Ders Adı Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Hareketler
Ders Kodu 02SOS5148
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Bülent Şen
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek. Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak. Küresel gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirel düşünme yeteneği kazanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme: Kavram, kuram, eleştiri; Küreselleşme ve yeni sosyal hareketler; Küreselleşme ve dini, kültürel, siyasi hareketler; Küreselleşme ve kadın; Küreselleşme ve emek, göç, yoksulluk; Küreselleşme karşıtı hareketler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küreselleşme kavramıyla ilgili temel kavramlar, olgular hakkında bilgi sahibi olmak, Küreselleşme teorilerinin toplumsal boyutu hakkında bilgi sahibi olmak, Küresel düzeyde gözlenen yeni toplumsal hareketleri incelemek, Küreselleşme ve toplumsal hareketler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirmek.
Dersin Amacı Küreselleşme kavramıyla ilgili temel kavramlar, olgular hakkında bilgi sahibi olmak, Küreselleşme teorilerinin toplumsal boyutu hakkında bilgi sahibi olmak, Küresel düzeyde gözlenen yeni toplumsal hareketleri incelemek, Küreselleşme ve toplumsal hareketler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Küreselleşme konusuna genel bir giriş
  Ön Hazırlık: Öğrencilerle dersin amaçlarını, kapsamını, kaynaklarını açıklama, derse giriş yapma
2 Küreselleşme ve toplumsal hareketler ilişkisi
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
3 Küreselleşme ve Sivil Toplum
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
4 Küreselleşme, Fark ve Kimlik
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
5 Küreselleşme, Feminizm ve Cinsiyet temelli sosyal hareketler
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
6 Küreselleşme ve Çevreci hareketler
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
7 Küreselleşme, Etnisite ve Milliyetçilik
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
8 Küreselleşme ve tüketim
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
9 Küreselleşme, Din ve Siyasal Hareketler
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
10 Küreselleşme, Sınıf ve Emek
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
11 Küreselleşme, Yoksulluk ve Göçmenler
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
12 Küreselleşme Karşıtı hareketler
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
13 Küreselleşme Karşıtı hareketler ve Türkiye
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Literatür tarama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Bin Yılın Sonu, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. G. Thompson, P. Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, 2007. James Petras, Küreselleşme ve Direniş, Mephisto, 2005. J. Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı yay. 2004. Yeni Toplumsal Hareketler: Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yay., 2009. Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yay., 2002. F. Keyman, A. İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye?de Vatandaşlık, Bilgi Ünv. Yay., İstanbul, E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık, Alfa Yayınları, 2000. T. Demirer, S. Özbudun, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki, Ütopya Yay., 2007. Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, 2000. Anthony D. King, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Rolan Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2003. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, Küre Yayınları, 2003. Samir Amin, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Sarmal Yayınları, 1999. F. Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslar arası Çevre Politikaları, Turhan Kitabevi, 2008. J. Keane, Global Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. F. Levent Şensever, Dünya Sosyal Forumu: Aaşğıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metris Yayınları, Ankara, 2003. Charles TILLY,, Toplumsal Hareketler 1768?2004, (Yay. Haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar Yay., İstanbul. Immanuel WALLERSTEİN, Dünya Sistemleri Analizi Bir Giriş, Aram Yay., İstanbul, 2005. Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, Küreselleşmeyi Anlam Kılavuzu, Metis Yayınları, 2007. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, 2009. Arif Dirlik, Kriz Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme Yazıları, İletişim yayınları, 2009. Eric J. Hobsbawm, Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Seyhan Erdoğdu, Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Sendikacılık, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006. J.BRECHER, B. CASTELLO, Aşağıdan Küreselleşme Dayanışmanın Gücü,, Aram Yay., İstanbul. Yeni Sosyal Hareketler Teorik Açılımlar, (Yay. Haz. Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, Yırtıcı Küreselleşme Bir Eleştiri, Küre Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2002. Luciano GALLINO, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James PETRAS, Henry VELTMEYER, 21. Yüzyılda Emperyalizm Maskesi Düşürülen Küreselleşme, Mephisto Yay., İstanbul, 2006.
