Ders Adı Mühendislikte İstatistik Yöntemler
Ders Kodu CEV-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ana kütle ve örnek kavramları 2) Veri derleme, düzenleme ve grafikle gösterim 3) Verilerin basit istatistik tekniklerle analizi, ortalamaları. 4) Olasılık kavramı ve olasılık problemlerinin çözümleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı ve çevre istatistiği, Verilerin Seriler ve Grafiklerle gösterimi, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Sapma Ölçüleri, Asimetri ve Basıklık Ölçüleri, Küme Teorisi, Sayma Teknikleri ve Olasılı Hesapları, Olasılık Dağılımları, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Regresyon ve Korelasyon Analizi, İstatistiğin Çevre Mühendisliği alanında uygulamaları. Excel yardımıyla istatistiksel analiz.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Temel İstatistik teknikler hakkında bilgiler vermek, bu çerçevede verilerin derlenip düzenlenmesi ve basit istatistik tekniklerle analizlerinin yapılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İstatistiğin tanımı ve çevre istatistiği.
2 Merkezi eğilim ölçüleri, aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, Geometrik, harmonik ve kareli ortalamalar
3 Mod, medyan ve kartiller, mod ve medyanın grafikle gösterimi, ortalamalar arası ilişkiler
4 Sapma ölçüleri, değişim aralığı, kartil aralığı, ortalama sapma
5 Standart sapma, değişim katsayısı
6 Asimetri ve basıklık ölçüleri, Pearson asimetri ölçüleri.
7 Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri
8 Olasılık kavramı, küme teorisi, sayma teknikleri
9 Örnek uzay ve olay, olasılık tanımları, olasılık teori ve aksiyomları, şartlı olasılık
10 Sürekli olasılık dağılımları, Uniform, Üstel, Normal dağılım
11 Değişkenler arası ilişkiler, korelasyon, determinasyon ve belirsizlik katsayıları
12 Regresyon analizi, Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler yöntemi
13 İstatistiğin Çevre Mühendisliği alanında uygulamaları.
14 Excel yardımıyla istatistiksel analiz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 2
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 2
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 1 40
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 206    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Turanlı, M., Guriş, S., Temel istatistik, 2000, ISBN: 975-353-199-0, Der Yayınevi, İstanbul, Türkiye. 2- Steven P. Millard, Nagaraj K. Neerchal, Environmental Statistics withS-PLUS, ISBN:0-8493-7168-6, CRC Pres, 2001, Florida, USA. 3-Kabukçu, A., İstatistik, 1994, Merhaba Ofset, Konya, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)