Ders Adı Stratejik Planlama ve Yönetimi
Ders Kodu ENM-457
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Strateji kavramı, amaç, hedef, vizyon, misyon, politika, taktik; Stratejik Yönetim Kavramı; İşletmelerde Stratejik kararlar; Genel Çevre Analizi; Yakın Çevre Analizi; Rekabeti Etkileyen Faktörler; İşletme değerlemenin Önemi ve Kapsamı; İzlenebilecek Stratejik Alternatifler; Portföy Azalizinin Tanımı ve Önemi;Küreselleşmenin Tanımı ve Kapsamı; Örgüt Kültürü; Örnek Vakalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Geleceğe bilinçli bir sistematik ile yaklaşarak, doğru kararların alabilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Stratejinin tanımı, Amaç, Hedef, Vizyon, Misyon, Politika ve Taktik Kavramlarının açıklanması ve bunların strateji kavramıyla ilişkileri
2 Stratejik yönetim kavramı; stratejik yönetim düşüncesinin evrimi; işletme için stratejinin önemi; stratejiye sahip olmanın yararları
3 İşletmelerde startejik kararlar; işletmede planlama kavramı, planlama ilkeleri, planlama türleri
4 Genel çevre analizi; politik eğilimler ve işletmenin stratejik yönetimi; ekonomik incelemeler; sosyo-kültürel konulara ilişkin faktörlerin analizi; teknolojik koşullara ilişkin faktörler
5 Genel çevre analizi; politik eğilimler ve işletmenin stratejik yönetimi; ekonomik incelemeler; sosyo-kültürel konulara ilişkin faktörlerin analizi; teknolojik koşullara ilişkin faktörler
6 Rekabeti etkileyen faktörler; rekabet analizi; çevresel analizler için kullanılan teknikler
7 İşletme değerleme konusunun önemi ve kapsamı; işletme değerleme; güçlü ve zayıf yönlerin analizine ilişkin yöntemler
8 İşletme veya stratejik iş birimlerinin izleyebileceği stratejik alternatif türleri; büyüme stratejileri; durgun büyüme stratejileri; tasarruf stratejileri; karma stratejiler
9 Küreselleşmenin tanımı; küresel strateji kavramı; küresel stratejiden melez stratejiye geçiş; küresel ve uluslar arası strateji seçimi
10 Stratejilerin uygulanmasında örgütsel yapının önemi; örgütsel yapı geliştirmenin ve bu yapının stratejiye uygunlaştırmanın nedenleri
11 Örgüt kültürü kavramı; örgüt kültürünün diğer kavramlarla ilişkileri; örgüt kültürünün önemi; organizasyon kültürünün sınıflandırılması
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 2
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 3
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 4
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu John Pearce - Richard Robinson Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Barca, STRATEJİK YÖNETİM Strategic Management, Nobel Yayın, 2012.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)