Ders Adı Uluslar arası Göç İşgücü ve Nüfus Hareketleri
Ders Kodu 02SOS5143
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Cevdet YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Küreselleşme, uluslararası göç ve işgücü hareketleri ilişkisini açıklayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme, uluslararası göç ve işgücü hareketleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küreselleşme, uluslararası göç ve işgücü hareketleri ilişkisini incelemek
Dersin Amacı Tarihsel olarak günümüze kadar Uluslararası Göç, İşgücü ve Nüfus Hareketleri konusunda ortaya çıkan toplumsal gelişmeleri ortaya koyarak öğrencilerde bütünsel bir değerlendirme nosyonu kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nüfus incelemelerinin üç temel konusu olan doğum, ölüm ve göç olgusunun uluslar arası ölçekte incelenmesi.
  Ön Hazırlık: literatür taraması
2 Göç: Kavramın tanımlanması ve günümüz göçlerinin doğası.
  Ön Hazırlık: literatür taraması
3 Göç Kuramları: Marksizm?in göç olgusuna bakış açısı,
  Ön Hazırlık: literatür taraması
4 Stephan Castles, Marx, S.Miller ve küresel göç olgusu;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
5 Göç, kentleşme ve modernleşme İlişkisi;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
6 Göç ve İşgücü piyasası; göç ve ırk ilişkileri;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
7 Göç, bütünleşme ve asimilasyon;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
8 Göç ve etnik birer grup olarak göçmenler,
  Ön Hazırlık: literatür taraması
9 Uluslar arası göç ve insan ve kadın ticareti.
  Ön Hazırlık: literatür taraması
10 Sunumlar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
11 Sunumlar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
12 Sunumlar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
13 Sunumlar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
14 Sunumlar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 50
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu *Toplum ve Demokrasi dergisi tüm sayılar *Toplum ve Bilim dergisi tüm sayılar *Pragsis Dergisi tüm sayılar *Sosyoloji Araştırmaları dergisi tüm sayılar *Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)“İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul. Makaleler Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. İnternet Kaynakları http://www.countertrafficking.org/tr , (21.12.2006). GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action, Report of The Global Commission on International Migration, , (22.09.2006). GCIM, Report of a Workshop on Gender Dimensions of International Migration, Global Commission on International Migration, , (14.02.2006). Gökbayrak, Şenay (2006), “Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 86, , (10.02.2007). IOM (2003), “Defining Migration Priorities in an Interdependent World”, Migration Policy Issues, Sayı: 1, , ( 22.03.2006). Stark, Oded ve David E. Bloom (1985), “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American EconomicAssociation. , (15.05.2006). Şimşek, Birgül (2003), “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İş, Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, , (05.01.2006). UNFPA (2006), State of World Population 2006, A Passage to Hope Women and International Migration, The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, , (06.02.2007)
Diğer Kaynaklar *Toplum ve Demokrasi dergisi tüm sayılar *Toplum ve Bilim dergisi tüm sayılar *Pragsis Dergisi tüm sayılar *Sosyoloji Araştırmaları dergisi tüm sayılar *Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)“İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul. Makaleler Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. İnternet Kaynakları http://www.countertrafficking.org/tr , (21.12.2006). GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action, Report of The Global Commission on International Migration, , (22.09.2006). GCIM, Report of a Workshop on Gender Dimensions of International Migration, Global Commission on International Migration, , (14.02.2006). Gökbayrak, Şenay (2006), “Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 86, , (10.02.2007). IOM (2003), “Defining Migration Priorities in an Interdependent World”, Migration Policy Issues, Sayı: 1, , ( 22.03.2006). Stark, Oded ve David E. Bloom (1985), “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American EconomicAssociation. , (15.05.2006). Şimşek, Birgül (2003), “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İş, Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, , (05.01.2006). UNFPA (2006), State of World Population 2006, A Passage to Hope Women and International Migration, The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, , (06.02.2007)
Materyal
Dökümanlar *Toplum ve Demokrasi dergisi tüm sayılar *Toplum ve Bilim dergisi tüm sayılar *Pragsis Dergisi tüm sayılar *Sosyoloji Araştırmaları dergisi tüm sayılar *Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)“İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye’de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul. Makaleler Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. İnternet Kaynakları http://www.countertrafficking.org/tr , (21.12.2006). GCIM (2005), Migration in an Interconnected World: New Directions For Action, Report of The Global Commission on International Migration, , (22.09.2006). GCIM, Report of a Workshop on Gender Dimensions of International Migration, Global Commission on International Migration, , (14.02.2006). Gökbayrak, Şenay (2006), “Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 86, , (10.02.2007). IOM (2003), “Defining Migration Priorities in an Interdependent World”, Migration Policy Issues, Sayı: 1, , ( 22.03.2006). Stark, Oded ve David E. Bloom (1985), “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American EconomicAssociation. , (15.05.2006). Şimşek, Birgül (2003), “İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi ve Küresel İşgücü Piyasasında Ulusal İşgücü Piyasalarının Yeri”, İş, Güç- Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, , (05.01.2006). UNFPA (2006), State of World Population 2006, A Passage to Hope Women and International Migration, The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, , (06.02.2007)
Ödevler ödev
Sınavlar arasınav, final
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)