Ders Adı Toplumsal Yapı ve Kültür Değişmeleri
Ders Kodu 02SOS5131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Toplumsal yapı kavramını analiz etmek 2)-Türkiye’nin toplumsal yapı özelliklerini ve değişme eğilimlerini analiz etmek. 3)-Günümüz kültür dinamiklerini kavramak 4)-Küreselleşme sürecinin kültür değişmeleri üzerindeki etkilerini analiz etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyo-kültürel yapı ve değişme kavramlarının sosyolojik analizi. Türkiye’nin nüfus yapısı, aile yapısı, ekonomik yapısı, dini yapısı ve siyasi yapısı. Kültür değişmeleri ve kültürel değişme tipleri. Osmanlı günümüze kültür değişmeleri. Küreselleşme sürecinin kültür değişmeleri üzerindeki etkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Sosyal ve kültürel yapıyı unsurlarını kavramak. 2)-Türkiye’nin toplumsal yapı özelliklerini ve değişme eğilimlerini analiz etmek.
Dersin Amacı Sosyal yapı kavramının sosyolojik analizini yapmak. Türkiye’nin nüfus, aile, ekonomik, din ve siyasi yapısı hakkında analizler yapmak. Kültür değişmesi ve kültürel değişme tiplerini kavramak. Osmanlıdan günümüze meydana gelen kültür değişmelerini analiz etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal yapı kavramının sosyolojik analizi
  Ön Hazırlık: Appelbaum, Richard P., Toplumsal Değişme Kuramları, Ankara, Tarihsiz. Emre Kongar, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul, 1981.
2 Sosyo-kültürel yapı ve değişme
  Ön Hazırlık: Bozkurt Güvenç, Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, 1976. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1972.
3 Türkiye'nin nüfus yapısı
  Ön Hazırlık: Birsen Gökçe, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996.
4 Türkiye'nin aile yapısı
  Ön Hazırlık: Birsen Gökçe, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996.
5 Türkiye'nin ekonomik yapısı
  Ön Hazırlık: Birsen Gökçe, Türkiye'nin Toplumsal Yaoısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996.
6 Türkiye'nin dini yapısı
  Ön Hazırlık: Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003. Hasan Onat, Türkiye'de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara, 2003.
7 Türkiye'nin siyasi yapısı
  Ön Hazırlık: Birsen Gökçe, Türkiye?nin Toplumsal Yaoısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Kültür değişmeleri ve kültürel değişme tipleri
  Ön Hazırlık: Bozkurt Güvenç, Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, 1976. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1972.
10 Osmanlı döneminde kültür değişmeleri
  Ön Hazırlık: Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1972. Orhan Türkdoğan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul, 2004.
11 Cumhuriyet döneminde kültür değişmeleri
  Ön Hazırlık: Orhan Türkdoğan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988.
12 Günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri
  Ön Hazırlık: Kamil Kaya, Türk Toplumunun Yaşama Tarzı, Isparta, 2003. Orhan Türkdoğan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul, 2004.
13 Küreselleşme sürecinin kültür değişmeleri üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: Orhan Türkdoğan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 2
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 2
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Appelbaum, Richard P., Toplumsal Değişme Kuramları, Türkiye İş Bankası yayınları, Ankara, Tarihsiz. Gökçe, Birsen, Türkiye'nin Toplumsal Yaoısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996. Güvenç, Bozkurt, Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, 1976. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972.
Diğer Kaynaklar Günay, Ünver Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul. 2003. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Kaya, Kamil, Türk Toplumunun Yaşama Tarzı, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2003. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Kongar, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. Onat, Hasan, Türkiye'de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara okulu Yayınları, Ankara, 2003. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988. Türkdoğan, Orhan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.
Materyal
Dökümanlar Appelbaum, Richard P., Toplumsal Değişme Kuramları, Türkiye İş Bankası yayınları, Ankara, Tarihsiz. Gökçe, Birsen, Türkiye'nin Toplumsal Yaoısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara, 1996. Güvenç, Bozkurt, Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, 1976. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Günay, Ünver Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul. 2003. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Kaya, Kamil, Türk Toplumunun Yaşama Tarzı, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2003. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Kongar, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. Onat, Hasan, Türkiye'de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara okulu Yayınları, Ankara, 2003. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988. Türkdoğan, Orhan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.
Ödevler Makale Yazımı
Sınavlar Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)