Ders Adı Katı Atıklar
Ders Kodu CEV-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Katı atık tanımını, miktar ve hacim hesaplarını yapabilme 2) Katı atık analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak bertaraf yöntemine karar verebilme 3) Kaynağında ayırma, toplama ve taşıma sistemleri hakkında bilgi sahibi olma 4) Düzenli depolama sahası tasarım ve işletilmesini öğrenme 5) Kompost prosesinin içeriğini ve proses işleyişini öğrenme 6) Yakma ve piroliz yöntemlerinin mekanizmalarını öğrenme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Katı atıkların kaynakları. Katı atık üretimi. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Katı atıkların toplanması, taşınması ve nakli. Aktarma istasyonları. Katı atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması. Proses teknikleri ve ekipman. Katı atık bertaraf yöntemleri: Düzenli depolama, yakma, kompostlaştırma, proliz ve diğer teknikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Katı atıkların çevresel etkilerini incelemek ve çevre mühendisliği açısından uygun yöntemlerle bertarafı ile ilgili mühendislik yetilerine sahip olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katı Atık tanımı, sınıflandırılması, katı atık yönetim kavramı
2 Katı atıkların özelliklerinin belirlenmesinde yapılan analizler, (fiziksel ve kimyasal analizler)
3 Katı atıkların geri kazanımı, kaynağında ayırma
4 Katı atıkların toplanması ve toplama metotları
5 Katı atıkların transferi ve taşınması
6 Düzenli depolama planlama ve yer seçimi
7 Düzenli depolama sahalarının tipleri, tasarım kriterleri
8 Depolama alanında gaz ve sızıntı suyu oluşumu ve kontrolü
9 Kompostlaştırma prosesi ve etki eden faktörler
10 Kompostlaştırma teknikleri
11 Kompostun kalite parametreleri ve kullanım alanları
12 Yakma tesisleri, özellikleri çeşitleri, işleme yöntemleri
13 Piroliz(ısıl parçalanma)
14 Katı atık mevzuatının incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 3
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 4
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 2
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Katı Atıklar ders notları (basılmamış)
Diğer Kaynaklar 1. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. A., “Integrated Solid Waste Management”, McGraw Hill International Editions, 1993. 2. Epstein E.,"The Science of Composting" Technomic Publishing Co. Inc., 1997 3. Katı atıklar, Prof. Dr. Ertuğrul Erdin. Dokuz eylül yayınları 4. Atıksu Arıtma çamuru ve katı atık kompost örneklerinin analiz yöntemleri Prof. Dr. Günay Kocasoy Boğaziçi Yayınları. http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)