Ders Adı Genel Mikrobiyoloji
Ders Kodu CEV-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mikroorganizmaların kimya, biyokimya ile olan ilişkilerinin kavratılması Bilimsel metodlarla uygulamalı mikrobiyolojinin kavratılması Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların çeşitliliği, fizyolojisi, yapısı, gelişiminin kavratılması Mikroorganizmaların başta çevre mühendisliği olmak üzere tarım, endüstri, tıp ve diğer bilim dalları ile ilişkilerinin kavratılması Mikroorganizma çalışmalarındaki temel laboratuar kullanımı bilgilerinin kavratılması Bilimsel içerikli sözlü ve yazılı materyallerin hazırlanması, düzenlenmesi uygulamalarının kavratılması Ders ve laboratuar ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yaralanması Çevre mühendisliğinin diğer bilim dallarıyla ilgili temel bilimsel altyapısının geliştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş - Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı- Mikroskop tekniği ve mikroskoplar- Prokaryotik ve ökaryotik organizmalar- Mikroorganizmaların beslenmesi gelişme şartları ve çoğalmaları-Mikrobiyal yapı ve fonksiyonları- Mikrobiyal metabolizma ve genetik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mikroorganizmaların türlerini, rollerini ve özelliklerini öğretmek
Dersin Amacı Genel Mikrobiyoloji; mikroorganizmaların, çeşitliliği, birbirleriyle olan ilişkileri, beslenmeleri, gelişmeleri, genetik yapı ve fonksiyonları ile ilgili bilgilerin çevre mühendisliğindeki uygulama ortamlarının öğretilmesi amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı
3 Mikroskop tekniği ve mikroskoplar
4 Prokaryotik hücreler (Bakteriler, Virüsler)
5 Prokaryotik hücreler (Algler, Protozoalar)
6 Prokaryotik hücreler (Mantarlar)
7 Ökaryotik hücreler
8 Mikroorganizmaların beslenmesi
9 Mikroorganizmaların gelişme şartları
10 Mikroorganizmaların çoğalmaları
11 Mikrobiyal yapı ve fonksiyonları
12 Mikrobiyal metabolizma
13 Mikrobiyal genetik
14 Bakteriyel genetik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 10 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Moselio Schaecter, John L. Ingraham and Frederick C. Neidhardt, 2006, Microbe, ASM Press, Washington, DC. Michael J. Leboffe and Burton E. Pierce, 2006. Microbiology: Laboratory Theory and Application, Second Edition, Morton Publishing Co., Englewood, CO.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)