Diğer Kaynaklar Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Bin Yılın Sonu, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. G. Thompson, P. Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, 2007. James Petras, Küreselleşme ve Direniş, Mephisto, 2005. J. Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı yay. 2004. Yeni Toplumsal Hareketler: Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yay., 2009. Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yay., 2002. F. Keyman, A. İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye?de Vatandaşlık, Bilgi Ünv. Yay., İstanbul, E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık, Alfa Yayınları, 2000. T. Demirer, S. Özbudun, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki, Ütopya Yay., 2007. Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, 2000. Anthony D. King, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Rolan Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2003. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, Küre Yayınları, 2003. Samir Amin, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Sarmal Yayınları, 1999. F. Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslar arası Çevre Politikaları, Turhan Kitabevi, 2008. J. Keane, Global Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. F. Levent Şensever, Dünya Sosyal Forumu: Aaşğıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metris Yayınları, Ankara, 2003. Charles TILLY,, Toplumsal Hareketler 1768?2004, (Yay. Haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar Yay., İstanbul. Immanuel WALLERSTEİN, Dünya Sis-temleri Analizi Bir Giriş, Aram Yay., İstanbul, 2005. Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, Küreselleşmeyi Anlam Kılavuzu, Metis Yayınları, 2007. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, 2009. Arif Dirlik, Kriz Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme Yazıları, İletişim yayınları, 2009. Eric J. Hobsbawm, Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Seyhan Erdoğdu, Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Sendikacılık, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006. J.BRECHER, B. CASTELLO, Aşağıdan Küreselleşme Dayanışmanın Gücü,, Aram Yay., İstanbul. Yeni Sosyal Hareketler Teorik Açılımlar, (Yay. Haz. Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, Yırtıcı Küreselleşme Bir Eleştiri, Küre Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2002. Luciano GALLINO, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James PETRAS, Henry VELTMEYER, 21. Yüzyılda Emperyalizm Maskesi Düşürülen Küreselleşme, Mephisto Yay., İstanbul, 2006. F. Levent Şensever, the World Social Forum: Aaşğıdan Globalization and Global Resistance Movement, Metris Publications, Ankara, 2003. Charles Tilly, Social Movements 1768-2004, (Yay. haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Details Publications, Istanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Global System, Pinar Yay., İstanbul. Immanuel Wallerstein, World Sys-tem Analysis An Introduction, Aram Yay., İstanbul, 2005. Globalization and Alternative Globalization, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Pub., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, globalization Sense Guide, Metis Publications, 2007. Beverly Silver, The Power of Labor, Procedure Books, 2009. Arif Dirlik, Identity and Politics in Crisis: Globalization Posts, Communications publications, 2009. Eric J. Hobsbawm, Globalization, Democracy and Terrorism, Agora Library, 2008. Seyhan Erdoğdu, in the Process of Globalization International Sendikacilik, Fantastic Fiction, Istanbul, 2006. J. Brecher, B. CASTELLO, The Power of Solidarity of globalization from below,, Aram Yay., İstanbul. Opening of New Social Movements Theory, (yay. haz. Kenan Meadows), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, prey, a Critique of Globalization, Globe Pub., Second Edition, Istanbul, 2002. Luciano GALLINO, Globalization and Inequality, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James Petras, Henry VELTMEYER, 21. Globalization is imperialism century Reduction Mask, Mephisto Yay., İstanbul, 2006.
