Ders Adı Siber Kültür ve Toplum
Ders Kodu 02SOS5140
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Cevdet YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Siber kültür
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siberkültür
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Elektronik ağ kullanımının sosyolojik içeriği hakkında bilgilenmek.
Dersin Amacı Bilgisayar kullanıcılarından oluşan dünya çapındaki ağın yarattığı, elektroniğe dayalı iletişimleri incelemek. Gündelik yaşamda bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleşen toplumsal etkileşimin yeni toplumsallaşma biçimlerini sosyolojik kuramlar odağında ele almak. Sanal toplumun sosyolojisini, internetin toplumsal etkilerinin tartışılması.
WorkPlacement Ofis
Hafta Konular  
1 Sibermekanın sosyolojik incelemesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
2 Siberuzay ve kültürü
  Ön Hazırlık: literatür taraması
3 Sosyal ağlar teorisi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
4 Bilgi ve iletişim teknolojileri/mekan ve zaman: sosyalve kültürel bağlam
  Ön Hazırlık: literatür taraması
5 Sanal dünyalar, ağ toplumu, siberkültür
  Ön Hazırlık: literatür taraması
6 Arasınav
  Ön Hazırlık: literatür taraması
7 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
8 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
9 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
10 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
11 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
12 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
13 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
14 Seminer ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Nick Dyer Witheford, Siber Marx Yüksek Teknoloji Çağında Sınıf Mücadelesi, Aykırı Yayınları, 2004. Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan, Dijital Oyun, Kalkedon Yayınları, 2008. Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.47 Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, 1991, Arthur, Marilouise Kroker, Body Invaders,Panic Sex in America, Claudia Springer, Elektronik Eros, Sarmal Yay, İstanbul, 1998 S.48 Rosu Harris Adler,Creation of the E-Nation?, Canadian Geographic, Nov/Dec95, Vol, Issue:6, p:40, 16p, 1995
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar AKBAŞ, D. Mehmet, İnternet İletişimi ve Demokrasi Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002, ALKAN, Necati, Terör Örgütlerinin İnternet Ortamında Yürüttüğü Faaliyetler?, 1. Polis Bilşim Sempozyumu, Bildiriler, 21- 22.10.2003, ANALAY, Cengiz, GÜLŞEN, Recep, ?Bilişim Suçları İçinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri? Türkhukuk Sitesinde Yayınlanan Makalesi (www.turkhukuksitesi.com), 2004, BİLA, Cenk, Bireysel ve Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet ve Toplumsal Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001, ÇAĞLAYAN, Savaş, Enformasyon Toplumu Yolunda İnternet Kafeler ve İnternet Kafelerin Yapısı, Makale, 2002, Ç AĞLAYAN, Savaş, Enformasyon Toplumu: İnternet Kafelerin ve Kahvehanelerin Karşılaştırmalı Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001,
Ödevler ödev
Sınavlar ödev
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)