Ders Adı Yeniçağ Avrupa Tarihi
Ders Kodu TAR-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Hakan Karagöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu Dönemin Sonunda Öğrenci, 1-Geç Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Geçiş Sürecinde Batı Avrupa Ekonomik Sistemindeki Değişimi Açıklayabilecektir. 2-Feodal Üretim İlişkilerinin Çözülüşünü Kavrar. 3- Kapitalist Sistemin Yapısını Kavrar. 4- Avrupa’nın Tüm Dünyadaki Sömürgecilik Faaliyetini Sorgular. 5- Yeniçağ’da Batı Avrupa’da Yaşanan Sosyal ve Siyasal Değişimleri Açıklayabilecektir. 6- Sınıfsal Yapıyı, Yükselen Sınıfları, Sınıflar Arası Mücadeleleri Öğrenir ve Değerlendirir. 7- Mutlak Monarşilerin Oluşumunu Kavrar. 8- 15–19. Yüzyıllar Arasında Avrupa’nın Önemli Tarih Olaylarının Kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Coğrafi Keşifler, İspanya ve Portekiz’in Avrupa Yayılmacılığını Temsilen Yükselmeleri, Avrupa Politik Sistemi, Fransa ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Arasındaki Mücadeleler ve Bunun Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri, Din Savaşları, Yeniçağ Avrupası’nda Ulusal Monarşilerin Yükselmesi. İngiltere İle Kıta Avrupa’sı Arasındaki Politik Farklılaşmaların Ortaya Çıması, Yeni Sömürgeci Devletlerin Siyasi Arenada Yer Almaları ve Siyasi Gücün Güneyden Kuzeye Geçmesi, Rusya ve Prusya’nın Avrupa Sistemi İçerisinde Yükselmeleri, Endüstri Devrimi ve Yedi Yıl Savaşları Sonucunda Sömürgeci Rekabette İngiltere’nin Zaferi, Fransız Devrimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla Avrupadaki gelişme ve değişmeler ile bunların Osmanlıya yansımalarını değerlendirmek.
Dersin Amacı Feodalitenin çözülmeye başladığı XIV. Yüzyıl sonlarından 1789 Fransız Devrimi’ne kadar Avrupa’nın yaşadığı değişimi; sosyal, ekonomik, kurumsal, siyasal alanda ve uluslararası ilişkiler bağlamında incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Öğrencilerin Dersin Konusu Amacı ve Sınırları Hakkında Bilgilendirilmesi, Dersin İçeriğine Yönelik Bibliyografik Bilgi Verilmesi.
  Ön Hazırlık: -
2 Geç Ortaçağdaki Feodal Çözülme Sürecinin Değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: -
3 Değişen Ekonomik Sistemin Yarattığı Yeni Toplumsal Sınıfların İncelenmesi
  Ön Hazırlık: -
4 Rönesans Çağı Avrupası’nın Özellikleri Hakkında Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: -
5 Askeri Devrim ve Coğrafi Keşifler: Nedenler ve Sonuçlar
  Ön Hazırlık: -
6 Sömürge İmparatorluklarının Kuruluşu: İspanya, Portekiz, İngiltere ve Hollanda
  Ön Hazırlık: -
7 Ulusal Monarşiler ve Merkantilizm
  Ön Hazırlık: -
8 Fransa İle Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Arasındaki Mücadeleler ve Bunun Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri
  Ön Hazırlık: -
9 Ulusal Monarşilerin Yükselişi
  Ön Hazırlık: -
10 Din Savaşları
  Ön Hazırlık: -
11 İngiltere İle Kıta Avrupa’sı Arasındaki Politik Farklılaşmaların Ortaya Çıkması
  Ön Hazırlık: -
12 Endüstri Devrimi ve Yedi Yıl Savaşları
  Ön Hazırlık: -
13 Rusya ve Prusya’nın Avrupa’nın Politik Sistemine Dahil Olması
  Ön Hazırlık: -
14 Fransız Devrimi’nin Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Açılardan Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Dersin öğretim üyesinin verdiği ders notu.
Diğer Kaynaklar Dersin öğretim üyesinin verdiği ders notu.
Materyal
Dökümanlar Dersin öğretim üyesinin verdiği ders notu.
Ödevler
Sınavlar vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)