Ders Adı Çevre Biyoteknolojisi
Ders Kodu CEV-346
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Aytül SOFU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel biyolojik mekanizmaların mikroorganizmalar ve bitkilerle çevreden kirleticilerin giderilmesine yönelik bilgilerin kavratılması Çevresel kirletici büyük grupların oluşturduğu ekolojik ve sağlık risklerinin kavratılması Biyolojik sistemleri ve medya da dahil olmak üzere çevre, toprak, sediment, yüzey suyu ve yeraltı su kirleticileri arasında etkileşim yönetme süreçlerine yönelik bir anlayış geliştirilmesi. Özel çevre koşullarında temizlik fizibilite çalışmalarında biyoremediasyon ve fitoremediasyon uygulamalarının kavratılması Çevre biyoteknoloji uygulamalarında temel laboratuvar beceri ve teknikleri çalışmalarını geliştirmek Bilimsel içerikli sözlü ve yazılı materyallerin hazırlanması, düzenlenmesi uygulamalarının kavratılması Ders ve laboratuar ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yararlanması Çevre biyoteknolojisinin diğer bilim dallarıyla ilgili temel bilimsel altyapısının geliştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Temel Mikrobiyoloji, Bakteriyel enerji döngüsü ve stokiyometrisi, Mikrobiyal Kinetik, Biofilm Kinetiği, Reaktörler, Aktif çamur mikrobiyolojisi, Lagünler, Aerobik Biofilm, Nitrifikasyon, Denitrifikasyon, Fosfor giderimi, İçme suyu arıtma, Anaerobik arıtma, Zararlı kimyasalların detoksifikasyonları, Biyoremediasyon (Biyo İyileştirme).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çevre biyoteknolojisi, çevre kalitesini artırmak için mikroorganizmaların kullanılmasıdır. Bu gelişmeler kirlenmiş suları ve atık suların tedavisi kadar endüstriyel atık akışlarının temiz ve toprakta tehlikeli ve toksik kimyasallar ile kirlenmişliğin giderilmesini içerir. Çevresel biyoteknoloji topluma ve gerçekten teknik bir disiplin olarak önemlidir. Bu dersin amacı, çevre temizliği için, biyo-arıtım ve biyoremediasyon dahil biyoteknoloji kullanarak uygunluğunu değerlendirmek için sağlam bir teknik temel geliştirmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Temel Mikrobiyoloji,
3 Bakteriyel enerji döngüsü ve stokiyometrisi
4 Mikrobiyal Kinetik, Biofilm Kinetiği
5 Reaktörler
6 Aktif çamur mikrobiyolojisi
7 Lagünler
8 Aerobik Biofilm
9 Nitrifikasyon, Denitrifikasyon
10 Fosfor giderimi
11 İçme suyu arıtma,
12 Anaerobik arıtma
13 Zararlı kimyasalların detoksifikasyonları,
14 Biyoremediasyon (Biyo İyileştirme)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 3 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Environmental Biotechnology : Principles and Applications Rittmann, B.E., and McCarty, P.L., McGraw Hill, 2001. “Applied Environmental Microbiology and Case Studies,” prepared by M. Pirbazari, 2002. Prescott, L. M., Harley, 3. P., and Klein, D. A., Microbiology, Second Edition, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa, 1993.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)