Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyolojik Açıdan Hukuk
  Ön Hazırlık: -M.Tevfik Özcan , Hukuk Sosyolojisine Giriş, 12 Levha Yay., İstanbul,
2 Hukuk ve Toplumsal Düzen
  Ön Hazırlık: -Levy-Bruhl, Henri, Hukuk Sosyolojisi, Çeviren: Hüsnü Dilli, İstanbul 1991.
3 Hukuksal Gelişme ve Hukuksal Değişme
  Ön Hazırlık: Yüksel, Mehmet, Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye Siyasal Kitabevi Yayını, 1.Baskı. Ankara, 2001
4 Farklı toplum tiplerinde hukuk : Avcı Toplayıcı Toplumlarda Hukuk, Tarım Toplumlarında Hukuk, Endüstri Toplumlarında Hukuk.
  Ön Hazırlık: -Özcan, Mehmet Tevfik, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, Özne Yayınları, İstanbul, 1998.
5 Modernleşme teorileri ve modernleşme süreci
  Ön Hazırlık: Mehmet Yüksel, Modernite Postmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004
6 Modernite ve Hukuk
  Ön Hazırlık: Yüksel, Mehmet, Modernleşme Bağlamında Hukuk Ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış, Ankara Üniversitesi SBf Dergisi, Cilt 57 Sayı 1 Ankara, 2002
7 Hukukun Rasyonelleşmesi-Weber (Habermas)
  Ön Hazırlık: -Habermas, Jurgen, İletişimsel Eylem Kuramı, Kabakçı Yayınevi, I. Baskı, Çev,: Mustafa Tüzel İstanbul, 2001
8 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Ara sınav
9 Postmodernleşme teorileri
  Ön Hazırlık: -Rukiye Akaya Kia, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk, Beta Yay. İstanbul, 2006.
10 Postmodern bilim anlayışı
  Ön Hazırlık: -Mehmet Yüksel, Modernite Postmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004 .
11 Feminizm ve Feminist Hukuk Teorisi
  Ön Hazırlık: -Adnan Güriz, Feminizm Postmodernizm ve Hukuk, Ank Üinv. Hukluk fak. Yay., Ankara, 1997.
12 Hukuk Devleti , Hukukun Üstünlüğü
  Ön Hazırlık: -Özcan, Mehmet Tevfik, ?Hukuk Devleti: Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Mesruiyeti?, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul
13 Hukuk-İktidar- İdeoloji İlişkisi
  Ön Hazırlık: -Z.Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay., 1996. (s.50-64)
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hüseyin Bal, Hukuk Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2008.
Diğer Kaynaklar M.Tevfik Özcan, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, Göçebe Yay. İstanbul, 1998. M.Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, XII Levha Yay., İstanbul, 2008. Mehmet Yüksel, Modernite Postmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004 . Rukiye Akkaya Kia, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk, Beta Yay., İstanbul, 2006. Murat Yüksel, Feminist HJukuk Kuramı ve Feminist Düşünce Teorileri,Beta Yay., İstanbul, 2003.
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler Bir ödev
Sınavlar Ara sınav, final sınavı
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)