Ders Adı Din-Devlet-İktidar İlişkileri
Ders Kodu 02SOS6127
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Din ve devlet kavramlarının sosyolojik analizini yapmak. 2)-Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemlerini analiz etmek. 3)-Din, devlet ve iktidar ilişkisinin sonuçları ile ilgili analizleri kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din ve devletin kaynağı ve tanımı. Din ve devlet kavramlarının sosyolojik analizi. Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemleri. Batıda ve İslam dünyasında din, devlet ve iktidar ilişkileri. Türkiye’de din, devlet ve iktidar ilişkisi. Türkiye’de din ve laiklik. Türkiye’de Siyasal İslamcılık. Sivil toplum ve demokrasi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Din, devlet ve iktidar arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Din, devlet ve iktidar ilişkisi ile ilgili gelişmeleri takip etmeyi sağlamak.
Dersin Amacı Din ve devlet kavramlarının sosyolojik analizini yapmak. Din, devlet ve iktidar ilişkisini analiz etmek. Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemlerini analiz etmek. Din, devlet ve iktidar ilişkisinin sonuçlarını değerlendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Din ve devletin kaynağı ve tanımı.
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul 2003. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Ankara 1996.
2 Din, devlet ve iktidar ilişkisinin tarihsel gelişimi.
  Ön Hazırlık: Özek, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yayınları, İstanbul, Tarihsiz.
3 Din-devlet ilişkisinden kaynaklanan devlet sistemleri.
  Ön Hazırlık: Arsal, Sadri Maksudi; "Teokratik Devlet ve Laik Devlet", Tanzimat I, İstanbul, 1940.
4 Batıda din, devlet ve iktidar ilişkileri.
  Ön Hazırlık: Barbier, Maurice; Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, İstanbul, 1999.
5 İslam dünyasında din, devlet ve iktidar ilişkileri.
  Ön Hazırlık: Kaya, Kamil; Sosyolojik Açıdan Türkiye?de Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 1998.
6 Osmanlı döneminde din, devlet, iktidar ilişkileri.
  Ön Hazırlık: Akyüz, Vecdi, Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1999.
7 Türkiye?de din, devlet ve iktidar ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Kaya, Kamil, Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye2de Din-Siyaset İlişkisi, Isparta, 2011. Kaya, Kamil, "Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, 2008.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Türkiye?de din ve laiklik.
  Ön Hazırlık: Başgil, Ali Fuad; Din ve Laiklilik, İstanbul, 1982. Berkes, Niyazi, Teokrasi ve Laiklik, İstanbul, 1997.
10 Türkiye?de Siyasal İslamcılık.
  Ön Hazırlık: Fuller, Graham E.; Siyasal İslamın Geleceği, İstanbul, 2004. Özdalga, Elisabeth; İslamcılığın Türkiye Seyri, İstanbul, 2006.
11 Din-devlet ilişkisinde seçkinlerin rolü.
  Ön Hazırlık: Mills, C. Wright, İktidar Seçkinleri, Ankara, 1974.
12 Sivil toplum ve demokrasi.
  Ön Hazırlık: Özdalga, Elisabeth-Persson, Sune; Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,1999.
13 Devletin yeniden yapılanması.
  Ön Hazırlık: Özek, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yayınları, İstanbul, Tarihsiz.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 2
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Akyüz, Vecdi, Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1999. Barbier, Maurice; Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Çev. Özkan Güzel, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999. Başgil, Ali Fuad; Din ve Laiklilik, Yağmur yayınları, İstanbul, 1982. Berkes, Niyazi; Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul, 1997. Fuller, Graham E.; Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil; Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Kaya, Kamil; Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Mardin, Şerif; Türkiye?de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. Özdalga, Elisabeth; İslamcılığın Türkiye Seyri, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2006. Özek, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yayınları, İstanbul, Tarihsiz. Türköne, Mümtaz?er; Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Etkileşim Yay., İst., 2011. Mills, C. Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974.
Diğer Kaynaklar Arsal, Sadri Maksudi; "Teokratik Devlet ve Laik Devlet", Tanzimat I, İstanbul, 1940. Cemal, Ahmet; (Ed.) Cogito, (Laiklik), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007. Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, Kamil, "Sosyolojik Açıdan Hz. Peygamber Dönemi Din-Devlet İlişkileri?, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I.Kutlu Doğum Sempozyumu (tebliğler), 20-21 Nisan 1998. Kaya, Kamil, "Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, Kamil, "Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı", Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Kaya, Kamil, "Osmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi", Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı III, Yıl 8, Cilt 45, 92-101, Ankara, 2002. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Kılıçbay, Mehmet Ali, "Devletin Yeniden Yapılanması" Doğu Batı (Devlet), Yıl: 1, Sayı:1, Ankara, 1997. Köktaş, M.Emin; Din ve Siyaset-Siyasal Davranış ve Dindarlık-, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah; Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, Yaysan Mat., Ankara, 1998. Mert, Nuray; Laiklik Tartışmasına kavramsal Bir Bakış, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1994. Özdalga, Elisabeth-Persson,Sune; Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Çev.Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,1999. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Materyal
Dökümanlar Akyüz, Vecdi, Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 1999. Barbier, Maurice; Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Çev. Özkan Güzel, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999. Başgil, Ali Fuad; Din ve Laiklilik, Yağmur yayınları, İstanbul, 1982. Berkes, Niyazi; Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul, 1997. Fuller, Graham E.; Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil; Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Kaya, Kamil; Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Mardin, Şerif; Türkiye?de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. Özdalga, Elisabeth; İslamcılığın Türkiye Seyri, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2006. Özek, Çetin, Devlet ve Din, Ada Yayınları, İstanbul, Tarihsiz. Türköne, Mümtaz?er; Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Etkileşim Yay., İst., 2011. Mills, C. Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974. Arsal, Sadri Maksudi; "Teokratik Devlet ve Laik Devlet", Tanzimat I, İstanbul, 1940. Cemal, Ahmet; (Ed.) Cogito, (Laiklik), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007. Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Jaschke, Gottehard; Yeni Türkiye?de İslamlık, Çev. Hayrullah Örs, Bilgi Yay., Ankara, 1972. Kaya, Kamil, "Sosyolojik Açıdan Hz. Peygamber Dönemi Din-Devlet İlişkileri?, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I.Kutlu Doğum Sempozyumu (tebliğler), 20-21 Nisan 1998. Kaya, Kamil, "Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta, 2008. Kaya, Kamil, "Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı", Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı 290, s.73-83, Ankara, 2011. Kaya, Kamil, "Osmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi", Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı III, Yıl 8, Cilt 45, 92-101, Ankara, 2002. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Kılıçbay, Mehmet Ali, "Devletin Yeniden Yapılanması" Doğu Batı (Devlet), Yıl: 1, Sayı:1, Ankara, 1997. Köktaş, M.Emin; Din ve Siyaset-Siyasal Davranış ve Dindarlık-, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah; Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, Yaysan Mat., Ankara, 1998. Mert, Nuray; Laiklik Tartışmasına kavramsal Bir Bakış, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1994. Özdalga, Elisabeth-Persson,Sune; Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Çev.Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul,1999. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Ödevler Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar Ara Sınav-Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)