Ders Adı Siyaset ve Demokrasi Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6141
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Prof.Dr.Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak. 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel Olarak Siyasi Sistemler Ve Demokrasinin Siyasal Sistemler İçindeki Yeri, Çağdaş Siyasi Sistemlerin Tarihi Gelişimi, Demokrasi Türleri Ve Tartışmalar, Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (1):, Anayasal Düzen, Devlet Ve Demokratik Düzenin Standartları,Yasama, Yürütme Ve Yargı İlişkisi,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasi sistemlerin tarihi seyri içinde demokrasinin gelişmesini ietkileyen faktörleri ile modern dönemde demokrasi tartışmalarıyla ilgili teorik yaklaşmıları irdelemek. Çağdaş demokrasi pratiğinin sorunları ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisini ortaya koymak. Demokratik bir yaşamın sosyolojik şartlarını ve bu alanda ortaya çıkan sorunları tartışmak.
Dersin Amacı Siyasi sistemlerin tarihi seyri içinde demokrasinin gelişmesini etkileyen faktörler ile modern dönemde demokrasi tartışmalarıyla ilgili teorik yaklaşmıları irdelemek. Çağdaş demokrasi pratiğinin sorunlarını ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkisini ortaya koymak. Demokratik bir yaşamın sosyolojik şartlarını ve bu alanda ortaya çıkan sorunları ve bakış açılarını tartışmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel Olarak Siyasi Sistemler Ve Demokrasinin Siyasal Sistemler İçindeki Yeri Çağdaş Siyasi Sistemlerin Tarihi Gelişimi (1): Mutlak Monarşinin Sınırlandırılması: İngiltere Örneği Ve Westminster Modeli Demokrasi-Oydaşmacı Demokrasi Tartışmaları
  Ön Hazırlık: 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara.
2 Çağdaş Siyasi Sistemlerin Tarihi Gelişimi (2): ABD Örneği; Başkanlık Sistemi Ve Siyasi Kurumların İşlevi Fransa Örneği; Yarı Başkanlık Sistemi Ve Siyasi Kurumların İşlevi
  Ön Hazırlık: 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara.
3 Çağdaş Siyasi Sistemlerin Tarihi Gelişimi (3) S.S.C.Birliği Ve Çin Örneği; Devlet Başkanlığı, Politbüro Ve Parti Gibi Siyasal Kurumların İşlevi
  Ön Hazırlık: 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara.
4 Demokrasi Türleri Ve Tartışmalar (1): Doğrudan Demokrasi, Plebistçi Demokrasi, Temsili Demokrasi Ve Yarıdoğrudan Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi, Çoğunlukçu Demokrasi
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
5 Demokrasi Türleri Ve Tartışmalar (2): Marksist Demokrasi, Sosyal Demokrasi Ve Üçüncü Yol Anlayışı, Liberal Demokrasi.
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul.
6 Demokrasi Türleri Ve Tartışmalar (3): Azgelişmiş Ülkeler Ve Delegasyoncu Demokrasi. Liberal Demokrasiye Bir Alternatif Olarak Müzakereci Demokrasi. Diğer demokrasi tipleri ve tartışmaları; Radikal Demokrasi, Militan Demokrasi, Düşük Yoğunluklu Demokrasi Ve Siber Demokrasi gibi.
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
7 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (1):, Anayasal Düzen, Devlet Ve Demokratik Düzenin Standartları,Yasama, Yürütme Ve Yargı İlişkisi
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
8 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (2):, Siyasi Partiler, Parti Sisteminin Nitelikleri, Seçim Ve Katılım, Hükümet Tipleri, Hükümet İstikrarı Ve Etkinliği
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara.
9 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (3):, Ekonomik Sistem, Refah Ve Bölüşüm, Modernleşme
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara.
10 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (4): Çok Partililik Ve Toplumsal Hareketler; demokratik baskı hareketleri-Şiddet.
  Ön Hazırlık: 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara.
11 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (5):, Toplumsal Düzen Ve İnsicam: Fırsatlar Ve Tehditler Uzlaştırıcı Kurumsallaşma, Çok Kültürlülük ve eşitsizlikler
  Ön Hazırlık: 1.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 2.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
12 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (6): İnsan Hakları, Özgürlük, Toplumsal Adalet Anlayışı
  Ön Hazırlık: 1.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 2.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
13 Demokratik Sistemin Dayanakları Ve Tartışmalar (7): Uluslararası Örgütler, Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Kamusallık ve Kamuoyu.
  Ön Hazırlık: 1.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 2.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.
14 Course Değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Course Değerlendirmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 1
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 2
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri (State Systems), Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı (State Theory), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul. 5.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara. 6.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 7.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 8.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.YokNo
Diğer Kaynaklar 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri (State Systems), Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı (State Theory), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul. 5.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara. 6.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 7.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 8.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.YokNo
Materyal
Dökümanlar 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Çam, Esat, (1993) Devlet Sistemleri (State Systems), Der Yayınları, İstanbul. 2.Akal, Cemal,B. (Ed.) (2000),Devlet Kuramı (State Theory), Dost Kitabevi Yay., Ankara. 1.Powell, G.Bingham Jr., (1990) Çağdaş Demokrasiler, çev.,M.Turhan, S Yayınları, Ankara. 2.Yayla, Atilla (1999), Sosyal ve Siyasal Teori, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. 3.Giddens, Anthony (2000), Üçüncü Yol, çev.,Mehmet Özay, Birey Yay., İstanbul. 4.Özbank Murat(Ed.) (2009), Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar, Bilgi Üniv.Yay. İstanbul. 5.Keane, John(Ed.), (2004), Sivil Toplum ve Devlet, çev.ed.,Savaş Köse, Yedikıta Yay., Ankara. 6.Touraine, A., (1998), Birlikte Yaşayabilecek miyiz? çev, Olcay Kunal,Yapı Kredi Yay., İstanbul. 7.Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yay., İstanbul. 8.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev., Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., 1997.YokNo
Ödevler Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar Yok
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)