Ders Adı Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi
Ders Kodu TAR-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Behset KARACA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları "1. Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısını inceleyerek, günümüz çağdaş kurumlara ilişkin mukayeselerde bulunmak 2. Osmanlı Devleti ile Batı Âleminin siyasi, ticari, ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerinin tarihi sürecini kavratmak 3. Osmanlı Devleti’nin ekonomik zihniyeti ve bunun Osmanlı sanayisi ve ekonomisine etkisini kavratmak 4. Osmanlı’nın sosyal yapısını öğretmek 5. Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısındaki değişiklikleri kavratmak. 6. Osmanlı Ekonomisi ve sanayisinin batı karşısındaki durumunu öğretmek 7 Osmanlının geri kalması ve yıkılmasında sosyal ve ekonomik yapının yerini tartışmak 8. Osmanlı para ve finans sistemini öğretmek"
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1- Osmanlı Devleti’nin Ekonomik zihniyeti, Kuruluş ve Gelişme dönemindeki ekonomik ve sosyal yapısının işlenmesi 2-Osmanlı şehir, köy ve Yörük hayatının iktisat tarihi açısından önemi hakkında bilgi vermek. Osmanlı Devleti’nin arazi, vergi, para sistemi, vakıf sistemi gibi konuların işlenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve sosyal yapısı ve zihniyetini ortaya koymak. 2-Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik yapısı, geçirdiği değişim ve bu yapının batı karşısındaki durumunu çeşitli örneklerle değerlendirmek.
Dersin Amacı 1- Osmanlı Devleti’nin ekonomik zihniyeti, nüfusu, sosyal yapısı, mali yapısı gibi konuları öğrencilere kavratmak. 2-Osmanlı Devleti’nin geçirdiği ekonomik ve sosyal değişmeler ile devletin para politikaları, vakıf yapısı, arazi çeşitleri gibi konuları öğrencilere kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı Sosyal İktisat Tarihi ile ilgili kaynakların değerlendirmesi. Osmanlı Devletinde Yerleşimler (Şehirler, Köyler, Yaylak ve Kışlaklar) işlenecektir.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
2 Osmanlı Devleti'nde konar-göçerler (Yörükler) ve Osmanlı Devleti'nin nüfusu işlenecektir.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
3 Osmanlı Toplumunda Sosyal Tabakalaşma, sosyal Hareketlilik, Sosyal Dayanışma ve Vakıflar işlenecektir.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
4 Osmanlı Toplumunda Aile ve Din konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
5 Osmanlı Ekonomisinin Genel Özellikleri, Osmanlının ekonomik zihniyeti ile anlayışı ve Avrupa Merkantilizmi ve Osmanlılar konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
6 Osmanlı Devletinde Toprak İdaresi ve Zirai Üretim konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
7 Osmanlı Devletinde Sanayi ve Esnaf Teşkilatının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
8 Osmanlı Devleti’nde Ticaret ve Ticaret Yolları, İpek ve Baharat Yolları, Osmanlı Avrupa Ticaret Yolları, Coğrafi Keşifler ve Etkisi, Osmanlı Narh Politikası
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
9 Osmanlı’da Fiyat Hareketleri, Kentler ve Ulaşım, Uluslararası Ticaret, Büyük Tüccarlar ve Kapitülasyonlar, İç Ticaret, Kredi, Para Vakıfları ve Faiz, Şehirlerarası, Bölgelerarası ve Bölgesel Ticaret, Ticaret Mekânları
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
10 Osmanlı’da Tüketim (Gıda, Giyim-Kuşam ve Kullanım Eşyaları) sisteminin işlenmesi. Osmanlı Maliye Teşkilatı ve Bütçe sistemi, Osmanlı para sistemi konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
11 Osmanlı Devleti’nde Dış Hazine ve Gelir Kaynakları, İç borçlanma (esham) konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
12 Osmanlı Devleti’nde İç Hazine ve Gelir Kaynakları, Devlet Gelirlerinin Toplanma Yöntemleri (İltizam, emanet, malikâne, dirlik ve vakıf usulü), Devletin Giderleri (Personel, asker, bayındırlık, eğitim ve sağlık) konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
13 Avrupa’da Sanayi Devrimi ve Osmanlı Ekonomisine Etkisi, 19. Yüzyıl Osmanlı Sanayii ve 1838 Serbest Ticaret Antlaşması ve Etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
14 19. Yüzyıl Osmanlı Dış Ticareti, Dış Borçlanma ve Duyun-i Umumiye İdaresi, Demiryolları konularının işlenmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili Konunun okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 3
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 5
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 5
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 4
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 3
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 164    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Paradigma, İstanbul, 2012. 2. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı, TTK, Ankara, 2018. 3. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, Eren, İstanbul 2000-2004. 4. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, dergah, İstanbul 2000. 5. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000. 6. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları Seçme Eserler I, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2008. 7. Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme Seçme Eserler II, İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2008. 8. Ahmet Tabakoğlu, Toplu Makaleler I İktisat Tarihi, Kitabevi, İstanbul 2005. 9. Osmanlı, I-XII, Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. 10. Türkler, I-XX, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002. 11. Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I-II, Cem Yayınevi, İstanbul 1995. 12. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celali İsyanları, Cem yayınevi, İstanbul 1995. 13. V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, TTK, Ankara 1990. 14. Türkiye İktisat Tarihi Semineri Metinler/Tartışmalar 8-10 Haziran 1973, Editör. Osman Okyar, Hacettepe Üniversitesi yayınları, Ankara 1975. 15. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler I, Turhan Kitabevi, Ankara 2000. 16. Baki Çakır, Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI. XVIII. Yüzyıl), Kitabevi, İstanbul 2003. 17. Halil İnalcık, Doğu Batı Makaleler I, Doğu Batı, Ankara 2005. 18. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, Eren, İstanbul 1993.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)