Ders Adı Osmanlı Kurumları Tarihi II
Ders Kodu TAR-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Behset KARACA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Osmanlı idari yapılanmasının temel unsurlarını kavramak 2- Osmanlı’da eğitim teşkilatlanmasının temel kurumlarını kavramak 3-Osmanlı hukukunun temel prensipleri hakkında fikir sahibi olmak 4- Osmanlı merkezi yönetiminin tebaya nasıl yaklaştığını kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Osmanlı merkez ve taşra teşkilatı, eyalet ve sancak idaresi ve müesseselerinin anlatılması. Osmanlı tımar sistemi, vergi düzeni ve vakıf kurumu hakkında bilgi verilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlı Devleti’ni ayakta tutan sosyal ve idari uygulama ve kurumları kavratmak
Dersin Amacı Osmanlı Devletinin taşra teşkilatının ve eğitim öğretim kurumları ile hukuk kurumlarının öğrenciye öğretilmesi ve kavratılması. Ayrıca Osmanlı arazi çeşitleri ve vakıf sisteminin öğrencilere öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslam Ülkeleri ve Osmanlı Devleti'nde Arazi Çeşitleri hakkında bilgi verilecek.
  Ön Hazırlık: --
2 Tahrirlerin tarihçesi, Osmanlı Öncesi Türk-İslam Devletlerindeki Tahrirler, Osmanlı Devletinde tahrirler, tahrirlerin yapılış şekli hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm hakkında okuma
3 Osmanlı Vergi düzeni, tahrire göre narh fiyatları, öşür vergisi hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm hakkında okuma
4 Osmanlı’da hayvancılıkla ilgili vergiler, Şahıs başına alınan vergiler, Maktu vergiler hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm hakkında okuma
5 Ticaret ve gümrük vergileri, avarız vergisi, kanun dışı vergiler hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm hakkında okuma ve film izleme
6 Gayrimüslimlerden alınan vergiler ve Tanzimat sonrası örfi vergiler hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
7 Osmanlı Tımarının Kökeni, Anadolu’da Osmanlı Öncesi tımar sistemi, Osmanlı tımarının tarihi, haslar ve zeametler
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
8 Tımar çeşitleri, tımarın tevcihi ve intikali, kapıkullarının tımara geçmesi, tımarlı sipahilerin hak ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması ve harita bilgisi edinilmesi
9 Osmanlı Devleti’nde Hassa Çiftlik, Çayır ve Değirmenler, Reayanın toprağa bağlılık prensibi, bir asalet sınıfı olarak tımarlı sipahiler.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması ve harita bilgisi edinilmesi
10 Osmanlı’da Malikâne Divani Sistemi, Hristiyan Sipahiler, Tımar Sisteminin Bozulması ve Islah Çalışmaları, Osmanlı’da derbentler ve derbentçiler
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
11 Osmanlı Devleti’nde Beyler Beyi ve Eyalet İdaresi: Salyaneli, Salyanesiz ve İmtiyazlı Eyaletler
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
12 Osmanlı’da Sancakbeyi ve Sancak İdaresi, Kaza İdaresi ve Kadılar, Nahiye ve Naipler
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
13 Osmanlı Devletinde Vakıf Kurumu, Vakıfların Anlamı ve Önemi, Vakıf Kurumunun Hukuki Şartları ve Vakıf Kurucuları, Haremeyn Vakıfları, İskân, İstikrar ve Şehircilikte Vakıfların Rolü
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
14 Vakıfların Osmanlı Toplum Hayatındaki Yeri ve önemi, Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 5
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 4
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 5
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 3
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2013. Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Kitabevi, İstanbul, 2014. Zekeriya Bülbül, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Nobel, Ankara, 2000. Osmanlı Teşkilat Tarihi El Kitabı, Ed. Tufan Gündüz, Grafiker, Ankara, 2012. Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi Siyasi Tarih 1, Ötüken, İstanbul, 2018. Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi Medeniyet Tarihi 2, Ötüken, İstanbul, 2018. Ziya kazıca, Osmanlı İhtisab Müessesesi, İstanbul 1987. M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul 1981. Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, M.E.B., İstanbul 1983. Osmanlı Uygarlığı, I-II, Yayına Hazırlayanlar. Halil İnalcık-Günsel Renda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2002. Ahmed Akgündüz, İslam Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi ve Osmanlı’da Harem, Osav, İstanbul 1995. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, TTK, Ankara 1984. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, I-II, TTK, Ankara 1984. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, TTK, Ankara 1984. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, TTK, Ankara 1984. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, TTK, Ankara 1984. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, Eren, İstanbul 1993. Osmanlı, I-XII, Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. Türkler, I-XX, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002. Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun, Birey ve Toplum yay., Ankara 1986. İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)