Ders Adı Türk Sosyolojisinin Güncel Sorunları
Ders Kodu 02SOS5133
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimini analiz etmek 2)-Metodolojik, kavramsal ve kuramsal sorunları analiz etmek. 3)-Modernleşme ve kalkınma konularını analiz etmek. 4)-Küreselleşme, ulus devlet ve kültürel kimlik tartışmalarını analiz etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimi . Metodolojik sorunlar. Kavramsal ve kuramsal sorunlar . Türkiye’de sosyolojinin kurumsallaşması. Türk sosyolojisinin Batı sosyolojisi ile ilişkisi. Milli sosyoloji tartışmaları. Modernleşme ve kalkınma sorunu. Küreselleşme ve yerelleşme sorunu. Ulus devlet tartışmaları. Kültürel kimlik tartışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Türk sosyolojisinin metodolojik, kavramsal ve kuramsal sorunlarını kavramak. 2)-Modernleşme ve kalkınma, konularını değerlendirmek. 3)-Küreselleşme, ulus devlet ve kültürel kimlik tartışmalarını değerlendirmek.
Dersin Amacı Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimini analiz etmek. Metodolojik, kavramsal ve kuramsal sorunlarını kavramak. Modernleşme, kalkınma, küreselleşme, ulus devlet ve kültürel kimlik gibi tartışma konularını ele almak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türk sosyolojisinin kuruluşu ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Coşkun, İsmail (Haz.), 75. Yılında Türkiye?de Sosyoloji, Ankara, 1991. Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul, 1999.
2 Metodolojik sorunlar
  Ön Hazırlık: Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji, Ankara, 2001.
3 Kavramsal sorunlar
  Ön Hazırlık: Çelebi, Nilgün, Sosyoloji Notları, Ankara, 2007. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, İstanbul, 2006.
4 Kuramsal sorunlar
  Ön Hazırlık: Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji, Ankara, 2001.
5 Türkiye?de sosyolojinin kurumsallaşması
  Ön Hazırlık: Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, İstanbul, 2006. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Ankara, 2000.
6 Türk sosyolojisinin Batı sosyolojisi ile ilişkisi
  Ön Hazırlık: Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, İstanbul, 2006. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Ankara, 2000.
7 Milli sosyoloji tartışmaları
  Ön Hazırlık: Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul, 1999. Tuna, Korkut, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2002.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Modernleşme sorunu
  Ön Hazırlık: Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi, İstanbul, 1994. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, İstanbul, 1995.
10 Kalkınma sorunu
  Ön Hazırlık: Talas, Mustafa, Türkiye?de Sanayi Teşviği Uygulamalar, İstanbul, 2008.
11 Küreselleşme ve yerelleşme sorunu
  Ön Hazırlık: Talas, Mustafa-Bildirici, S. Salih (Edit), Farklı Yönleriyle Küreselleşme, İstanbul, 2008. Kaya, Yaşar (Edit.), Kürenin Halleri, İstanbul, 2007.
12 Ulus devlet tartışmaları
  Ön Hazırlık: Talas, Mustafa, Çok Kültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye, İstanbul, 2008.
13 Kültürel kimlik tartışmaları
  Ön Hazırlık: Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Coşkun, İsmail (Haz.), 75. Yılında Türkiye?de Sosyoloji, Bağlam Yayınları, Ankara, 1991. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji, Anı Yayıncılık, Ankara, 2001. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999. Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Talas, Mustafa, Çok Kültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Diğer Kaynaklar Kaya, Yaşar (Edit.), Kürenin Halleri, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2007. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Kongar, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. Kurtan, Amiran, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978. Talas, Mustafa-Bildirici, S. Salih (Edit), Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Talas, Mustafa, Türkiye?de Sanayi Teşviği Uygulamalar, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2002. Türkdoğan, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1989. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988. Türkdoğan, Orhan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.
Materyal
Dökümanlar Coşkun, İsmail (Haz.), 75. Yılında Türkiye?de Sosyoloji, Bağlam Yayınları, Ankara, 1991. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2007. Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji, Anı Yayıncılık, Ankara, 2001. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Kaçmazoğlu, H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999. Mardin, Şerif; Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. Sezer, Baykan, Sosyolojisinin Ana Başlıkları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Sezer, Baykan, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006. Talas, Mustafa, Çok Kültürlülük Kıskacında Ulus Devlet ve Türkiye, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. Türkdoğan, Orhan, Çağdaş Türk Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1995. Kaya, Yaşar (Edit.), Kürenin Halleri, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2007. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Kongar, Emre, Toplumsal değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1981. Kurtan, Amiran, Sosyal İlimler Metodolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978. Talas, Mustafa-Bildirici, S. Salih (Edit), Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Talas, Mustafa, Türkiye?de Sanayi Teşviği Uygulamalar, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2008. Tuna, Korkut, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2002. Türkdoğan, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1989. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988. Türkdoğan, Orhan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.
Ödevler Makale Yazımı
Sınavlar Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)