Ders Adı Türkiye'de Sosyal Bütünleşme Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramlarını analiz etmek 2)-Sosyal bütünleşme ile teknoloji ilişkisini kavramak 3)-Sosyal bütünleşme ile sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek 4)-Sosyal çözülme tehlikelerini öngörüp, tedbir alınmasını sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramları analizi. Sosyal bütünleşme ve çözülmenin teorik temelleri. Sosyal bütünleşme ve çözülme tipleri. Sosyal bütünleşme-teknoloji ilişkisi. Sosyal bütünleşme-sosyal kurumlar arasındaki ilişki. Türkiye’de sosyal çözülme tehlikeleri ve alınması gereken tedbirler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Türkiye’de sosyal bütünleşmenin önemini kavramak 2)-Türkiye’nin sosyal bütünleşmeyi tehdit eden unsurları belirlemek. 3)-Sosyal bütünleşmeyi sağlamak için alınması gereken tedbirleri tespit etmek.
Dersin Amacı Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramlarının analizini yapmak. Türkiye’de sosyal bütünleşme ve çözülme ile teknoloji ve sosyal kurumlar arasındaki ilişkiyi analiz etmek. Türkiye’de sosyal çözülme tehlikelerini analiz etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramlarının analizi.
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Genel Sosyoloji, İstanbul, 1995.
2 Sosyal bütünleşme ve çözülmenin teorik temelleri (işlevselcilik, çatışma kuramı vb.)
  Ön Hazırlık: Walace, Ruth A.-Wolf Alison; Çağdaş Sosyolojisi Kuramları, İzmir, 2004.
3 Sosyal bütünleşme ve çözülme tipleri
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Genel Sosyoloji, İstanbul, 1995. Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990.
4 Sosyal bütünleşme ve çözülme ile teknoloji arasındaki ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990.
5 Sosyal bütünleşme ve çözülmede sosyal kurumların rolü.
  Ön Hazırlık: Kaya, Kamil, "Amiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2008.
6 Türkiye'de sosyal bütünleşmeyi etkileyen sosyo-kültürel faktörler.
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990.
7 Türkiye?de sosyal bütünleşme ve çözülmeyi etkileyen ekonomik faktörler
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Türkiye?de sosyal bütünleşmeyi tehdit eden unsurlar (toplumsal eşitsizlik)
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye?de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990.
10 Türkiye?de sosyal bütünleşmeyi tehdit eden unsurlar (etnik farklılıklar)
  Ön Hazırlık: Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, İstanbul, 1993. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, İstanbul, 2005.
11 Türkiye?de sosyal bütünleşmeyi tehdit eden unsurlar (dini farklılıklar)
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990. Türkdoğan, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği, İstanbul, 1995.
12 Türkiye?de sosyal bütünleşmeyi tehdit eden unsurlar (ideolojik farklılıklar)
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988; Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, İstanbul, 2005.
13 Türkiye?de sosyal bütünleşmenin sağlanması için alınması gereken tedbirler
  Ön Hazırlık: Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, İstanbul, 1990. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bilgiseven, Amiran Kurktan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995. Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990. Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Kaya, Kamil, "Amiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme", Türk Dünyası Araştırmaları (Amiran Kurktan Bilgiseven Özel Sayısı), Eylül-Ekim, İstanbul, 2008. Türkdoğan, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyo-Antropolojik Araştırma), Timaş Yayınları, İstanbul, 1995. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988.
Diğer Kaynaklar Bruinessen, Martin Van, Kürtlük, Türklük, Alevilik (Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri), İletişim yayınları, İstanbul, 2000. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Güneydoğu Kimliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. Walace, Ruth A.-Wolf Alison; Çağdaş Sosyolojisi Kuramları-Klasik Geleneğin Geliştirilmesi-, Çev. Leyla Elburuz-M. Rami Ayas, Punto Yayıncılık, İzmir, 2004.
Materyal
Dökümanlar Bilgiseven, Amiran Kurktan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995. Bilgiseven, Amiran Kurktan, Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990. Erkal, Mustafa E., Etnik Tuzak, Turan Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993. Erkal, Mustafa E., Küreselleşme Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yay., İstanbul, 2005. Kaya, Kamil, "Amiran Kurtkan'ın Düşünce Sisteminde Din ve Sosyal Bütünleşme", Türk Dünyası Araştırmaları (Amiran Kurktan Bilgiseven Özel Sayısı), Eylül-Ekim, İstanbul, 2008. Türkdoğan, Orhan, Alevi Bektaşi Kimliği (Sosyo-Antropolojik Araştırma), Timaş Yayınları, İstanbul, 1995. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988. Bruinessen, Martin Van, Kürtlük, Türklük, Alevilik (Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri), İletişim yayınları, İstanbul, 2000. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Türkdoğan, Orhan, Güneydoğu Kimliği, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. Walace, Ruth A.-Wolf Alison; Çağdaş Sosyolojisi Kuramları-Klasik Geleneğin Geliştirilmesi-, Çev. Leyla Elburuz-M. Rami Ayas, Punto Yayıncılık, İzmir, 2004.
Ödevler Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)