Ders Adı Türkiye'nin Kültürel Sorunları
Ders Kodu 02SOS5130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Kültür ve kültür ile ilgili kavramları analiz etmek 2)-Milli kültür inşa sürecindeki reformları analiz etmek. 3)-Günümüz kültür dinamiklerini kavramak 4)-Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini analiz etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramlar. Türkiye’nin kültürel iklimi. Batı kültürünün özümsenmesi. Milli kültür inşası süreci. Dil devrimi. Dinde reform tartışmaları. Küreselleşme ve kültür değişmeleri. Kitle kültürü ve toplum . Popüler kültür ve toplum. Tüketim kültürü ve toplum. Kültürel kimlik tartışmaları. Türk toplumunun kültür dinamikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Kültür ve kültür ile ilgili kavramların anlamını kavramak. 2)-Günümüz kültür dinamiklerini kavramak 3)-Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini değerlendirmek.
Dersin Amacı Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramların analizini yapmak. Milli kültür inşa sürecindeki reformları analiz etmek. Küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisini analiz etmek. Kitle kültürü, popüler kültür ve tüketim kültürünün toplum üzerindeki etkisini analiz etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1972.
2 Türkiye?nin kültürel iklimi
  Ön Hazırlık: Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul, 2006. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul 1993.
3 Batı kültürünün özümsenmesi
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 2006. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul, 2006.
4 Milli kültür inşası süreci
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 2006. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, İstanbul, 1995.
5 Dil devrimi
  Ön Hazırlık: Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 2006. Heyd, Uriel, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, Ankara, 2002.
6 Dinde reform tartışmaları
  Ön Hazırlık: Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Ankara, 1972. Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 2006. Kaya, Kamil, ?Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı?, Ankara, 2011.
7 Küreselleşme ve kültür değişmeleri
  Ön Hazırlık: Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, İstanbul, 2005.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Kitle kültürü ve toplum
  Ön Hazırlık: Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, İstanbul, 2005.
10 Popüler kültür ve toplum
  Ön Hazırlık: Kaya, Kamil - Tuna, Meyrem, ?Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi?, Isparta, 2010.
11 Tüketim kültürü ve toplum
  Ön Hazırlık: Kaya, Kamil - Oğuz, Z. Nuran, Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Isparta, 2010.
12 Kültürel kimlik tartışmaları
  Ön Hazırlık: Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, İstanbul, 2005.
13 Türk toplumunun kültür dinamikleri
  Ön Hazırlık: Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Heyd, Uriel, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, K., ?Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri?, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, K., ?Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı?, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988.
Diğer Kaynaklar Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1993. Kaya, K. - Oğuz, Z. N., Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s.147-164, Isparta, 2010. Kaya, K. - Tuna, M., ?Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi?, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, s.237-256, Isparta, 2010. Kaya, K.-Baysal, H.-Kurt, E., V., ?Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Geçliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği), S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Naci Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Materyal
Dökümanlar Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Heyd, Uriel, Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, K., ?Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri?, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, K., ?Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı?, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988. Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1993. Kaya, K. - Oğuz, Z. N., Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s.147-164, Isparta, 2010. Kaya, K. - Tuna, M., ?Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi?, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, s.237-256, Isparta, 2010. Kaya, K.-Baysal, H.-Kurt, E., V., ?Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Geçliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği), S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Naci Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Ödevler Makle Yazımı
Sınavlar Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)