Ders Adı Çevre ve Enerji
Ders Kodu CEV-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enerji kaynaklarını, türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini tanımlar. Atmosferin yapısı ile yanma ürünleri arasındaki etkileşimleri tanımlar. Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri seçebilir. Nükleer santraller ve nükleer atık depolama ile ilgili sorunları tanımlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerini ve kullanılabilirliğini açıklar. Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir. Dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ile ilgili değerlendirme yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enerji ihtiyacı ve enerji üretim metotlarını detaylı bir şekilde bilmek, Enerji üretiminden kaynaklanan çevresel olumsuzlukları kavramak, Oluşan çevresel olumsuzlukların gelecekte yaratacağı problemleri kavrayabilmek, Temiz enerji kavramını anlayabilmek, Temiz enerjinin avantajlarını anlayabilmek
Dersin Amacı Çevre ve Enerji dersinde öğrencilere, enerji üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğreterek, çevreye duyarlı ve enerji etkin sistem ve süreçleri tercih etme bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Enerji kaynaklarının türleri: Fosil yakıtların oluşumu, yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları
2 Fosil yakıtların üretimi ve kullanımı, tarihsel gelişme, yakıtlar ve yanma
3 Atmosferin yapısı ve yanma ürünlerinin etkileri. Küresel ısınma: Karbondioksit, su buharı ve sera etkisi ilişkileri.
4 Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliği: Önlemler, tesis ve teknikler. Gaz ve sıvı yakıtların motorlarda yanması; taşıt kaynaklı kirleticilerin çevresel etkileri ve önlemler.
5 Nükleer yakıt üretiminin çevreye etkileri. Nükleer santral işletmeleri ve nükleer atık depolama sorunları.
6 Doğal kaynaklar: Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanılabilirliği.
7 Hidroelektrik enerji: hidroelektrik enerjinin kullanılabilirliği ve çevreye etkileri.
8 Güneş enerjisi sistemleri, ısıl ve foto elektrik kullanımı.
9 Rüzgâr enerjisinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri.
10 Dalga enerjisinin kullanılabilirliği. Jeotermal enerjinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri.
11 Karbondioksit bilançosu sıfır olan biyolojik yakıtların (biyokütle) üretim teknikleri.
12 Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu: Yöntemlerin uygulanabilirliği ve tasarruf potansiyelleri.
13 Dünyada ve Türkiye’de enerji kaynakları: Enerji üretim ve tüketimi
14 Dünyada ve Türkiye’de enerji politikaları: Enerji ile ilgili ulusal yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 1
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 1
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 1
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 2
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 1
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 5
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 1
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu CEV-802 Çevre ve Enerji ders notları PowerPoint sunuları ve video gösterimlerinden oluşacaktır.
Diğer Kaynaklar 1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, 1993 2. Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, 2010 3. Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & Stoughton, 1996 4. Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, 1990 5. The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 1996 6. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University Press, 1996 7. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)