Materyal
Dökümanlar Manuel Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Bin Yılın Sonu, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. Manuel Castells, Kimliğin Gücü, Bilgi Ünv. Yayınları, 2008. G. Thompson, P. Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi, 2007. James Petras, Küreselleşme ve Direniş, Mephisto, 2005. J. Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı yay. 2004. Yeni Toplumsal Hareketler: Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yay., 2009. Jürgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Bakış Yay., 2002. F. Keyman, A. İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye?de Vatandaşlık, Bilgi Ünv. Yay., İstanbul, E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık, Alfa Yayınları, 2000. T. Demirer, S. Özbudun, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki, Ütopya Yay., 2007. Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme, Ezgi Kitabevi, 2000. Anthony D. King, Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Rolan Robertson, Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, 2003. Richard Falk, Küreselleşme ve Din, Küre Yayınları, 2003. Samir Amin, Küreselleşme Çağında Kapitalizm, Sarmal Yayınları, 1999. F. Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslar arası Çevre Politikaları, Turhan Kitabevi, 2008. J. Keane, Global Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. F. Levent Şensever, Dünya Sosyal Forumu: Aaşğıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metris Yayınları, Ankara, 2003. Charles TILLY,, Toplumsal Hareketler 1768?2004, (Yay. Haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, İmparatorluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar Yay., İstanbul. Immanuel WALLERSTEİN, Dünya Sis-temleri Analizi Bir Giriş, Aram Yay., İstanbul, 2005. Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Yay., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, Küreselleşmeyi Anlam Kılavuzu, Metis Yayınları, 2007. Beverly Silver, Emeğin Gücü, Yordam Kitap, 2009. Arif Dirlik, Kriz Kimlik ve Siyaset: Küreselleşme Yazıları, İletişim yayınları, 2009. Eric J. Hobsbawm, Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Seyhan Erdoğdu, Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Sendikacılık, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006. J.BRECHER, B. CASTELLO, Aşağıdan Küreselleşme Dayanışmanın Gücü,, Aram Yay., İstanbul. Yeni Sosyal Hareketler Teorik Açılımlar, (Yay. Haz. Kenan Çayır), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, Yırtıcı Küreselleşme Bir Eleştiri, Küre Yay., İkinci Baskı, İstanbul, 2002. Luciano GALLINO, Küreselleşme ve Eşitsizlik, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James PETRAS, Henry VELTMEYER, 21. Yüzyılda Emperyalizm Maskesi Düşürülen Küreselleşme, Mephisto Yay., İstanbul, 2006. F. Levent Şensever, the World Social Forum: Aaşğıdan Globalization and Global Resistance Movement, Metris Publications, Ankara, 2003. Charles Tilly, Social Movements 1768-2004, (Yay. haz. Rabia Yılmaz), Babil Yay., İstanbul, 2008. Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Details Publications, Istanbul, 2002. (Der.) I. Wallerstein, Modern Global System, Pinar Yay., İstanbul. Immanuel Wallerstein, World Sys-tem Analysis An Introduction, Aram Yay., İstanbul, 2005. Globalization and Alternative Globalization, (Der. Cem Karadeli), Phoenix Pub., Ankara, 2005. Wayne Ellwood, globalization Sense Guide, Metis Publications, 2007. Beverly Silver, The Power of Labor, Procedure Books, 2009. Arif Dirlik, Identity and Politics in Crisis: Globalization Posts, Communications publications, 2009. Eric J. Hobsbawm, Globalization, Democracy and Terrorism, Agora Library, 2008. Seyhan Erdoğdu, in the Process of Globalization International Sendikacilik, Fantastic Fiction, Istanbul, 2006. J. Brecher, B. CASTELLO, The Power of Solidarity of globalization from below,, Aram Yay., İstanbul. Opening of New Social Movements Theory, (yay. haz. Kenan Meadows), Kaknüs Yay., İstanbul, 2002. Richard FALK, prey, a Critique of Globalization, Globe Pub., Second Edition, Istanbul, 2002. Luciano GALLINO, Globalization and Inequality, Dost Kitabevi, Ankara, 2007. James Petras, Henry VELTMEYER, 21. Globalization is imperialism century Reduction Mask, Mephisto Yay., İstanbul, 2006.
Ödevler dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar yok
Materyal Diğer bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)