Ders Adı İstatistik
Ders Kodu YBM-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Veri toplama ve işleme yeteneği Verileri grafiksel olarak sunabilme Regresyon analizi yapabilme İstatistiksel tahminleme yapabilme İstatistiksel karar alabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İstatistikte temel kavramlar. seriler, grafikler, ortalamalar, medyan, mod, kantiller, standart sapma, ortalama sapma, varyans, değişim katsayısı, momentler, dağılım modelleri, güven aralığı, istatistiksel karar alma, oranlar ve endeksler, regresyon analizi, korelasyon analizi, çoklu regresyon istatistiksel kalite kontrol, olasılık
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Veri işleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak
Dersin Amacı Temel bilim dallarından biri olan istatistiğin ana yöntemlerini öğretmek. Sayısal verileri işleme yeteneği kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstatistikte temel kavramlar
2 Seriler, grafikler
3 Ortalamalar (aritmetik ort., geometrik ort. vd.)
4 Medyan, mod, kantiller
5 Sapmalar (Ortalama sapma, standart sapma, varyans vd.)
6 Sapmalar (Ortalama sapma, standart sapma, varyans vd.)
7 Momentler
8 Dağılım modelleri, normal dağılımın özellikleri
9 Güven aralığı tahminleri
10 Hipotez testleri
11 Oranlar ve endeksler
12 Regresyon ve korelasyon analizleri
13 İstatistiksel kalite kontrol
14 Olasılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 0
2 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 0
3 Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 0
5 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 0
10 Yer bilimleri mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 0
11 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Saraç, S., “Mühendisler için istatistik”, Mersin, 2000, 84 s.
Diğer Kaynaklar Bakır A., Aydın C., “İstatistik”, Nobel yayınevi, Ankara 2006, 296 s. Barnes J.W.,”Statistical analysis for engineers and scientists”, McGraw-Hill Inc., New York 1994, 396 p. Serper Ö., “Uygulamalı istatistik”, Ezgi kitabevi, Bursa 2004. Akdeniz F, “Olasılık ve istatistik”, Nobel kitabevi, Adana 2007 Levin R.,” Statistics for management”, Prentice-Hall, 1987
Materyal
Dökümanlar Ders notu, kişisel hesap makinesi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)