Ders Adı Medya ve Toplumsal Cinsiyet
Ders Kodu 75114c8a59b640b3a5
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül SALLAN GÜL
Dersin Yardımcıları 7-Ayşe ALİCAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplumsal cinsiyet olgusunun ne olduğunun öğrenilmesi Feminizm kuramlarının öğrenilmesi Medya kuramlarının öğrenilmesi Kadınlığın ve erkekliğin medyadaki sunumunun nasıl olduğunun öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplumsal cinsiyet olgusu, feminizm kuramları, medya kuramları, TV dizilerinde reklamlarda, filmlerde kadınlığın ve erkekliğin sunumu, toplumsal cinsiyet bağlamında medyanın değerlendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal cinsiyet olgusunun ne olduğunu anlamak Feminizmi ve feminist hareketin tarihsel gelişimini anlamak Kadın ve erkek imgesinin medyada nasıl ele alındığını tartışmak Toplumsal cinsiyet perspektifinden medya araçlarının değerlendirmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı kadınlığın ve erkekliğin toplumsal cinsiyet perspektifinden medyada nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda, medyadaki hakim cinsiyetçi bakışın reklamlar, TV dizileri, filmler, kitaplar, gazeteler, dergiler vb. medya araçlarında nasıl var olduğu toplumsal cinsiyet perspektifinden tartışılacaktır.
WorkPlacement Bulunmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal cinsiyet nedir?
2 Feminizm ve feminist hareketin tarihsel gelişimi
3 Feminizm kuramları (Liberal Feminist Kuram, Radikal Feminist Kuram, Marxist Feminist Kuram, Sosyalist Feminist Kuram)
4 Feminizm kuramları (Eko-feminist Feminist Kuram, Psikanalitik Feminist Kuram, Kültürel Feminist Kuram, Post Modern Feminist Kuram, Judith Butler ve Queer Kuramı)
5 Feminist Kuramın Gelişim Serüveni
6 Feminist Metodoloji
7 Medya Kuramları ve Medya-Kadın İlişkisi
8 Medyada Kadınlığın Sunumu (Reklamda, Dizilerde, Filmlerde vb.)
9 Medyada Kadınlığın Sunumu (Reklamda, Dizilerde, Filmlerde vb.)
10 Ara Sınav
11 Medyada Erkekliğin Sunumu (Reklamda, Dizilerde, Filmlerde vb.)
12 Medyada Erkekliğin Sunumu (Reklamda, Dizilerde, Filmlerde vb.)
13 Medya ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisinin Kadınların Medyaya Erişimleri Bağlamında Tartışılması
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Connell, R.W. (1998) Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Kişi ve Cinsel Politika, Ayrıntı Yayınları, İstanbul Kaypakoğlu, S. (2004) Medyada Cinsiyet Stereotipleri: Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, Naos Yayıncılık, İstanbul İmançer, D. (2006) Medya ve Kadın, Ebabil Yayıncılık, Ankara Erdoğan, İ. (2011) Medyada Hegemonik Erkek(lik) ve Temsil, Kalkedon Yayınevi KSGM, (2008) Politika Dokümanı Kadın ve Medya, Ankara Dursun, Ç. (2008) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Habercilik, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara
Diğer Kaynaklar Acuner S. (2007), 1990lı Yıllar ve Resmi Düzeyde Kurumsallaşmanın Doğuş Aşamaları, 90’larda Türkiye’de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Akal C. Bali (1994), Siyasi İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, Ankara. Alkan A. (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet; Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Dipnot Yayınevi, Ankara. Altınay A. (2007) ?Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti, 1990’larda Türkiye’de Feminizm, der. : Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. Arat, Y. (1987), Türkiye’de Kadın Milletvekillerinin Değişen Siyasal Rolleri, 1934- 1980, Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 45?66. Arat, Y (1989), The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey, Fairleigh Dickinson University Pres., Arat, Y. (1991), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketi?, Toplum ve Bilim, 53, Bahar, s. 7-19. Çakır S. (1994), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Çakır S. ve Akgökçe N. (ed.)(1998), Kadın Çalışmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul. Demir Z. (1997), Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yayıncılık, İstanbul. Durakbaşa A. (1998), Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. B. Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı. Ergas Y. (2005), Kadınların Tarihi İçinde (1970’lerin Feminizmleri), Cilt:5, İş Bankası Yayınları, İstanbul. Gönüllü M. ve İşki G. (2001), Çalışma Yaşamında Kadınlar: Aile ve İş İlişkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:25 No:1 Işık N., (2007) 1990larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlem ve Düşünceler, 90larda Türkiye’de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, İstanbul. İlyasoğlu A. ve Akgökçe N. (der.) (2001), Yerli Bir Feminizme Doğru, İstanbul: Sel Yayıncılık. Sallan Gül S. 2003 Çağdaş Kamu Yönetimi İçinde (Dünyada ve Türkiye’de Feminizm ve Kadın Hareketi), Cilt:1 S.127. Tekeli Ş. (1978), Türkiye’de Kadının Siyasal Hayattaki Yeri?, içinde Türk Toplumunda Kadın, der. N. A. Unat, Ankara. Tekeli Ş. (1982), Kadınlar ve Siyasal Yaşam, İstanbul: Birikim Yayınları.
Ödevler Süreç içerisinde belirlenecektir.
Sınavlar Süreç içerisinde belirlenecektir.
Materyal Diğer Süreç içerisinde belirlenecektir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)