Ders Adı Kültür Endüstrisi ve Toplum
Ders Kodu 02SOS5136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ümit Akca
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kültür ve kültürün üretimi; kapitalizm ve sanatsal üretim ilişkisi, Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori, Horkheimer, Adorno, Marcuse
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yok
Dersin Amacı Bu ders lisans sonrası birikinm anlamında kültür ve kültürün üretimi; kapitalizm ve sanatsal üretim ilişkisi ve Frankfurt Okulu özelinde Eleştirel Teori konularında kazanım elde etmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kültür kavramının analizi.
  Ön Hazırlık: -Yok
2 Kültürel yapı ve sosyal yapı.
  Ön Hazırlık: -Yok
3 Kültür ve sosyal kimlik.
  Ön Hazırlık: -Yok
4 Kültürel değişme ve sosyal değişme.
  Ön Hazırlık: -Yok
5 Kültür ve modernite.
  Ön Hazırlık: -Yok
6 Kültürün sosyal dinamikleri.
  Ön Hazırlık: -Yok
7 Türk toplumunun kültürel dinamikleri.
  Ön Hazırlık: -Yok
8 Kültür kavramının analizinde yeni yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: -Yok
9 Popüler kültür tartışmaları ve tütetim kültürü.
  Ön Hazırlık: -Yok
10 Seçkin kültürü ve kitle kültürü.
  Ön Hazırlık: -Yok
11 Popüler kültür ve sosyalleşme.
  Ön Hazırlık: -Yok
12 Popüler kültür ve sosyalleşme
  Ön Hazırlık: -Yok
13 Popüler kültür ve bireysel özgürlükler.
  Ön Hazırlık: -Yok
14 Popüler kültür ve siyaset.
  Ön Hazırlık: -Yok
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu --Ayşe Öncü ve Petra Weyland. (2010) Mekân, Kültür, İktidar. Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler (Çev. Leyla Şimşek-Rathke, Nilgün Uygun) İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN: 9789754709421. -Adorno, Theodor W. (2003), ?Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken?, (Çev.Bülent O. Doğan), Cogito, Sayı: 36, Yaz. -Adorno, Theodor W. (1990), Eleştiri, Toplum Üstüne Yazılar, (Çev.M. Yılmaz Öner), Belge Yay., İstanbul. -Adorno, Theodor W. (1998), Minima Moralia, (Çev.Orhan Koçak-Ahmet Doğukan), Metis Yay., İstanbul. -Slater, Phil (1989), Frankfurt Okulu, (Çev.Ahmet Özden), BFS Yay., (Yayım yeri yok). Küçük). İstanbul: Ayrıntı.
Diğer Kaynaklar -Ayşe Öncü ve Petra Weyland. (2010) Mekân, Kültür, İktidar. Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler (Çev. Leyla Şimşek-Rathke, Nilgün Uygun) İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN: 9789754709421. -Adorno, Theodor W. (2003), ?Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken?, (Çev.Bülent O. Doğan), Cogito, Sayı: 36, Yaz. -Adorno, Theodor W. (1990), Eleştiri, Toplum Üstüne Yazılar, (Çev.M. Yılmaz Öner), Belge Yay., İstanbul. -Adorno, Theodor W. (1998), Minima Moralia, (Çev.Orhan Koçak-Ahmet Doğukan), Metis Yay., İstanbul. -Slater, Phil (1989), Frankfurt Okulu, (Çev.Ahmet Özden), BFS Yay., (Yayım yeri yok). Küçük). İstanbul: Ayrıntı. -Bottomore, T. (1997). Frankfurt Okulu (Ç. A Çiğdem). Ankara: Vadi Yay. -Çağan, K. (2003). Popüler Kültür ve Sanat, Yayınları, Ankara: Altınküre. Yay. -Horkheimer, M., Adorno, T.W., (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği II (Ç. O. Özügül). İstanbul: Kabalcı Yay. -Jay, Martin. (1989). Diyalektik İmgelem . (Çev. Ünsal Oskay), İstanbul: Ara Yay. - Krogh , T.(1999). Frankfurt Okulunun Kültür Analizi. Medya İktidar İdeoloji, (Der.: Mehmet Küçük ). Ankara: Ark Yay. -Larrain, J.(1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik, (Çev. N. Nur Domaniç )., İstanbul: Sarmal Yay. -Marcuse, H.(1975). Tek Boyutlu İnsan (Çev. A. Timuçin, T. Tunçdoğan). İstanbul: May Yay. -Marshall, G.(1999). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay, D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yay. -Swingewood, A.(1996). Kitle Kültürü Efsanesi. (Çev. Aykut Kansu ). Ankara : Bilim ve Sanat yay.
Materyal
Dökümanlar -Yok
Ödevler -Yok
Sınavlar -9. Haftada arasınav semineri. -15. Haftada Final Sınavı (Yazılı)
Materyal Diğer -Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)