Ders Adı Statik ve Mukavemet
Ders Kodu CEV-267
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğrt. Üyesi Melis TAŞKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre mühendisliğindeki yapı elemanlarının analiz için gerekli olan temel yasaların ve kavramların öğrenilmesi. Çevre mühendisliği uygulamalarında denge, gerilme, şekil değiştirme analizlerinin yapılması için gerekli temel bilginin kazanılması. İncelenen elemanın davranış bilgisinin kazandırılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Birim sistemleri ve temel kavramlar. Vektör işlemleri. Kuvvet bileşenleri ve bileşkesinin bulunması. Noktaya ve eksene göre momentin hesaplanması. Rijit cismin dengesi. Mesnet türleri ve reaksiyon kuvvetleri. Çerçeveler ve kafes sistemler. Kafes sistemlerin analizi. Ağırlık merkezi ve yayılı yükler. Atalet momenti ve paralel eksen teoremi. İç kuvvetler. Kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramlarının çizilmesi. Normal ve Kayma gerilmesi. Eksenel Yük etkisinde eğik düzlemde oluşan gerilmeler. Emniyetli tasarım. Malzemenin mekanik özelliklerinin elde edilmesi. Hooke yasası, Gerilme-Birim şekil değiştirme ilişkisi. Eksenel yük etkisindeki çubukların uzaması. Kayma deformasyonu. Eğilme etkisindeki elemanlarda gerilme analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Statik ve Mukavemet dersinin Temel Kavramlarının ve yasalarının öğrenilmesi. Vektör mekaniğinin öğrenilmesi. Rijit cisimlerin dengesinin öğrenilmesi. İncelenen yapı elemanlarının ağırlık merkezi ve atalet momentlerinin bulunması konusunda bilgi edinilmesi. Gerilme - Birim şekil değiştirme hesaplarının yapılması. Normal ve Kayma gerilmesi kavramlarının öğrenilmesi. Eksenel Yük altındaki cisimlerde oluşacak gerilmelerin ve uzamaların hesabının öğrenilmesi. Eğilme etkisindeki elemanlarda oluşan gerilmelerin hesaplanması.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Mühendislik öğreniminin temel bilimlerinden olan mekanik bilim dalının alt dallarından Statik ve Mukavemet alt bilim dallarının genel ilke ve yasalarının öğrenilmesi. Statik konuları kapsamında rijit cisimlerin dengesinin öğrenilmesi, Mukavemet konuları ile de şekil değiştirebilen cisimlerin davranışlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. Çevre mühendisliği uygulamaları ile de öğrenilen konuların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Statik ve Mukavemet Tanımları. Temel Kavramlar ve Newton yasaları. Birim sistemi, birim dönüşümleri.
2 Skaler, vektörel büyüklükler. Vektörel işlemler, vektörlerin toplanması, çıkarılması. Paralelkenar yöntemi. Vektör bileşenlerinin ve bileşke vektörün bulunması. Düzlem vektörler, Kartezyen vektörler. Birim vektör. Konum vektörü tanımı ve bulunması. Kuvvet vektörünün bulunması.
3 Skaler çarpım. Vektörel çarpım. Kuvvetin nokta etrafından momenti. Kaydırılabilme ilkesi.Moment İlkesi (Varignon Teoremi).
4 Karışık üçlü Çarpım. Bir kuvvetin eksene göre momenti.
5 Kuvvet çifti. Statikçe eş değer sistemler. Mesnetler ve mesnet tipleri. Mesnet reaksiyonları.
6 Rijit cismin dengesi, Denge denklemleri. Dengede olan rijit cismin mesnet reaksiyonlarının Bulunması.
7 İki ve üç Kuvvet elemanları. Çerçeveler ve Kafes Sistemler. Kafes sistemlerin analizi; Çubuk kuvvetlerinin bulunması. Sıfır Kuvvet Elemanı. Düğüm yöntemi. Kesme yöntemi.
8 Konu tekrarı,Örnek ve Uygulamalar.
9 Ağırlık merkezinin bulunması. Yayılı yükler. Atalet momentinin bulunması. Paralel eksen teoremi. Kompozit kesitlerin Ağırlık merkezi ve atalet momentlerinin bulunması.
10 İç kuvvetler. İç kuvvetlerim Bulunması. Kesme yöntemi. Kesme kuvveti ve eğilme Moment diyagramlarının çizilmesi. Grafik yöntem.
11 Normal gerilme. Kayma gerilmesi. Tekli kayma çiftli kayma. Eksenel yük etkisi altında çubukta oluşan normal gerilmenin hesaplanması.
12 Eksenel yük etkisi altında eğik düzlemde oluşan gerilmeler. Emniyetli gerilme Tasarımı
13 Malzemenin mekanik özellikleri. Çelik çekme deneyi. Elastisite Modülünün Bulunması. Hooke yasası. Eksenel yük etkisi altında çubukların uzaması. Kayma Deformasyonu. Kayma deformasyonu durumunda hooke yasası. Kayma modülü.
14 Basit Eğilme. Eğilme etkisindeki çubukların tasarımı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 0
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 0
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 0
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 0
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 0
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 0
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 0
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 0
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 45 45
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Hibbeler, R.C., 2017. Statics and Mechanics of Materials. 5th Edition, Pearson. Beer, F.P., Johnston, E.R., Mazurek, D.F., 2015. Mühendisler İçin Vektör Mekaniği Statik. 10. Baskı, Literatür Yayıncılık. Beer, F.P., Johnston, E.R., Dewolf, J.T., Mazurek, D.F., 2014. Cisimlerin Mukavemeti. 6. Baskı, Literatür Yayıncılık. Omurtag, M.H., 2015. Statik-Mukavemet Skaler Mekanik. Birsen Yayınevi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)