 Georg Simmel-1: Öncelikli ilgiler; İlgi düzeyleri ve alanları, Diyalektik Düşünce, Moda,Bireysel Kültür-Nesnel Kültür, Daha fazla Yaşam ve Yaşamdan Daha fazla.Bireysel bilinç, Toplumsal etkileşim; Biçimler ve Tipler, Toplumsal Geometri, Toplumsal tipler, Toplumsal biçimler.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
8 ARA SINAVI
  Ön Hazırlık: ARA SINAVI
9 Georg Simmel-2: Toplumsal Yapılar, Nesnel Kültür, Para Felsefesi, Gizlilik, Eleştiriler.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. H. Emre Bağcı (Edit.), Frankfurt Okulu, Ankara, 2006.
10 Modern Sosyoloji Kuramları: Başlıca Okullar;Sosyoloji kuramının kısa tarihi,Amerikan sosyoloji kuramının ilk dönemi, Sepencer, Veblen,Schumpeter, Chicago Okulu. Modern sosyoloji kuramlarının kurucuları ve genel özellikleri.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
11 Yapısal İşlevselcilik; Talcott Parsons'ın yapısal işlevsel kuramı, Robert Merton'un Yapısal İşlevselciliği,
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
12 Sistemler ve Çatışma Teorileri; Niklas Luhmann'ın Sistemler Kuramı,Ralf Dahrendorf'un Çatışma Kuramı.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
13 Yeni Marxçı Kuramın Çeşitleri-1: Hegelci Marxizm; Georg Lukacs. Eleştirel Kuram; Toplumsal ve Entelektüel Yaşama Yönelik Başlıca Eleştiriler, Marxçı kurama yönelik eleştiriler, Pozitivizme yönelik eleştiriler, Sosyolojiye yönelik eleştiriler, Modern topluma yönelik eleştiriler, Kültüre yönelik eleştiriler. Başlıca katkılar, Diyalektik. Eleştirel kurama yönelik eleştiriler; Jurgen Habermas'ın fikirleri. Günümüzde eleştirel kuram; Axel Honneth'in fikirleri.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
14 Yeni Marxçı Kuramın Çeşitleri-2:Yeni Marxçı Ekonomik Sosyoloji, Tarihsel Yönelimli Marxizm, Yeni Marxçı Mekan Çözümlemesi, Post-Marxist Kuram.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J. Sosyoloji Kuramları, Ankara, 2014. Ruth A. Wallace-Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir, 2004.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 2
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 13 5 65
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 149    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Wallace, Ruth, A.-Wolf, Alison, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Leyla Elburuz- Ayas, M. Rami, . Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978 Georg Ritzer, Jeffery Stepnisky, (2014) Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De ki Yayınları.
Diğer Kaynaklar Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Wallace, Ruth, A.-Wolf, Alison, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Leyla Elburuz- Ayas, M. Rami, . Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978 Georg Ritzer, Jeffery Stepnisky, (2014) Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De ki Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Wallace, Ruth, A.-Wolf, Alison, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Leyla Elburuz- Ayas, M. Rami, . Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978Punto Yayınları, İzmir, 2004. Bottomore, Tom-Nisbet, Robert; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur, V Yayınları, Ankara 1990. Abrahamson, Mark, İşlevselcilik, Çev. Nilgün Çelebi, Sebat Ofset, Konya, 1990. Turner, Jonathan H., The Structure of Sociological Therory, The Dorsey Pres, United States of America, 1974 and 1978 Georg Ritzer, Jeffery Stepnisky, (2014) Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De ki Yayınları.
Ödevler Bilimsel bir makale formatında, bilimsel çalışmalara yer veren internet kaynakları ve ders için verilen toplamda en az 6 kaynakdan yararlanılarak her bir konu için, bilimsel yazım kurallarına uyularak, faydalanılan kaynaklara atıf yaparak ve yapılan atıflar sayfa altında gösterilerek, ödev sonunda faydalanılan kaynakların künyesi verilerek en az 15 sayfa olacak.
Sınavlar yok
Materyal Diğer bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)