Ders Adı Avrupa Birliği Sürecinde Kadın ve Aile Politikaları
Ders Kodu 8b3b2160c79f4100aa
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları 7-Ayşe Alican
Dersin Öğrenme Çıktıları AB'nin kadın ve aile politikalarını kavramak. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği AB’nin aile ve kadın politikaları ile gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde refah ve toplumsal cinsiyet politikaları sınıflamaları nelerdir sorusuna yanıt aramak. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını toplumsal yapı dinamikleri ve anaakım politikaları doğrultusunda değerlendirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kadın ve aileye yönelik kurumsal yapı ve politikaları AB uyum süreci ve uluslar arası sözleşmeler doğrultusunda öğrenmek. AB’nin aile ve kadın politikaları ile gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde refah ve toplumsal cinsiyet politikaları sınıflamalarını kavramak.
Dersin Amacı Türkiye'de 1980'lerin sonlarına kadar kadın ve aile politikaları özel alan, bir tabu olgu olarak görülmüş, kamu politikaları alanında doğrudan bir müdahale alanı ya da doğrudan bir kurumsal yapı oluşturulmamıştır. 1990’lı ve 2000'li yıllarda kadın ve aileye yönelik kurumsal yapı ve politikalar AB uyum süreci ve uluslar arası sözleşmeler doğrultusunda geliştirilmiş, toplumsal cinsiyet ve aile odaklı politikalar tartışılmaya başlanmıştır. Bu ders kapsamında AB’nin aile ve kadın politikaları nelerdir, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde refah ve toplumsal cinsiyet politikaları sınıflamaları nelerdir? Türü sorulara ve tartışmalara yanıt aranacak ve Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları toplumsal yapı dinamikleri ve anaakım politikaları doğrultusunda değerlendirilecektir.
WorkPlacement Bulunmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramlar: Kadın politikası, aile politikası
  Ön Hazırlık: Frazer, N. (2004) "Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Var Olan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı", Kamusal Alan, Ed. Meral Özbek, Hil Yayınları, İstanbul.
2 Eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması
  Ön Hazırlık: Morgan, D. (1985) Family, Politics and Social Teory, Routledge and Kegan Paul, London.
3 Eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması
  Ön Hazırlık: İsat, Ceren, Sayın, Aysun, Şenol, Nevin, (2004), Avrupa Birliğine Giriş Sürecini İzleme Programı Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabanci Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkez, Açık Toplum Enstitüsü, İstanbul.
4 19. ve 20. yüzyılda aile üzerine geliştirilmiş kuram ve yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Bock, G. (2004) Avrupa Tarihinde Kadınlar, Çev: Zehra Aksu Yılmazer, Literatür Yayınları, İstanbul
5 Aile, kadın politikaları ve devlet
  Ön Hazırlık: Canatan, K. (2011) "Dünya'da ve Türkiye'de Aile Politikaları", Der. Kadir Canatan ve Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılımkitap, İstanbul.Esping-Andersen, G. (2011) Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak, Çev: Selin Çağatay, İletişim Yayınları, İstanbul. Dumon, W. () “Family Policy in Europe: Old and New Issues”, Journal of Population and Social Security, (Population), Vol.1, No.1.
6 Refah devleti ve aile politikaları
  Ön Hazırlık: Fraser, N. (1994), “After The Family Wage: Gender Equity and The Welfare State”, Political Theory, Vol. 22, No (4).
7 Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin aile ve kadın politikaları
  Ön Hazırlık: Mingione, Enzo (2006) “Güney Avrupa Refah Modeli ve Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Mücadele”, (Der.) Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Sosyal Politika Yazıları, (Çev. Burcu Yakut-Çakar ve Utku Barış Balaban), İletişim Yayınları, İstanbul. Moreno, L. (2006) "Süper Kadınlar ve Akdeniz Refahı", (Der.), Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul
8 AB süreci ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları
  Ön Hazırlık: İsat, Ceren, Sayın, Aysun, Şenol, Nevin, (2004), Avrupa Birliğine Giriş Sürecini İzleme Programı Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabanci Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkez, Açık Toplum Enstitüsü, İstanbul.
9 Uluslararası sözleşmeler: AB İlerleme Raporu, CEDAW, Pekin+5, Dünya Aile Örgütü.
  Ön Hazırlık: İsat, Ceren, Sayın, Aysun, Şenol, Nevin, (2004), Avrupa Birliğine Giriş Sürecini İzleme Programı Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabanci Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkez, Açık Toplum Enstitüsü, İstanbul.
10 Uluslararası sözleşmeler: AB İlerleme Raporu, CEDAW, Pekin+5, Dünya Aile Örgütü.
  Ön Hazırlık: İsat, Ceren, Sayın, Aysun, Şenol, Nevin, (2004), Avrupa Birliğine Giriş Sürecini İzleme Programı Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabanci Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkez, Açık Toplum Enstitüsü, İstanbul.
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 2
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bulunmamaktadır
Diğer Kaynaklar Bock, G. (2004) Avrupa Tarihinde Kadınlar, Çev: Zehra Aksu Yılmazer, Literatür Yayınları, İstanbul Canatan, K. (2011) "Dünya'da ve Türkiye'de Aile Politikaları", Der. Kadir Canatan ve Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılımkitap, İstanbul.Esping-Andersen, G. (2011) Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak, Çev: Selin Çağatay, İletişim Yayınları, İstanbul. Dumon, W. () “Family Policy in Europe: Old and New Issues”, Journal of Population and Social Security, (Population), Vol.1, No.1. Fraser, N. (1994), “After The Family Wage: Gender Equity and The Welfare State”, Political Theory, Vol. 22, No (4). Frazer, N. (2004) "Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Var Olan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı", Kamusal Alan, Ed. Meral Özbek, Hil Yayınları, İstanbul. Gökçe, B. (2011) "Türk Toplumunda Aile Yapısı", Aile Sosyolojisi, Edt: Aytül Kasapoğlu ve Nadide Karkıner, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2306 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1303, Eskişehir. İlkkaracan, İ. (1998) "Doğu Anadolu'da Kadın ve Aile", 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. İsat, Ceren, Sayın, Aysun, Şenol, Nevin, (2004), Avrupa Birliğine Giriş Sürecini İzleme Programı Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabanci Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkez, Açık Toplum Enstitüsü, İstanbul. Mingione, Enzo (2006) “Güney Avrupa Refah Modeli ve Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Mücadele”, (Der.) Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, Sosyal Politika Yazıları, (Çev. Burcu Yakut-Çakar ve Utku Barış Balaban), İletişim Yayınları, İstanbul. Moreno, L. (2006) "Süper Kadınlar ve Akdeniz Refahı", (Der.), Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul Morgan, D. (1985) Family, Politics and Social Teory, Routledge and Kegan Paul, London. Pelizzon, S. M. (2009) Kadının Konumu Nasıl Değişti? Feodalizmden Kapitalizme, Çev: İhsan Ercan Sadi ve Cem Somel, İmge Kitapevi, Ankara. Sayın, A. Ceren…. Thévenon, O. (2011) "Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis", Population and Development Review, Vol. 37(1), (March, 2011). Türkaslan, N. (2012) "Aile Sosyolojisi", Ed. M. Tuna, Sosyolojiye Giriş, Detay Yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar İnternet kaynakları
Ödevler Sunum
Sınavlar Sunum Raporları
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)