Ders Adı Arıtma Tesisi Tasarımı
Ders Kodu CEV-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Özlem SELÇUK KUŞÇU Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Atıksu arıtımında kullanılan temel prosesler için dizayn kriterlerini ve parametrelerini değerlendirme yeteneği kazandırmak Atıksu arıtmada kullanılan temel prosesler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek Atıksu arıtmada kullanılan temel prosesleri tasarlama yeteneği kazandırmak. Atıksu arıtma tesisi tasarımı ve projelendirme becerisi kazandırmak..
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Atıksu debilerinin hesaplanması, ön arıtım ünitelerinin tasarımı, aktif çamur proseslerinin tasarımı, damlatmalı filtreler, dezenfeksiyon, bir arıtma tesisinin projelendirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Arıtma tesislerinin projelendirilmesinde tasarım kriterlerini ve esaslarını öğretmek, mühendislik problemlerini çözme kabiliyeti kazandırmak
Dersin Amacı Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtımında kullanılan proseslerin tasarımı ve projelendirilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, atıksu özellikleri, yasal mevzuat,deşarj standartları
  Ön Hazırlık: ders notu
2 Atıksu debilerinin hesabı
  Ön Hazırlık: ders notu
3 Izgara tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
4 Hız kontrollü kum tutucu tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
5 Havalandırmalı kum tutucu tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
6 Dikdörtgen planlı ön çökeltim havuzu tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
7 Dairesel ön çökeltim havuzu tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
8 Aktif çamur havuzu tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
9 Aktif çamur havuzu tasarımı (devam)
  Ön Hazırlık: ders notu
10 Damlatmalı filtre tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
11 Son çökeltim havuzu tasarımı
  Ön Hazırlık: ders notu
12 Arıtma tesisi hidroliği
  Ön Hazırlık: ders notu
13 Arıtma tesisi hidroliği
  Ön Hazırlık: ders notu
14 Arıtma tesisinin projelendirilme esasları
  Ön Hazırlık: ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Hammer, M.J. “ Water and Wastewater Technology” John Wiley & Sons, Inc. USA, 1977. 2. Muslu, Y., "Atıksuların Arıtılması", İTÜ Matbaası,Gümüşsuyu, 1994. 3. ASCE, AWWA, "Water Treatment Plant Design", 3rd ed., McGraw-Hill,1998. 4. Soli J.Arceivala Wastewater Treatment for pollution Control, McGraw-Hill international editions, 1998. 5. Toprak, H., Atıksu arıtma tesisleri Tasarım Esasları, Cilt 1 ve 2, DEÜ, Müh.Fak., İzmir
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)