Ders Adı Kültür ve Popüler Kültür Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6129
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Prof.Dr.Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Kültür ve popüler kültür kavramlarını analiz etmek 2)-Teknoloji ve kültür ilişkisini kavramak 3)-Türkiye’nin kültürel problemlerini belirleyip ve çözüm üretmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kültür ve popüler kültür kavramlarının analizi. Kültür kuramları. Teknoloji ve kültür. Milli kültür-evrensel kültür tartışmaları. Halk kültürü-aydın kültürü tartışmaları. Popüler kültür retoriği. Kültür ve kimlik inşası. Kitle kültürü. Tüketim kültürü. Kültür mekânları. Kültürel görecelik ve küreselleşme. Türkiye’nin kültürel problemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Kültür ve popüler kültür kavramlarını analiz etmek. 2)- Kültür ve popüler kültür tartışmalarına ışık tutmak. 3)- Türkiye’nin karşılaştığı kültürel problemler belirlemek ve çözüm üretmek.
Dersin Amacı Kültür ve popüler kültür kavramlarının analizini yapmak. Teknoloji ve kültür ilişkisini açıklamak. Popüler kültür, kitle kültürü ve tüketim kültürü kavramlarını analiz etmek. Küreselleşme sürecinde Türkiye’nin karşılaştığı kültürel problemleri belirlemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür ve popüler kültür kavramlarının analizi
  Ön Hazırlık: Malinowski, Bronislaw, İnsan ve Kültür, Ankara, 1990.
2 Kültür kuramları
  Ön Hazırlık: Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1972.
3 Teknoloji ve kültür
  Ön Hazırlık: Gökalp, Ziya, Hars ve Medeniyet, İstanbul 1995.
4 Milli kültür-evrensel kültür tartışmaları
  Ön Hazırlık: Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul 1993.
5 Halk kültürü-aydın kültürü tartışmaları
  Ön Hazırlık: Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul 1993.
6 Popüler kültür retoriği
  Ön Hazırlık: Kellner, Douglas, ?Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası?, Ankara, 2004.
7 Kültür ve kimlik inşası
  Ön Hazırlık: Kellner, Douglas, ?Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası?, Doğu-Batı Düşünce Dergisi (Popüler Kültür), Ankara, 2004.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Kitle kültürü
  Ön Hazırlık: Swingewood, Alan, Kitle Kültürü Efsanesi, Ankara, 1996.
10 Tüketim kültürü
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz, Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, İstanbul, 2006; Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, İstanbul, 2004.
11 Kültür mekânları
  Ön Hazırlık: King, Anthony D., Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Ankara, 1998.
12 Kültürel görecelik ve küreselleşme
  Ön Hazırlık: King, Anthony D., Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Ankara, 1998.
13 Türkiye?nin kültürel problemleri
  Ön Hazırlık: Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul, 1988; Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, İstanbul 1993.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 2
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 2
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. Gans, Herbert J., Popüler Kültür Yüksek Kültür, Çev. Emine Onaran İnciroğlu, YKY Yayınları, İstanbul, 2007. Gökalp, Ziya, Hars ve Medeniyet, Toker Yayınları, İstanbul 1995. Kellner, Douglas, “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi (Popüler Kültür), Yıl 4, Sayı 15, Ankara, 2004. King, Anthony D., Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. Gülcan Keskin-Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998. Malinowski, Bronislaw, İnsan ve Kültür, Çev. M. Fatih Gümüş, Verso yayınları, Ankara, 1990. Swingewood, Alan, Kitle Kültürü Efsanesi, Çev. Aykut Kansu, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1996. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972.
Diğer Kaynaklar Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1993. Güvenç, Bozkurt, Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, 1976. Kaya, K. - Oğuz, Z. N., Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s.147-164, Isparta, 2010. Kaya, K. - Tuna, M., “İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, s.159-182, Isparta, 2008. Kaya, K. - Tuna, M., “Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, s.237-256, Isparta, 2010. Kaya, K.-Baysal, H.-Kurt, E., V., “Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Geçliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği), S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Naci Karaduman Özel Sayısı), Cilt 12, Sayı3, s.35-52, 2007. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Odabaşı, Yavuz, Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2006. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988.
Materyal
Dökümanlar Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. Gans, Herbert J., Popüler Kültür Yüksek Kültür, Çev. Emine Onaran İnciroğlu, YKY Yayınları, İstanbul, 2007. Gökalp, Ziya, Hars ve Medeniyet, Toker Yayınları, İstanbul 1995. Kellner, Douglas, “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi (Popüler Kültür), Yıl 4, Sayı 15, Ankara, 2004. King, Anthony D., Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Çev. Gülcan Keskin-Ümit Hüsrev Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998. Malinowski, Bronislaw, İnsan ve Kültür, Çev. M. Fatih Gümüş, Verso yayınları, Ankara, 1990. Swingewood, Alan, Kitle Kültürü Efsanesi, Çev. Aykut Kansu, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1996. Turhan, Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972. Güngör, Erol, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1997. Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken neşriyat A.Ş., İstanbul 1993. Güvenç, Bozkurt, Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara, 1976. Kaya, K. - Oğuz, Z. N., Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, s.147-164, Isparta, 2010. Kaya, K. - Tuna, M., “İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, s.159-182, Isparta, 2008. Kaya, K. - Tuna, M., “Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, s.237-256, Isparta, 2010. Kaya, K.-Baysal, H.-Kurt, E., V., “Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Geçliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği), S.Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Naci Karaduman Özel Sayısı), Cilt 12, Sayı3, s.35-52, 2007. Kaya, Yaşar, Sosyal ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Odabaşı, Yavuz, Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2006. Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası araştırmaları Vakfı yayınları, İstanbul, 1988.
Ödevler Makale Yazımı Makale Tercüme
Sınavlar Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)