Ders Adı Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ders Kodu CEV-432
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler konusunda genel bilginin kazandırılması, yönetmelikleri inceleme ve uygulama yeteneğinin geliştirilmesi. 2. Faaliyetleri çevresel etkilerine göre değerlendirmek konusunda sistematik ve çok disiplinli bir ekip çalışması anlayışının kazandırılması. 3. ÇED Yönetmeliği?nce belirlenen tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme Raporları hazırlama yeterliğinin kazandırılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevresel etki değerlendirmesi kavramı ve tarihçesi. Bir çevresel etki değerlendirme çalışmasının çerçevesi ve aşamaları. Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Çevresel etki değerlendirme yöntemleri. Çevresel etki değerlendirme yönetmeliği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kirlenmenin ulusal ve uluslar arası boyutunun kavratılması. Bir proje ve faaliyetin gerçekleşmesinden önce çevreye yapacağı etkilerin irdelendiği ve alınması gereken önlemlerin belirlendiği çevresel etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması bilgisinin verilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 ÇED ve Türkiye'de ÇED Uygulaması
2 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
3 ÇED Raporu ve ÇED Ön Araştırma Raporu
4 Faaliyet, Faaliyet Sahibi ve Faaliyet Aşamaları
5 İş Akım Çizelgeleri ve Rapor
6 Çevre, Ortam ve Etki Alanları
7 Formatlar, Kararlar
8 Başvuru Makamları
9 Komisyonlar, Kurullar, Kurumlar ve Kuruluşlar
10 Yükümlülükler ve Görevler
11 İdari ve Teknik Usul ve Esaslar
12 ÇED ve ÇED Ön Araştırma Sürecinde Etkilerin Ele Alınış Biçimleri
13 Hazırlanan ÇED raporlarının sunumu
14 Hazırlanan ÇED raporlarının sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 3
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 5
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1.Uslu, Orhan., Çevresel Etki Değerlendirmesi?, ISBN: 975-7250-25-2, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1996, Ankara, Türkiye. 2. Şengül, Mihriban., Türkiye'de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İçerik Çözümlemesi, ISBN: 975-8326-33-3, Detay Yayıncılık, 2002, Ankara, Türkiye. 3. ÇED Eğitim Semineri ve Paneli, ISBN: 975-395-394-1, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2000, Ankara, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)