Ders Adı Sularda Kalite Kontrolü
Ders Kodu CEV-350
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mehmet Beyhan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Su kalitesi ölçümünde önemli olan parametrelerin anlaşılması 2. Su kalite kriterleri ve standartları ve bunların çevre ve su çevrimi ile olan ilişkileri 3. Su kalitesinin nasıl belirleneceği ve diğer parametreler ile olan ilişkisinin anlaşılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste gün geçtikçe azalan su kaynaklarımızın kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerin göl, nehir ve yer altı suları için fiziksel, kimyasal ve biyolojik anlamda irdelenmesi ve kalite kontrol yöntemleri hakkında mühendislik çözümlerine değinilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su kalitesini oluşturan durumların ve parametrelerin anlaşılması ve bunların halk sağlığı ve çevre ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesi.
Dersin Amacı Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının kalitesini etkileyen doğal ve antropojenik faktörlerin anlaşılması. Su kalite kontrolü ile ilgili alınması gereken önlemlerin ve su kalitesini etkileyen çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik mekanizmaların anlaşılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Suların özellikleri; hidrolojik çevrim, doğal sular, yeraltı suları ve yüzeysel sular
2 Kirlenmenin tarifi; Doğal sistemlerde kalite değişimleri ve insan faaliyetinin etkisi ve asit yağmurları
3 Suların fiziksel özellikleri; bulanıklık, katı maddeler, koku, sıcaklık, renk
4 Suların kimyasal özellikleri; sularda bulunan iyonik, iyonik olmayan ve inorganik maddeler, besi maddeleri, radyoaktivite
5 pH, karbonat dengesi ve uygulamaları
6 Alkalinite, asidite, iletkenlik, sertlik
7 Sularda organik maddeler; doğal ve sentetik organik maddeler
8 Suların biyolojik özellikleri; su ve atıksulardaki mikroorganizmalar
9 Akarsularda su kalitesi değişimleri; çözünmüş oksijen ve oksijen ihtiyacı
10 Su kütlelerinde kirleticilerin birikimi; fiziksel birikme, biyolojik birikme
11 Göllerin kirlenmesi; göllerde tabakalaşma
12 Göllerde madde birikimi
13 Ötrofikasyon ve kontrolü
14 Çeşitli örnekler ve genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Devam 14 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 4 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu “Water Quality Management Characteristics, Modeling, Modification”, George Tchobanoglous, Edward D. Schroeder, Addison-Wesley Publishing Company, 1985, USA
Diğer Kaynaklar Ders notları, Mehmet Beyhan
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)