Ders Adı Genel Jeoloji
Ders Kodu YBM-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Enis Kemal SAGULAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel Jeoloji ve olası çalışma konularında bilgi edinme, jeolojinin tarihçesini öğrenme, 2) Yeryuvarını ve yerkabuğunu tanıma, fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenme, 3) Element, mineral ve kayaç ilişkilerini anlama, sedimantoloji ve petrografi konularında bilgilenme, 4) Stratigrafi, paleontoloji, tektonik/yapısal jeoloji konularında bilgilenme, 5) Jeolojinin mühendislik, çevre ve doğa bilimci olarak önemini kavrama, 6) Topografik haritaları tanıma ve Jeolojik haritalama konusunda temel bilgileri edinme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teorik bölümde: Genel Jeolojinin tanıtımı, jeolojinin tarihçesi, jeolojinin temel yasaları, yerçekimi ve izostasi, levha tektoniği kuramı ve yeryuvarındaki çevrimler, yerkabuğunda bulunan elementler ve mineral kimyası, kayaç oluşturan mineral grupları, kayaçlar ve kayaç sınıflamaları, kayaçlarda mıknatıslanma, yeryuvarının tarihsel gelişimi, stratigrafide kayaç oluşumu ile zaman ve mekan ilişkileri, jeoloji, iklim ve çevre.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel Jeolojinin temel konularında temel bilgi edinilmesi,
Dersin Amacı Teorik bölümde: Genel Jeolojinin tanıtımı, yeryuvarının kimyasal ve fiziksel özellikleri, jeolojide temel mineral ve kayaç grupları, genel kayaç oluşum koşulları ve sınıflamaları, jeolojide bilimsel ve mühendislik uygulamaları ile ilgili bilgi edinmek. Uygulama bölümünde: Topografik haritalar, yüzey şekilleri, topografik eğim, ölçek kavramı, topografik kesit alma, jeolojik haritalarda “V” kuralları, jeolojik haritalarda eğim ve doğrultu hakkında bilgi edinmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Genel Jeolojinin Tanıtımı ve Tarihçesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
2 Jeolojinin Temel Yasaları, Yerçekimi ve İzostasi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
3 Yerkabuğunun Kayaç Yapıcı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ve Levha Tektoniği İlişkisi
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
4 Mineral oluşturan elementler, Kayaç Oluşturan Mineraller ve Mineral Grupları.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
5 Magmatik Kayaçların Genel Özellikleri, Renk İndislerine ve Kimyasal Özellikleri ve Oluşum Ortamlarına Göre Temel Magmatik Kayaç Türleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
6 Tortul Kayaçların Genel Özellikleri, Temel Tortul Kayaç Sınıflamaları, Oluşum ortamları ve Tortul Yapılar.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
7 Metamorfik Kayaçların Genel Özellikleri, Metamorfizma ortam ve Türleri, Temel Metamorfik Kayaç Grupları.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
8 Yerkabuğunda Levha Tektoniği ile İlişkili Gerilmeler. Tektonik/Yapısal Süreçler ve Yerkabuğunda Tektonik Deformasyon Yapıları.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
9 Tortul Kayaçlarda Fosil Kayıtları ve Belirleyici Fosillerden Örnekler. Biyostratigrafi ve Biyozon Kavramı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
10 Yerkabuğundaki Kayaçlarda Stratigrafik Adlama, Yaşlandırma ve Ortam Yorumları.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
11 Yeryuvarında Ekonomik Mineral ve Kayaçlar (Maden Yatakları) ve Jeolojik Enerji Kaynakları
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
12 Yeryuvarının Jeolojik Geçmişi: Levha Hareketleri, Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosfer Evrimi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
13 Doğal Afetler, Mühendislik Jeolojisi ve Çevre Jeolojisi Konularından Kavramlar ve Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders Notları ve diğer kaynaklar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 0
2 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 0
3 Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 0
5 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 0
10 Yer bilimleri mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 0
11 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sagular, E.K., 2005-2019. Genel Jeoloji Ders Notları (.ppt dosyalar).
Diğer Kaynaklar Sagular, E.K., 2005-2019. Genel Jeoloji Ders Notları (.ppt dosyalar).
Materyal
Dökümanlar Sagular, E.K., 2005-2019. Genel Jeoloji Ders Notları (.ppt dosyalar).
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)