Ders Adı Tasarım Projesi
Ders Kodu CEV-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 3-İsmail TOSUN
Dersin Yardımcıları 7-Tüm Araş. Görevlileri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanabilme yeteneği 2. Çevre Mühendisliğinin temel kavramlarını kullanabilme yeteneği 3. Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme, analiz etme ve çözebilme yeteneği 4. Çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği 5. Deney tasarlama ve yürütme, sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama, veri değerlendirme ve yorumlama yeteneği 6. Çevre Mühendisliği uygulamalarında gerekli teknikleri, beceriyi ve modern mühendislik araçlarını kullanma 7. Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıf olma ve sürdürülebilirlik gereklerini yerine getirme becerisi 8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 10. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme yeteneği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
CEV-415 *3 -
Dersin İçeriği Evsel atıksuların toplanması ve uzaklaştırılması, yağmur suyu drenajı, isale hatları ve pompa istasyonları, içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri projeleri, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi projeleri, yakma tesisleri, kompostlaştırma tesisleri ve düzenli depolama, hava kirliliği ve kontrolü, diğer Çevre Mühendisliği konuları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çevre Mühendisliği ile ilgili konularda değişik Öğretim Üyeleri Danışmanlığı altında mesleki konularda öğrencilerin deneysel veya teorik araştırma / inceleme yaparak, bu çalışmalarını tez halinde sunulmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bitirme çalışması konusunun belirlenmesi
2 Bitirme çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme
3 Kaynak taraması
4 Kaynak taraması
5 Kaynak taraması
6 Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların düzenlenmesi
7 Yapılması gereken çalışmaları belirleme
8 Gerekli hesap veya analizleri yapma
9 Gerekli hesap veya analizleri yapma
10 Hesap veya analizleri değerlendirme
11 Sonuçları değerlendirme
12 Ödev yazımı
13 Ödev yazımı
14 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve ödev teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 5
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 100
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çevre Mühendisliği Alanındaki tüm kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)