Ders Adı Örgüt-Çevre Teorileri
Ders Kodu 02SOS6110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik örgüt teorilerinde çevre anlayışı, Neo-klasik örgüt teorilerinde çevre anlayışı, Sistem teorisinde çevre anlayışı, Durumsallık teorisinde çevre anlayışı, Kaynak bağımlılığı teorisinde çevre anlayışı, Modern örgüt-çevre teorileri; nüfus ve topluluk ekolojisi, işlem maliyeti teorisi, neo-marxist teori, kurumsal teori, bütünleştirici teoriler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örgütler, bir toplumda çalışan nüfusun çok büyük bir kısmının çalışma hayatını geçirdiği toplumsal alt sistemlerdir. Örgütlerin çalışma hayatındaki önemi, bu alanda yaşanılan deneyimler, işbölümü, çeşitli bilim insanlarının yaptığı araştırmalardan öğrenciyi haberdar etmek, geliştirilen teorileri analiz ederek, daha uygun örgütsel yönetim ve çalışma şartlarını ortaya koymak.
Dersin Amacı Örgütler, bir toplumda çalışan nüfusun çok büyük bir kısmının çalışma hayatını geçirdiği toplumsal alt sistemlerdir. Örgütlerin çalışma hayatındaki önemi, bu alanda yaşanılan deneyimler, işbölümü, çeşitli bilim insanlarının yaptığı araştırmalardan öğrenciyi haberdar etmek, geliştirilen teorileri analiz ederek, daha uygun örgütsel yönetim ve çalışma şartlarını ortaya koymak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Örgüt kavramı ve tanımları, örgüt sınıflamaları, modern toplumlar ve örgütler, teknoloji ve örgütler, örgütler ve işlem çevreleri, örgütsel yapı; personel, grup ve çalışma birimleri, örgütsel ilişkiler ve davranışlar.
  Ön Hazırlık: Özkul, M. (2011),Örgüt Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi,Isparta, ss.232. Özkul, M. (2011), Yönetim Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi, Isparta, ss.216. Sargut, S., Özen, Ş., (Ed), (2010), Örgüt Kuramları, İmge yayınevi, İstanbul, ss.462
2 Klasik örgüt teorisinde çevre anlayışı; teorinin genel özellikleri, W.F.Taylor'ın örgüt ve çevre anlayışı. Neo-klasik örgüt teorisinde çevre anlayışı; teorinin genel özellikleri, Hawthorne Araştırmaları ve çevre algısı, Iowa deneyimi ve çevrenin önemi,
  Ön Hazırlık: Özkul, M. (2011),Örgüt Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi,Isparta, ss.232. Özkul, M. (2011), Yönetim Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi, Isparta, ss.216. Sargut, S., Özen, Ş., (Ed), (2010), Örgüt Kuramları, İmge yayınevi, İstanbul, ss.462
3 Sistem teorisinde çevre anlayışı; sistem teorisinin özellikleri, çevrenin örgüt açısından önemi, T.Parsonsın örgütsel sistem anlayışı, sistem teorisine yönelik eleştiriler.
  Ön Hazırlık: Özkul, M. (2011),Örgüt Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi,Isparta, ss.232. Özkul, M. (2011), Yönetim Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi, Isparta, ss.216. Sargut, S., Özen, Ş., (Ed), (2010), Örgüt Kuramları, İmge yayınevi, İstanbul, ss.462
4 Durumsallık teorisinde çevre anlayışı; durumsallık teorisinin genel özellikleri, durumsallık teorisi açısından çevrenin önemi, örgütsel yapılanma, birimler arası ilişkiler, durumsallik teorisi ve çevre, stratejik seçimin rolü, durumsallık teorisine yönelik alternatif katkılar,
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
5 Kaynak Bağımlılığı teorisinde çevre anlayışı; kaynak bağımlılık teorisinin genel özellikleri, kaynak bağımlılık teorisi açısından çevrenin önemi, kaynaklar ve örgütsel ilişkiler, örgütler arasında politik işbirliği, örgütlerarası güç teorisi, kaynak bağımlılığı ve sorunlar, sorunları aşmanın bir yolu olarak örgütlerarası birleşmeler, kaynak bağımlılıkğı ile ilgili ampirik çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
6 Çağdaş örgüt-çevre teorileri, örgüt çevre teorilerinin genel özellikleri, örgüt-çevre teorilerinin diğer teorilerden farklı özellikleri, Popülasyon ve topluluk ekolojisi teorisi (1); popülasyon ve topluluk ekolojisi teorisinin çevre anlayışı, popülasyon ve topluluk ekolojisi teorisinin özellikleri,
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
7 Popülasyon ve topluluk ekolojisi teorisi (2); örgütsel yaş ve çevre, örgütsel teknoloji ve çevre, örrgütsel topluluk ve çevre, örgütsel nüfus ve çevre
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
8 İşlem maliyeti teorisi (1); işlem maliyeti teorisinde çevre anlayışı, işlem maliyeti teorisinin özellikleri, işlem maliyeti teorisi açısından çevrenin önemi,
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
9 İşlem maliyeti teorisi (2); örgütlerin ekonomisi, örgütlerde işlem ve maliyet ilişkisi, örgütler ve ekonomik performans, karar üretmek mi? ya da karar satın almak mı?, vekalet teorisi,
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
10 Neo-Marxist teori; G.Salaman'a göre neo-marxist teori, P.Attewell'a göre neo-marxist teori, J.Scott'a göre neo-marxist teori
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
11 Kurumsallık Teorisi(1); kurumsallık teorisinde çevre anlayışı; kurumsallık teorisinin genel özellikleri, kurumsallık teorisi açısından çevrenin önemi
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
12 Kurumsallık Teorisi (2); kurumsallaşmış örgütler: mitolojik ve seromonik özellikler olarak kurumsal yapı, örgütsel alanda kurumsal eşbiçimlilik ve kollektif akıl, örgütsel yapı ve kurumsal çevre, örgütlerin formel yapılarındaki değişmenin kurumsal kaynakları.
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
13 Teorik bütünleştirme girişimleri (1); Marc Maurice'in araştırmaları, J.Pfeffer ve J.Cohen'in araştırmaları
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
14 Teorik bütünleştirme girişimleri (2); D.A.Palmer'ın araştırma ve yaklaşımları, J.V.Singht, D.J.Tucker ve R.J.House'ın araştırma ve yaklaşımları.
  Ön Hazırlık: Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 1
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 1
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 2
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 2
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Özkul, M. (2011),Örgüt Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi,Isparta, ss.232. Özkul, M. (2011), Yönetim Sosyolojisi (ders notu), Fakülte kitabevi, Isparta, ss.216. Sargut, S., Özen, Ş., (Ed), (2010), Örgüt Kuramları, İmge yayınevi, İstanbul, ss.462
Diğer Kaynaklar Scott, W.R. (Ed.) (1994), Organizational Sociology, Dartmouth Publishing Company Limited, Gower House, England. 667 p.
Materyal
Dökümanlar Yok
Ödevler Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar Yok
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)