Ders Adı Mühendislik Mekaniği
Ders Kodu YBM-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 1
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.İbrahim UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Vektörleri ve vektörel hesabı statik problemlerinin çözümünde kullanabilme 2.Mühendislik sistemlerinde katı cisimlerin dengesi, kesme kuvveti ve eğilme momenti hesaplarını yapabilme 3.Madenlerin tasarımına yönelik olarak cisimlerin statik hesaplarını yapabilme, maden mühendisliği ve maden makinalarındaki mühendislik problemlerini çözebilme 4.Dinamik ile ilgili temel kavramlar bilgisi kazandırma. 5.Basit dinamik olayların matematiksel modelini kurma becerisini kazandırma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar. Parçacık kinematiği. Doğrusal, düzlemsel ve genel hareket. Rijit cismin kinematiği. Bağıl hareket. Parçacık kinetiği. İmpuls ve momentum. İş ve enerji. Dirençli ortamda hareket. Serbest, sönümlü ve zorlu titreşimler. Merkezsel hareket. Bağlı hareketler. Maddesel nokta sistemleri. Çarpışma. Rijit cismin kinetiği. Rijit cisimlerde iş ve enerji, impuls ve momentum. Rijit cismin bir eksen etrafında dönmesi. Rijit cismin düzlemsel hareketi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Statik ve Dinamik ile ilgili temel kavramları tanıma. Doğadaki statik ve dinamik olaylarda ihmal edilebilir büyüklükleri farkederek modelleri oluşturulabilecek hale indirgeme. Basit statik ve dinamik olayların matematik modelini kurma. Bu modelleri çözme. Dinamik olayları, modelin çözümünden yararlanarak, doğru şekilde yorumlama.
Dersin Amacı Dersin amacı mühendislik problemlerinin çözümünde öğrencide analitik yaklaşım metodunu kurmaktır. Bu ders kapsamında öğrenciye önce Mekaniğin temel konusu olan Statik dersi sonrada mekanikte genel konuları kapsayacak şekilde Dinamik dersi verilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mekaniğin Tanımı, Temel Kavramlar, Newton Kanunları, Skaler ve Vektörel Büyüklükler.
2 İki ve Üç Boyutlu Vektör Sistemleri İki ve Üç Boyutlu Kuvvet Sistemleri
3 Parçacığın Dengesi
4 Moment, Kuvvet Çifti (Kupl), Bileşkeler
5 Rijit Cismin Dengesi - Serbest Cisim Diyagramları
6 Ağırlık Merkezleri, Yayılı Yükler
7 1.Arasınav
8 Giriş: Dinamiğin temel ilkeleri
9 Hareket ve Kuvvet
10 Hareket ve Hız
11 İvmeli Hareket – Hız Değişimleri
12 Hareket Kanunları, Serbest Düşen Cisimler ve Yer Çekimi
13 Atışlar, Sürtünme Kuvveti
14 İş-Enerji-Güç
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 4
2 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3 Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 3
4 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 3
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 3
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 2
10 Yer bilimleri mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 3
11 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 2 4
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 37    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mekanik Ders Notları, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=296 Fen ve Mühendislik için FİZİK-1 (Mekanik) Yazarlar: R. A. Serway ve R. J. Beichner, (ÇE: K. Çolakoğlu), Palme Yayıncılık Yerbilimciler İçin Statik ve Dinamik, M. Tapan ve A. Özvan, Türkiye Jeoloji Müh. Odası Yayını No:116
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mekanik Ders Notları, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=296 Fen ve Mühendislik için FİZİK-1 (Mekanik) Yazarlar: R. A. Serway ve R. J. Beichner, (ÇE: K. Çolakoğlu), Palme Yayıncılık Yerbilimciler İçin Statik ve Dinamik, M. Tapan ve A. Özvan, Türkiye Jeoloji Müh. Odası Yayını No:116
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Mekanik Ders Notları, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/page/view.php?id=296 Fen ve Mühendislik için FİZİK-1 (Mekanik) Yazarlar: R. A. Serway ve R. J. Beichner, (ÇE: K. Çolakoğlu), Palme Yayıncılık Yerbilimciler İçin Statik ve Dinamik, M. Tapan ve A. Özvan, Türkiye Jeoloji Müh. Odası Yayını No:116
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)