Ders Adı Yerbilimlerinde Teknik Resim
Ders Kodu YBM-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. İbrahim UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Üretimi yapılacak iş parçalarının üç boyutlu olarak tasarlanabilmesi 2) Çeşitli kalınlık ve özellikteki standart yazı ve çizgiler ile oluşturulan çizgisel resim ile endüstriyel parçaların ifade edilebilmesi 3) Cisimlerin izdüşümlerine göre mimari, dekorayon ve afiş çizimlerinin yapılabilmesi 4) Cisimlerin perspektiflerinin üç görünüş ile ifade edilebilmesi 5) Madencilikte galerilerin, tahkimat sistemlerinin ve ana üretim panolarının kesit görünüşlerinin çıkarılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endüstriyel teknik resmin tanımı ve önemi, teknik resim aletleri ve materyallerinin tanıtımı, standart yazı ve çizgi kullanımı, ölçekler, geometrik çizimler, izdüşüm ve görünüş çıkarma, perspektif, kesit alma, ölçülendirme ve yüzey işleme işaretleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.İşletmelerde herhangi bir siparişin üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve üretilen makine ve aletlere uygun biçim ve ölçülerin verilebilmesi ile seri üretimde uygunluk ve standartlaşma sağlanması, 2.Standartlaşma ile civata ve somunlar, pimler, kamalar, rulmanlar ve benzeri parçaların dünyanın herhangi bir yerinden temin etme olanağının yaratılması
Dersin Amacı İmalatı yapılacak bir iş parçasının, bir kağıt düzlemi üzerine belirli bir ölçek içerisinde biçimini, boyutlarını, diğer özelliklerini ve kullanılmaya hazır durumunu ifade etme becerisini kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Teknik Resmin Endüstrideki Yeri ve Önemi
2 Teknik Resim Alet ve Materyallerinin Tanıtımı ve Kullanımı
3 Ölçekler
4 Standart Çizgiler ile Yazı ve Rakamların Kullanımı
5 Geometrik Çizimler
6 İzdüşüm
7 Görünüş Çıkarma
8 Perspektif
9 Kesit Alma
10 Ölçülendirme
11 Yüzey İşleme İşaretleri
12 Toleranslar
13 Teknik Resmin Madencilik Projelerinde Kullanımı
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 0
2 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 0
3 Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 0
5 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 0
10 Yer bilimleri mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 0
11 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 3 6
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Şen, İ. Zeki. Temel teknik resim Ders Kitapları Anonim Şirketi İstanbul 1992 2.Çarkçı, M., Teknik Resim, 2009
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)